Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.18

Protokols Nr.23, 22.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos
„PAR AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU IEBRAUKŠANAS NODEVU JŪRMALAS PILSĒTAS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀ”, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176

 1. Punktu 4.1. izteikt sekojošā redakcijā:

  „4.1. Gada vai sezonas nodeva 25% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota, ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir:

  4.1.1. deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Rīgas rajona Salas vai Babītes pagastā, vai Tukuma rajona Lapmežciema vai Smārdes pagastā ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas;

  4.1.2. Jūrmalas pilsētas budžeta iestāde;

  4.1.3. Jūrmalas pašvaldības aģentūra;

  4.1.4. kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai;

  4.1.5. 4.1.2.-4.1.4.punktos minēto organizāciju darbinieks.”

 2. Punktu 4.2. izteikt sekojošā redakcijā:

  „4.2. Gada vai sezonas nodeva 50% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota gadījumā, ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks.”

 3. Punktu 5.2. izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.2. fiziskas personas, kuru vieglais ģimenes autotransporta līdzeklis nav reģistrēts Jūrmalas pilsētā, gadījumos, kad viens no laulātajiem ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas ir deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalā (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā un saņemot to Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā).”

 4. Punktu 5.3. izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.3. fiziskas personas un viņu laulātie, kuru īpašumā (valdījumā, lietošanā) atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā un autotransporta līdzeklis ir tās pašas fiziskās personas vai viņa laulātā īpašumā, tiek izsniegta caurlaide konkrētam autotransporta līdzeklim (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā)”.

 5. Punktu 5.4.1. izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.4.1. operatīvajam autotransportam (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”)”.

 6. Punktu 5.4.3. izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.4.3. autotransportam, kurš pielāgots vadītājam invalīdam”.

 7. Svītrot punktu 5.4.5.

 8. Punktu 5.4.9. izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.4.9. valsts (pašvaldības) policijas autotransportam (pildot dienesta pienākumus)”.

 9. Papildināt punktu 5.4. ar apakšpunktu 5.4.14. sekojošā redakcijā:

  „5.4.14. transporta līdzekļi, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā”.

 10. Papildināt ar punktu 5.5. sekojošā redakcijā:

  „5.5. fiziskas personas, kuru īpašumā (valdījumā, lietošanā) atrodas nekustamais īpašums, bet kuras lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, - tiek izsniegta caurlaide vienam autotransporta līdzeklim (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā). Gadījumā, ja lietojamais transportlīdzeklis tiek nomainīts, tad jauna caurlaide var tikt saņemta pēc iepriekš izsniegtās nodošanas (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā)”.

 11. Papildināt ar punktu 5.6. sekojošā redakcijā:

  „5.6. fiziskas personas, kuras ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas ir deklarējušas pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā, bet lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, - tiek izsniegta caurlaide vienam autotransporta līdzeklim (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā). Gadījumā, ja lietojamais transportlīdzeklis tiek nomainīts, tad jauna caurlaide var tikt saņemta pēc iepriekš izsniegtās nodošanas (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā)”.

 12. Punktu 6.1. izteikt sekojošā redakcijā:

  „6.1. Iegūtie naudas līdzekļi no autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas un caurlaižu realizācijas (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.punktā minētos) tiek ieskaitīti Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā un izlietoti pašvaldības funkciju realizēšanai.

  Autotransporta līdzekļu nodevu un maksu par izsniedzamo caurlaidi (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto) iekasē Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes centralizētā grāmatvedība, pēc nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas, izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, var tikt izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”.

  Mēneša, sezonas un gada caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un ir novietota aiz mašīnas priekšējā stikla redzamā vietā.”

 13. Punktu 6.3. izteikt sekojošā redakcijā:

  „6.3. Nodevas maksāšanas atvieglojuma piemērošanai jāiesniedz rakstisks pieteikums Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldē. Pieteikums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas.”

 14. Punktu 7.1. izteikt sekojošā redakcijā:

  „7.1. Gadījumos, kas šajos noteikumos nav paredzēti, jautājumu par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas, pēc fizisku vai juridisku personu iesniegumiem, izlemj domes izpilddirektors.”

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis