Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

2004.gada 29.decembrī

Nr. 28
Trešdienā  
Jūrmalā, Jomas ielā 1/5  
Sēde atklāta plkst.10 00  
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.  
Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

 
priekšsēdētāja 1.vietnieks Aigars Tampe
izpilddirektors Gatis Truksnis

   
deputāti: Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.10.00-10.30, 14.40 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.10.00-10.15, 15.00 līdz sēdes beigām), Igors Dreija, Juris Griķis, Māris Kreilis (nepiedalās no plkst.14.40 līdz sēdes beigām), Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.14.40 līdz sēdes beigām), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.10.00-10.32, 14.40-14.47), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.11.30 – 11.33), Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.00-10.27, 14.40 – 15.20), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.14.40-14.45)

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Austra Smeltere

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

   
Sēdē uzaicināti: Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Māra Kalvāne, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Ināra Kundziņa, Gunta Liepiņa, Veronika Ramāne, Gunta Ušpele, Jānis Kārkliņš, Guna Voitkāne, Tamāra Kaffka, Agita Bērzupe, Ruanete Meža, Eduards Trofimovs
Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

L.Alksnis
– ir saņēmis iesniegumu no Lienes ielas 19 iedzīvotājiem un ierosina iekļaut darba kārtībā informāciju par dzīvojamās platības piešķiršanu Lienes ielas 19 iedzīvotājiem. Protokolā ierakstīt, ka šis jautājums ir jāizskata nākamajā domes sēdē.

I.Ančāns ierosina darba kārtībā iekļaut informāciju par viņa tikšanos ar pašvaldību lietu ministru un tikšanos ekonomikas ministrijā ar Kariņa kunga biroja vadītāju.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu:

„par” - 1, „pret” - nav, „atturas” – 10,

balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu:

„par” – 11, „pret” - nav, „atturas” – nav,

balsošanas rezultātā nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā informāciju par dzīvojamās platības piešķiršanu Lienes ielas 19 iedzīvotājiem.

J.Hlevickis ierosina:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

Noņemt no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību:

„par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav,

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

Sēdes darba kārtība.

  Informācija
  Informācija par dzīvojamās platības piešķiršanu Lienes ielas 19 iedzīvotājiem
  Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību
  Par Majoru kultūras nama nolikumu
  Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu
  Par Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem
  Par kredītu ņemšanu
  Par Rīgas aglomerācijas robežas noteikšanu vides trokšņu karšu un rīcības plānu izstrādei un ieviešanai
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.147
  Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītāju
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
 

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

  Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
  Par atpūtas kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Tukuma ielā 2
  Par glābšanas un neatliekamā medicīniskās palīdzības stacijas rekonstrukcijas projekta ieceri Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123
  Par atļautā apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121a
  Par daudzfunkcionāla sabiedriska centra būvniecības ieceri Jūrmalā, Rembates ielā 4
  Par stāvu skaita palielināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42
  Par ārstniecības un atpūtas iestādes būvniecības ieceri Jūrmalā, Burtnieku ielā 21
  Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.633 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Satiksmes ielā 3
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.930 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Braslas ielā 4
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 7.janvāra lēmumā Nr.5 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 44”
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.793 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43a, Zigfrīda Meierovica prospektā 41 un Pūpolu ielā 1 un adreses piešķiršanu”
  Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 un Oļģerta ielā 5
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.758 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5”
  Par koplīguma starp Jūrmalas pilsētas domes arodbiedrību un Jūrmalas pilsētas domi
  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumā Nr.829
  Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
  Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Āraišu ielā 5 atsavināšanu
  Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000112101002 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 atsavināšanu
  Par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0302 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
  Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 3304 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.L.
  Par zemes gabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „RIMMEX”
  Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a daļas nomāšanu no V.Leiškalnes
  Par zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 daļas nomāšanu no P.Olanda
  Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.Kisiļeva
  Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas attīstības projekti”
  Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/378 apsaimniekošanu
  Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 lit.001 daļas nodošanu patapinājumā
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 1
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 4
  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 23a

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto, par plānotajiem darbiem un domes lēmumu izpildi.

I.Ančāns jautā kādā situācijā atrodas apkures sistēma Ķemeru sanatorijā. Lūdz būvvaldei pārbaudīt vai no novembra mēneša ir pieslēgta apkure.

J.Hlevickis lūdz izpilddirektoru šo jautājumu pārbaudīt.
Informācija par dzīvojamās platības piešķiršanu Lienes ielas 19 iedzīvotājiem

Ziņo:

Dz.Krūmiņš ziņo, ka tiek risināts jautājums par šīs ēkas iedzīvotāju iekļaušanu dzīvokļu rindā.

Izsakās:

L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, A.Landsberga

L.Alksnis
ierosina uzrakstīt vēstuli tiesu izpildītājiem ar lūgumu atlikt iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem līdz šī jautājuma izskatīšanai.

I.Ančāns lūdz šo jautājumu sagatavot un izskatīt uz nākamo domes sēdi.

D.Urbanovičs uzskata, ka uzņemt šīs mājas iedzīvotājus dzīvokļu rindā vajadzētu uzņemt nekavējoties. Šodien pieņemt protokola lēmumu par to, ka risināt jautājumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Lienes ielas 19 iedzīvotājiem.

I.Ančāns ierosina nolemt uzņemt ģimenes dzīvokļu rindā.

A.Landsberga ierosina pieņemt protokola lēmumu sekojošā redakcijā: „Jautājumu izskatīt dzīvokļu komisijā un reģistrēt ģimenes uzskaitē dzīvojamās platības saņemšanai.”

Balsošanas rezultāti par L.Landsbergas priekšlikumu „par”- 14, „pret” – nav, „atturas” – 1

D.Urbanovičs lūdz nobalsot par priekšlikumu uzņemt Lienes ielas 19 iedzīvotājus dzīvokļu rindā

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 5, „pret” – nav, „atturas” – 8, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus, nolēma jautājumu izskatīt dzīvokļu komisijā un reģistrēt ģimenes uzskaitē dzīvojamās platības saņemšanai.

2. Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.875)

Ziņo:

G.Truksnis

Izsakās:

I.Ančāns, D.Urbanovičs, L.Alksnis

I.Ančāns
ierosina no komisijas sastāva svītrot pirmās 3 personas – A.Vētru, A.Bašarinu, A.Landsbergu. Uzskata, ka deputātiem šādā komisijā nebūtu jābūt.

D.Urbanovičs neatbalsta šādas komisijas izveidošanu, jo šāda veida jautājumu risināšanai ir izveidota attīstības komiteja.

L.Alksnis – kad veidoja darba grupu bija pret tās izveidošanu tādā sastāvā. Lūdz juridiskajai pārvaldei izvērtēt nianses tam, ko var dome un ko var komisijas.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu

„par” – 1, „pret” – 4, „atturas” – 8, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā

„par” – 10, „pret” – 1, „atturas” – 2, „nebalso” - 2
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību (nolikums Nr.43)

Ziņo:

A.Vētra

Izsakās:

I.Ančāns, A.Vētra, L.Alksnis

I.Ančāns
ierosina 2.punktā svītrot teikuma daļa „gadījumā, ja tiek iznomāts neapbūvēts pašvaldības zemesgabals ar attīstības priekšlikumu”.

L.Alksnis uzskata, ka ne vienmēr var pateikt vai zemesgabals ir apbūvēts. Ierosina 2.puntā 2.teikumu rakstīt sekojošā redakcijā „Jebkurš jautājums par pašvaldības zemesgabalu ar attīstības priekšlikumu papildus tiek virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās.”

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 3, „pret” – 4, „atturas” – 7, „nebalso”- 1, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšāņa priekšlikumu „par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 7, „nebalso” – 1

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 13, „pret” – nav, „atturas”- 1, „nebalso” - 1
Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto nolikuma projektu nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību.

4. Par Majoru kultūras nama nolikumu (nolikums Nr.44)

Ziņo:

G.Liepiņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 15, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru kultūras nama nolikumu.

5. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu (nolikums Nr.45)

Ziņo:

A.Bērzupe
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu.

6. Par Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

A.Bērzupe
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem.

7. Par kredīta ņemšanu (lēmums Nr.876)

Ziņo:

A.Tukāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone) nolēma pieņemt lēmumu par kredīta ņemšanu.

8. Par Rīgas aglomerācijas robežas noteikšanu vides trokšņu karšu un rīcības plānu izstrādei un ieviešanai (lēmums Nr.877)

Ziņo:

R.Kņūtiņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone), nolēma pieņemt lēmumu par Rīgas aglomerācijas robežas noteikšanu vides trokšņu karšu un rīcības plānu izstrādei un ieviešanai.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.147 (lēmums Nr.878)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Izsakās:

„D.Ķezbere ierosina lēmumā izmainīt arī citus darba grupas locekļus, kas tajā nedarbojas.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.147.

10. Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītāju (lēmums Nr.879)

Ziņo:

G.Voitkāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītāju.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.880)

Ziņo:

G.Voitkāne
Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces ievēlēšanu (lēmums Nr.881)

Ziņo:

J.Hlevickis

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka netiek risinātas problēmas ar skolu un bērnudārzu remontiem. Uzskata, ka viņa atstādināšana nav pamatota un tādēļ ir lūdzis instancēm noskaidrot cik likumīga un pamatota tā ir bijusi. Nevar būt tā, ka: „Ančān, Jūs man nepatīkat” un par to balsot. Skaidro, ka ir ticis nepamatoti apvainots par lietām, kurās nav vainīgs un tas ir amorāli. Un ja deputāti nobalso par šādu virzību, ka var uzlikt jebkurus jautājumus, kas neatbilst patiesībai, tad tā ir kaut kāda garīga nepietiekamība, tas nav politisks jautājums, tā ir politiska provokācija un tā ir nodevība. Uzskata, ka šādi atbalstītāji nedrīkst būt domē, un darīs visu, lai domē izbeigtos baiļu sajūta un atjaunotos brīvība un neatkarība uz savu runu un izteiksmi. Nevar atbalstīt šo lēmumu, jo tas ir komplicēts, sarežģīts un organizēts ar vecām piecdesmit gadu metodēm.

J.Hlevickis ierosina balsu skaitīšanas komisiju izveidot 3 sekojošu deputātu sastāvā I.Dreija, L.Alksnis, D.Urbanovičs par komisijas priekšsēdētāju iecelt D.Urbanoviču.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas rezultātā apstiprināta balsu skaitīšanas komisija sekojošā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – D.Urbanovičs;

komisijas loceklis – I.Dreija;

komisijas loceklis – L.Alksnis.

D.Urbanovičs iepazīstina ar balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1.

Balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1 „par”- 15, „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1
Nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces ievēlēšanu.

Pārtraukums no plkst.12.10-12.40

13. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.882)

Ziņo:

S.Skirmants
Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

14. Par atpūtas kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Tukuma ielā 2 (lēmums Nr.883)

Ziņo:

S.Skirmants
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atpūtas kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Tukuma ielā 2.

15. Par glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas rekonstrukcijas projekta ieceri Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123 (lēmums Nr.884)

Ziņo:

S.Skirmants
Ņemot vērā vārdiskas balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas rekonstrukcijas projekta ieceri Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123.

16. Par atļautā apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121 a (lēmums Nr.885)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

I.Ančāns, A.Vētra, A.Tampe, L.Alksnis, D.Urbanovičs, D.Ķezbere, J.Hlevickis

A.Vētra
gribētu atbalstīt šo lēmumu, jo Kapteiņa Zolta iela Kauguros ir viena no galvenajām ielām pa kuru nokļūt pludmalē un būtu ļoti pareizi plānot kafejnīcas šajā rajonā.

A.Tampe ierosina svītrot vārdu „sezonas”.

L.Alksnis uzskata, ka jebkurš projekts kur investors nāk ar priekšlikumu būvēt pilsētā ir apsveicams. Precīzi lēmumā noteikt uz cik procentiem palielināt apbūves blīvumu šajā zemesgabalā. Aicina atbalstīt.

I.Ančāns uzskata, ka, kamēr nav sakārtota kanalizācija lēmumu nevar atbalstīt.

D.Urbanovičs uzskata, ka ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus, ņemot vērā, ka objekts atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, vajadzētu atļaut kafejnīcas būvniecību, taču nepalielināt apbūves blīvumu.

D.Ķezbere ierosina šo lēmumu noņemt no izskatīšanas un izskatīt nākamajā sēdē.

J.Hlevickis – objekts noteikti jāpieslēdz centralizētajai kanalizācijai. Aicina izteikt attieksmi balsojot.

D.Urbanovičs pieprasa vārdisko balsojumu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (L.Alksnis, J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, A.Bašarins), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, D.Ķezbere, R.Simsone, M.Kreilis, V.Barinovs)), nolēma pieņemt lēmumu par atļautā apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121 a.

17. Par daudzfunkcionāla sabiedriska centra būvniecības ieceri Jūrmalā, Rembates ielā 4 (lēmums Nr.886)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

V.Barinovs, L.Alksnis, I.Ančāns, M.Kreilis, A.Vētra, J.Hlevickis

V.Barinovs
uzskata, ka jautājums būtu atkārtoti jāizskata arhitektūras pilsētbūvniecības padomē.

I.Ančāns atbalsta V.Barinova priekšlikumu.

L.Alksnis uzskata, ka jautājums būtu atkārtoti jāizskata arhitektūras pilsētbūvniecības padomē. Ēkas apjoms ielikts šajā vietā neizvērtējot apkārtējo vidi. Nebalsos par šo lēmumu.

M.Kreilis nevar atbalstīt šo lēmumu.

A.Vētra ierosina ieteikt projekta autorus palielināt autostāvvietu skitu.

J.Hlevickis aicina izteikt attieksmi balsojot.

I.Ančāns pieprasa vārdisko balsojumu.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 4 (V.Barinovs, L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „atturas” – 1 (M.Kreilis), nolēma pieņemt lēmumu par daudzfunkcionāla sabiedriska centra būvniecības ieceri Jūrmalā, Rembates ielā 4.

18. Par stāvu skaita palielināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42 (lēmums Nr.887)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

A.Vētra ierosina atļaut stāvu skaita palielināšanu ar noteikumu, ka tiek izsludināts atklāts arhitektūras konkurss.

V.Barinovs pieprasa vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu „par” – 13(J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins, L.Alksnis, I.Ančāns, M.Kreilis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Barinovs, D.Urbanovičs)

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 3 (V.Barinovs, L.Alksnis, I.Ančāns), „atturas” – 2 (M.Kreilis, D.Urbanovičs)
Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par stāvu skaita palielināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42 nosakot, ka tiek izsludināts atklāts arhitektūras konkurss.

19. Par ārstniecības un atpūtas iestādes būvniecības ieceri Jūrmalā, Burtnieku ielā 21 (lēmums Nr.888)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

L.Alksnis, M.Kreilis, I.Ančāns, V.Barinovs, A.Vētra

M.Kreilis
skaidro, ka uz vides komiteju šis jautājums tika virzīts kā informācija un vides komitejas locekļiem bija daudz dažādu neskaidrību sakarā ar šo jautājumu.

I.Ančāns neatbalsta šo lēmumu.

V.Barinovs ierosina šo jautājumu izskatīt gan arhitektūras pilsētbūvniecības padomē, gan vides aizsardzības jautājumu komitejā.

L.Alksnis ierosina svītrot lēmuma lemjošajā daļā svītrot palīgteikumu „izveidojot 7 stāvu ēkas apjomu ar jumta izbūvi un noteikt, ka ir jāorganizē atklāts arhitektūras konkurss.

A.Vētra ierosina lēmuma lemjošajā daļā rakstīt „nepārsniedzot 7.stāvu apjomu” un noteikt, ka ir jāorganizē atklāts arhitektūras konkurss.

I.Ančāns pieprasa vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu „par” – 5 (V.Barinovs, L.Alksnis, I.Ančāns, M.Kreilis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, A.Bašarins), „nebalso”- 1(D.Ķezbere), balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu „par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (L.Alksnis, M.Kreilis, D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (V.Barinovs), nolēma lēmuma lemjošajā daļā rakstīt „nepārsniedzot 7.stāvu apjomu” un noteikt, ka ir jāorganizē atklāts arhitektūras konkurss.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām ”par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, a.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 1 (M.Kreilis), „atturas” – 3 (L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „nebalso” – 1(V.Barinovs)
Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par ārstniecības un atpūtas iestādes būvniecības ieceri Jūrmalā, Burtnieku ielā 21.

Pārtraukums no plkst.14.25-14.40

20. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50 (lēmums Nr.889)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50.

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.633 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Satiksmes ielā 3” (lēmums Nr.890)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.633 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Satiksmes ielā 3”.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.930 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Braslas ielā 4” (lēmums Nr.891)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.930 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Braslas ielā 4”.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 7.janvāra lēmumā Nr.5 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 44” (lēmums Nr.892)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 7.janvāra lēmumā Nr.5 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 44”.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.793 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43a, Zigfrīda Meierovica prospektā 41 un Pūpolu ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.893)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.793 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43a, Zigfrīda Meierovica prospektā 41 un Pūpolu ielā 1 un adreses piešķiršanu.

25. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 un Oļģerta ielā 5 (lēmums Nr.894)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 un Oļģerta ielā 5.

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.758 „Par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5” (lēmums Nr.895)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.758 „Par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5”.

27. Par koplīguma starp Jūrmalas pilsētas domes arodbiedrību un Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.896)

Ziņo:

I.Kundziņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par koplīguma starp Jūrmalas pilsētas domes arodbiedrību un Jūrmalas pilsētas domi.

28. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumā Nr.829 (lēmums Nr.897)

Ziņo:

G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 29.jūnija lēmumā Nr.829.

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.898)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Vētra ierosina pirkuma līgumā iestrādāt noteikumu, ka vismaz reizi gadā tiek izvērtēts paveiktais, lai savlaicīgi prognozētu vai privatizētājs iet uz rezultātu, ko ir apsolījis.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - 1, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Āraišu ielā 5 atsavināšanu (lēmums Nr.899)

Ziņo:

G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Āraišu ielā 5 atsavināšanu.

31. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000112101002 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 atsavināšanu (lēmums Nr.900)

Ziņo:

G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000112101002 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 atsavināšanu.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0302 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.901)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Vētra ierosina lēmuma 2.punktā vārdus „darba grupa” aizstāt ar vārdiem „nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija”
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0302 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 3304 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.L. (lēmums Nr.902)

Ziņo:

G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 3304 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.L.

34. Par zemesgabalu Jūrmalā, āna (Ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.865)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

A.Vētra ierosina lēmuma pielikumā pievienot visus līdz domes sēdei saņemtos priekšlikumus. Lēmuma 1 punktu papildināt ar vārdiem „apspriežamo teritoriju saraksts pielikumā”.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, pielikumā pievienojot visus līdz domes sēdei saņemtos priekšlikumus.

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.866)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.206 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Turaidas ielā 110 un Jāņa Pliekšāna ielā 103” atcelšanu (lēmums Nr.867)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.206 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Turaidas ielā 110 un Jāņa Pliekšāna ielā 103” atcelšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.208 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Babītes ielā 15 un Babītes ielā 17” atcelšanu (lēmums Nr.868)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 7, „pret” - nav, „atturas” – 4, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.208 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Babītes ielā 15 un Babītes ielā 17” atcelšanu.

38. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Babītes ielā 17 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne ir saņemta vēstule no Valsts Nekustamā īpašuma privatizācijas aģentūras ar lūgumu apturēt visas darbības ar zemesgabalu šajā adresē.

Izsakās:

J.Hlevickis noņem jautājumu no izskatīšanas.
Jautājums noņemts no izskatīšanas.

39. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Annas ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.869)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Annas ielā 12 un adreses piešķiršanu.

40. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 17 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.870)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 17 un adreses piešķiršanu.

41. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.871)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 6, „pret” - 1, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājuši A.Landsberga, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110 un adreses piešķiršanu.

42. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 59 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.872)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - 1, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 59 un adreses piešķiršanu.

43. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Matildes ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.873)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Matildes ielā 9 un adreses piešķiršanu.

44. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 13 un Turaidas ielā 15 (lēmums Nr.874)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 13 un Turaidas ielā 15.

45. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 96, Baļķu ielā 3 un Olgas ielā 2 (lēmums Nr.856)

Ziņo:

M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 96, Baļķu ielā 3 un Olgas ielā 2.

 

Sēde slēgta plkst.15.35

Nākošā domes sēde 2004.gada 29.decembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs  

J.Hlevickis

 
   
Sēdes protokolētāja  

L.Zalkovska