Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 9.februārīNr.49

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2005.gada 1.febrāra protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai atļaut nojaukt tualeti (būves kadastra apzīmējums 1300 010 1911 001) Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911.
  2. Uzdot šī lēmuma 1.punktā minētam īpašniekam:
  3. 2.1. nodrošināt darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veicot ēku nojaukšanu;

    2.2. nodrošināt ēkas komunikāciju atslēgšanu saskaņojot to ar attiecīgajiem pilsētas dienestiem;

    2.3. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijā saņemt būvatļauju.

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijai.
  5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis