Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 18.februārīNr.1

protokols Nr.5, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 632 365, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 407 641, t.sk.:

  1.1.1. Jevles simfoniskā orķestra uzņemšanai sakarā ar Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas atklāšanu Ls 2103, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  13.200.1442 Ls 1853;

  13.200.1479 Ls 250;

  1.1.2. vētras seku likvidēšanas izmaksu segšanai Ls 193 913, t.sk. pa klsifikācijas kodiem:

  04.211.4700 Ls 11 388;

  04.211.1451 Ls 7 102;

  06.010.4700 Ls 2 545;

  07.320.4180 Ls 5 000;

  01.100.1451 Ls 1 233;

  03.120.4700 Ls 28 563;

  07.320.1454 Ls 134 507;

  08.220.1451 Ls 1 350;

  04.110.1451 Ls 2 225;

  1.1.3. sākumskolas „Taurenītis” sporta zāles celtniecības autoruzraudzības izdevumu segšanai Ls 2 600 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  1.1.4. pirmsskolas izglītības iestādes celtniecības autoruzraudzības izdevumu segšanai Ls 2 000 (klasifikācijas kods 04.110.7000);

  1.1.5. sociālās dzīvojamās mājas Nometņu 2a celtniecības autoruzraudzības izdevumu segšanai Ls 8 100 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  1.1.6. domes konferenču zāles kapitālajam remontam Ls 10 650 (klasifikācijas kods 01.100.4700);

  1.1.7. Ķemeru vidusskolas un bērnudārza rekonstrukcijas projektēšanai Ls 12 000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  1.1.8. Jūrmalas peldēšanas skolas baseina kapitālajam remontam Ls 14 500 (klasifikācijas kods 04.422.4700);

  1.1.9. administratīvās ēkas Dubultu pr.1 lit.1 kapitālajam remontam Ls 70 000 (klasifikācijas kods 01.100.4700);

  1.1.10. Kauguru un Slokas iekškvartālu mehanizētās un nemehanizētās tīrīšanas apmaksai Ls 3 299 (klasifikācijas kods 07.100.1454);

  1.1.11. datorprogrammu izmaiņu veikšanas apmaksai Ls 11 776 (klasifikācijas kods 01.100.1462);

  1.1.12. Asaru bibliotēkas ūdensapgādes nodrošināšanai Ls 5 600 (klasifikācijas kods 08.210.4700);

  1.1.13. darbinieku apdrošināšanas prēmiju maksājumiem Ls 30 600 (klasifikācijas kods 01.100.1420);

  1.1.14. konkursa „Robežzīme Jūrmalai” uzvarētāju prēmiju izmaksām Ls 2 000 (klasifikācijas kods 07.100.1170);

  1.1.15. kopējamā aparāta iegādei Ls 2 100 (klasifikācijas kods 01.100.4180);

  1.1.16. detāļplānojumu izstrādei pašvaldības teritorijai Ls 22 000 (klasifikācijas kods 07.320.7000);

  1.1.17. degvielas iegādes izdevumu segšanai Ls 1 800 (klasifikācijas 01.100.1528);

  1.1.18. nekustamā īpašuma informācijas sistēmas papildinājuma moduļa „Līgumi” iegādei Ls 3 800 (klasifikācijas kods 01.100.4300);

  1.1.19.Vizuālās reklāmas stabu uzstādīšanai Ls 7400 (klasifikācijas kods 07.100.4180);

  1.1.20. publikāciju izdevumu segšanai Ls 600 (klasifikācijas kods 08.300.1441);

  1.1.21.Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru naudas segašanai Ls 800 (klasifikācijas kods 01.100.3600);

  1.2. SIA „Jūrmalas gaisma” vētras seku likvidēšanai Ls 11970, t.sk.:

  07.400.1485 Ls 10 100;

  12.100.1485 Ls 1 870;

  1.3.Pumpuru vidusskolai Ls 21 728, t.sk.:

  1.3.1.handbola kluba „Chenois” uzņemšanai Ls 900 (klasifikācijas kods 04.211.1442);

  1.3.2.Tolohampi ģimnāzijas pūtēju orķestra uzņemšanai Ls 1 500 (klasifikācijas kods 04.211.1442);

  1.3.3.Datoru un datorprogrammu iegādei Ls 19 328, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 16 512;

