Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.19

Protokols Nr.23, 34.punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros apstiprināšanas atcelšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423
“Noteikumi par teritoriju plānojumiem”
un 2004.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.34
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 75.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.24
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā,
sabiedriskajam centram Vaivaros”

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra saistošos noteikumus Nr.10 „Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 12.maija lēmumu Nr.311 „Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros 2.redakcijas izstrādes uzsākšanu”.
  2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”, un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis