Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 22.augusta 34.saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem
Spēkā esošā redakcija

2004.gada 15.decembrī

Nr. 23

Jūrmalā

(protokols Nr.27, 8.punkts)

Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 15.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 13.punktu

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzlikta pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un tiek veikta tās iekasēšana un kontrole.

  1.2. Par nodevu nav uzskatāmas biļetes vai ieejas kartes, kas personām dod iespēju apmeklēt kādu no pašvaldības teritorijā esošajiem muzejiem, izstādēm, brīvdabas objektiem un citiem objektiem.

 2. NODEVAS MĒRĶIS

  2.1. Nodevas mērķis ir iegūt papildus līdzekļus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, lai veicinātu Tūrisma likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanu:

  2.1.1. attīstības plānu un teritoriālo plānojumu izstrādāšanai, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas;

  2.1.2. saskaņā ar attīstības plānu un teritoriālo plānojumu nodrošināt resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī Jūrmalas tūrisma iespēju popularizēšanu;

  2.1.3. nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespēju tos izmantot tūrisma vajadzībām;

  2.1.4. sekmēt tūrisma informācijas centra izveidošanu un piedalīties tā finansēšanā,

  2.1.5. veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

  2.2. Lai veicinātu nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu iekasēšanu pašvaldība ir tiesīga 5% (piecus procentus) no iekasētās nodevas apjoma novirzīt šo saistošo noteikumu kontrolē iesaistīto darbinieku materiālai stimulēšanai.

 3. NODEVAS OBJEKTS

  3.1. Ar nodevu tiek aplikta atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētā.

  3.1.1Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

  3.2. Ar nodevu var netikt aplikta sekojošu atpūtnieku un tūristu uzņemšana:

  3.2.1. bērni līdz 18 gadu vecumam;

  3.2.2. ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam;

  3.2.3. I un II grupas invalīdi;

  3.2.4. personas, kurām piešķirts politiski represētās personas statuss;

  3.2.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;

  3.2.6. personas, kuras saņem pakalpojumus kā pacienti atbilstoši Ārstniecības likumam un kā sociālās rehabilitācijas klienti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

 4. NODEVAS MAKSĀTĀJI

  Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kuras Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.

 5. NODEVAS LIKME

  5.1. Nodevas vienas diennakts likme no 1.maija līdz 30.septembrim ir Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu uzņemto personu, pārējā laikā – Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

  5.2. Nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu kempingā vai jauniešu viesnīcā visu gadu.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

 6. NODEVAS MAKSĀŠANAS UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  6.1. Atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodeva par iepriekšējo mēnesi pilnā apmērā iemaksājama līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Jūrmalas pilsētas pašvaldības norādītajā kontā.

  Par bankas rekvizītu un konta maiņu nodevas maksātājus katru gadu līdz desmitajam janvārim informē pašvaldība.

  6.2. Atskaiti par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu nodevas maksātājiem jāiesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par iepriekšējo ceturksni līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam.

 7. KONTROLE UN ATBILDĪBA

  7.1. Kontroli par šajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu realizē, kā arī it tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu Jūrmalas pašvaldības policija, Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes un tūrisma un ārējo sakaru nodaļas darbinieki.

  7.2. Par šajos noteikumos noteiktās kārtības pārkāpšanu var tikt noteikts naudas sods līdz Ls 50 (piecdesmit lati) par katru pārkāpuma gadījumu.

 8. PĀREJAS NOTEIKUMI

  8.1. Šie saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  8.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 11.maija lēmums Nr.447 „Par pašvaldības nodevām”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra
saistošo noteikumu Nr.23 pielikums

__________________________________________________________________________________________________

Iestādes nosaukums, adrese

ATSKAITE

par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu,

kas jāiemaksā pašvaldības budžetā (LVL)

2005.gads

   

1. ceturksnis

(janvāris, februāris, marts)

2. ceturksnis

(aprīlis, maijs jūnijs)

3. ceturksnis

(jūlijs, augusts, septembris)

4. ceturksnis

(oktobris, novembris, decembris)

Kopā

1

Ar nodevu apliekamo dienu skaits

         

2

Aprēķinātā nodeva

         

3

Soda nauda

         

4

Jāiemaksā

         

5

Iemaksāts

         

6

Atliek iemaksāt

         

 

Atbildīgās personas paraksts: ;/vārds, uzvārds/;________________________________

tālr. ____________________

Maksājumi jāveic regulāri katru mēnesi līdz 10.datumam

Atskaite jāiesniedz reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam Jūrmalas pilsētas domes 343.kabinetā.