  04.211.4300 Ls 2 816.

  1.4.Jaundubultu vidusskolai Ls 10 664,t.sk.:

  1.4.1.skolas durvju bloka iegādei Ls 1000 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  1.4.2. Datoru un datorprogrammu iegādei Ls 9 664, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 8 256;

  04.211.4300 Ls 1 408.

  1.5.Majoru pamatskolai Ls 11 064, t.sk.:

  1.5.1. arhīva sakārtošanai Ls 400 (klasifikācijas kods 04.211.1449);

  1.5.2. skolas 125.gadu jubilejas svinību nodrošināšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 04.211.1590);

  1.5.3. Datoru un datorprogrammu iegādei Ls 9 664, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 8 256;

  04.211.4300 Ls 1 408.

  1.6. Izglītības pārvaldei Ķemeru vidusskolas degvielas apmaksai Ls 519 (klasifikācijas kods 04.211.1528);

  1.7. Labklājības pārvaldei Ls 844, t.sk.:

  1.7.1. automašīnas uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 594, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.251.1554 Ls 240;

  06.251.1455 Ls 50;

  06.251.1482 Ls 300;

  06.251.1449 Ls 4;

  1.7.2. Jūrmalas pilsētas represēto kluba 15.gadu pastāvēšanas svinību organizēšanai Ls 250, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.251.1170 Ls 118;

  06.251.1590 Ls 132.

  1.8. Bulduru kultūras namam kancelejas mēbeļu iegādei Ls 1800, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.230.1512 Ls 720;

  08.230.4160 Ls 1080;

  1.9. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 9 861, t.sk.:

  1.9.1. Brīvdabas muzeja klēts ēkas jumta rekonstrukcijai Ls 1861 (klasifikācijas kods 08.220.4700);

  1.9.2. datorprogrammas papildināšanai digitālās ekspozīcijas vajadzībām Ls 8 000 (klasifikācijas kods 08.220.7000);

  1.10. Kauguru kultūras namam apsardzes sistēmas ierīkošanai Ls 1250, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.230.1454 Ls 495;

  08.230.4180 Ls 755;

  1.11. pašvaldības pamatbudžeta kases apgrozības līdzekļiem Ls 30 000;

  1.12. Domes rezerves fondam Ls 19 039 (klasifikācijas kods 14.400.4180);

  1.13. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejam projekta „Raiņa taka” daļēja finansējuma nodrošināšanai Ls 5500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.220.1482 Ls 2 600;

  08.220.1590 Ls 200;

  08.220.4180 Ls 2 700;

  1.14.Kauguru vidusskolai Ls 27 401, t.sk.:

  1.14.1 apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 6865 (klasifikācijas kods 04.211.1454);

  1.14.2. Datoru un datorprogrammu iegādei Ls 20 536, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 17 544;

  04.211.4300 Ls 2 992.

  1.15.Slokas pamatskolai datoru un datorprogrammu iegādei Ls 9 664, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 8 256;

  04.211.4300 Ls 1 408.

  1.16. Jūrmalas 1.ģimnāzijai datoru un datorprogrammu iegādei Ls 19 328, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 16 512;

  04.211.4300 Ls 2 816.

  1.17. Lielupes vidusskolai datoru un datorprogrammu iegādei Ls 19 328, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 16 512;

  04.211.4300 Ls 2 816.

  1.18. Mežmalas vidusskolai datoru un datorprogrammu iegādei Ls 19 328, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 16 512;

  04.211.4300 Ls 2 816.

  1.19. Vakara vidusskolai datoru un datorprogrammu iegādei Ls 5 436, t.sk.:

  04.211.4110 Ls 4 644;

  04.211.4300 Ls 792.

 3. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksājumiem no valsts pamatbudžeta (klasifikācijas kods 18.2.0.0.) par Ls 3 764 267, t.sk.:
 4. 2.1.ieņēmumus no mērķdotācijām (klasifikācijas kods 18.2.2.0.) par Ls 3 418 733, t.sk.:

  2.1.1.ieņēmumus no mērķdotācijas izglītības pasākumiem (klasifikācijas kods 18.2.2.1.) par Ls 199 624;

  2.1.2.ieņēmumus no mērķdotācijas kultūras pasākumiem (klasifikācijas kods 18.2.2.2.) par Ls 2 795;

  2.1.3.ieņēmumus no mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.2.4.) par Ls 634 000;

  2.1.4.ieņēmumus no mērķdotācijas pamata, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības pedagogu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.6.) par Ls 2 405 848;

  2.1.5.ieņēmumus no mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.7.) par Ls 172 808;

  2.1.6.ieņēmumus no pārējām mērķdotācijām (klasifikācijas kods 18.2.2.9.) par Ls 3 658;

  2.2.ieņēmumus no dotācijas no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.1.) par Ls 345 534, t.sk.:

  2.2.1.Izglītības ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 112 344;

  2.2.2.Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 233 190.

