Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 22.augusta 34.saistošajiem noteikumiem
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

2004.gada 15.decembrī

Nr. 23

Jūrmalā

(protokols Nr.27, 8.punkts)

Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 15.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 13.punktu

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzlikta pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un tiek veikta tās iekasēšana un kontrole.

  1.2. Par nodevu nav uzskatāmas biļetes vai ieejas kartes, kas personām dod iespēju apmeklēt kādu no pašvaldības teritorijā esošajiem muzejiem, izstādēm, brīvdabas objektiem un citiem objektiem.

 2. NODEVAS MĒRĶIS

  2.1. Nodevas mērķis ir iegūt papildus līdzekļus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, lai veicinātu Tūrisma likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanu:

  2.1.1. attīstības plānu un teritoriālo plānojumu izstrādāšanai, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas;

  2.1.2. saskaņā ar attīstības plānu un teritoriālo plānojumu nodrošināt resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī Jūrmalas tūrisma iespēju popularizēšanu;

  2.1.3. nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespēju tos izmantot tūrisma vajadzībām;

  2.1.4. sekmēt tūrisma informācijas centra izveidošanu un piedalīties tā finansēšanā,

  2.1.5. veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

  2.2. Lai veicinātu nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu iekasēšanu pašvaldība ir tiesīga 5% (piecus procentus) no iekasētās nodevas apjoma novirzīt šo saistošo noteikumu kontrolē iesaistīto darbinieku materiālai stimulēšanai.

 3. NODEVAS OBJEKTS

  3.1. Ar nodevu tiek aplikta atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētā.

  3.1.1 No 2009.gada 1.janvāra līdz 31.martam atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētā ar nodevu netiek aplikta.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

  3.2. Ar nodevu var netikt aplikta sekojošu atpūtnieku un tūristu uzņemšana:

  3.2.1. bērni līdz 18 gadu vecumam;

  3.2.2. ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam;

  3.2.3. I un II grupas invalīdi;

  3.2.4. personas, kurām piešķirts politiski represētās personas statuss;

  3.2.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;

  3.2.6. personas, kuras saņem pakalpojumus kā pacienti atbilstoši Ārstniecības likumam un kā sociālās rehabilitācijas klienti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

 4. NODEVAS MAKSĀTĀJI

  Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kuras Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.

 5. NODEVAS LIKME

  5.1. Nodevas vienas diennakts likme no 1.maija līdz 30.septembrim ir Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu uzņemto personu, pārējā laikā – Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu, bet no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,15 par vienu uzņemto personu tūristu mītnēs, kurās uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

  5.2. Nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu kempingā vai jauniešu viesnīcā, bet no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,10 (desmit santīmi) par vienu uzņemto personu kempingā vai jauniešu viesnīcā.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

 6. NODEVAS MAKSĀŠANAS UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  6.1. Atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodeva par iepriekšējo mēnesi pilnā apmērā iemaksājama līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Jūrmalas pilsētas pašvaldības norādītajā kontā.

  Par bankas rekvizītu un konta maiņu nodevas maksātājus katru gadu līdz desmitajam janvārim informē pašvaldība.

  6.2. Atskaiti par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu nodevas maksātājiem jāiesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par iepriekšējo ceturksni līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam.

 7. KONTROLE UN ATBILDĪBA

  7.1. Kontroli par šajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu realizē, kā arī it tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu Jūrmalas pašvaldības policija, Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes un tūrisma un ārējo sakaru nodaļas darbinieki.

  7.2. Par šajos noteikumos noteiktās kārtības pārkāpšanu var tikt noteikts naudas sods līdz Ls 50 (piecdesmit lati) par katru pārkāpuma gadījumu.

 8. PĀREJAS NOTEIKUMI

  8.1. Šie saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  8.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 11.maija lēmums Nr.447 „Par pašvaldības nodevām”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12. februāra 2.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

(protokols Nr.3,  5.punkts)

_________________________________________________________________

juridiskā persona – īpašnieka nosaukums, Reģistrācijas Nr., iestādes nosaukums, faktiskā adrese

 fiziskā persona - īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, iestādes nosaukums, faktiskā adrese

ATSKAITE

par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā

20____.gadā

 

Ar nodevu apliekamo diennakšu skaits*

Likme par vienu personu diennaktī

Aprēķinātā nodeva

(Ls)

Iemaksāts (Ls)

Atliek iemaksāt (Ls)

par iepriekšēja gada decembri

   

   

   

  

  

1.ceturksnis kopā:

   

   

   

  

   

janvāris

   

   

   

   

   

februāris

   

  

   

   

   

marts

   

   

   

   

   

2.ceturksnis kopā:

   

   

   

   

   

aprīlis

   

   

   

   

   

maijs

   

   

   

   

   

jūnijs

   

   

   

   

   

3.cetuksnis kopā:

   

   

   

   

   

jūlijs

   

   

   

   

   

augusts

   

   

   

   

   

septembris

   

   

   

   

   

4.ceturksnis kopā:

   

   

   

   

   

oktobris

   

   

   

   

   

novembris

   

   

   

   

   

decembris

   

   

   

   

   

KOPĀ:

   

   

   

   

   

* sastāv no katras izmitinātas personas tūristu mītnē pavadīto diennakšu skaita summas

Atbildīgās personas paraksts:

/vārds, uzvārds/__________________________________________

tālr.______________________

Maksājumi jāveic regulāri katru mēnesi līdz 10.datumam

Atskaite jāiesniedz - reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam Jūrmalā, Jomas ielā 1/5,

Jūrmalas pilsētas domē, 343.kabinetā tel.67093983