 5. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt Ls 3 764 267, t.sk.:
 6. 3.1.izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai saskaņā ar 1.pielikumu;

  3.2.Majoru kultūras namam papildus darba samaksai koru virsdiriģentam un deju kolektīvu virsvadītājam Ls 2795, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.230.1140 Ls 2369;

  08.230.1200 Ls 426;

  3.3.Jūrmalas pilsētas domei Ls 637 658, t.sk.:

  3.3.1.Lielupes tilta rekonstrukcijai ar pieejām Jūrmalas pilsētā Ls 634 000 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  3.3.2. digitālā datora, skanera un printera iegādei Bulduru kultūras namam Ls 1200 (klasifikācijas kods 08.230.1485);

  3.3.3. pastkaršu komplekta „Jūrmalas vēsturiskā koka amatniecība” izdošanai Ls 800 (klasifikācijas kods 08.600.1590);

  3.3.4. Jūrmalas pilsētas mākslas skolas projekta „Jūrmala mākslas darbos” realizācijai Ls 600 (klasifikācijas kods 04.421.1590);

  3.3.5. koka motorkuģa konservācijai un atjaunošanai Ls 1058, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.220.1170 Ls 540;

  08.220.1200 Ls 130;

  08.220.1551 Ls 388.

 7. Piešķirt no domes rezerves fonda 2005.gadā Ls 12 000, t.sk.:
 8. 4.1. Jūrmalas pilsētas kultūras darbinieku komandējumu izdevumiem Ls 4000, t.sk.:

  4.1.1.Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 988, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.220.1310 Ls 138;

  08.220.1330 Ls 850;

  4.1.2.Kauguru kultūras namam Ls 414 (klasifikācijas kods 08.230.1330);

  4.1.3.Jūrmalas teātrim Ls 350 (klasifikācijas kods 08.270.1330);

  4.1.4.Majoru kultūras namam Ls 339 (klasifikācijas kods 08.230.1330);

  4.1.5.Bulduru kultūras namam Ls 360 (klasifikācijas kods 08.230.1330);

  4.1.6.Jūrmalas Bibliotēku apvienībai Ls 447, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.210.1310 Ls 183;

  08.210.1330 Ls 264;

  4.1.7.Jūrmalas pilsētas domei Ls 1102, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1310 Ls 453;

  08.251.1330 Ls 649;

  4.2. Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu komandējumu izdevumiem Ls 8 000 saskaņā ar 2.pielikumu.

 9. Palielināt atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos par Ls 32 226 , t.sk.:
 10. 5.1. Bulduru kultūras namam par Ls 53, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 53 iekārtu un inventāra remontiem (klasifikācijas kods 08.230.1445);

  5.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai par Ls 435, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 435 saimniecības materiālu iegādei (klasifikācijas kods 04.211.1552);

  5.3. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 415, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 415 muzeja iekārtošanas izmaksu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  8.220.1170 Ls 200;

  08.220.1447 Ls 215;

  5.4. precizēt pārējo kredītrīkotāju maksas pakalpojumu atlikumus saskaņā ar 3.pielikumu.

 11. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā:
 12. 6.1.samazināt 2005.gadā Jūrmalas pilsētas domei asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta projekta „Māksla vieno tautas” realizācijai par Ls 2000 (klasifikācijas kods 08.251.1482), novirzot tos Bulduru kultūras namam projekta realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170 Ls 240;

  08.251.1200 Ls 50;

  08.251.1413 Ls 100;

  08.251.1441 Ls 40;

  08.251.1442 Ls 1310;

  08.251.1479 Ls 120;

  08.251.1479 Ls 140.

  6.2.pamatojoties uz 2004.gada 26.maija lēmumu Nr.362 ”Par finanšu resursu nodrošināšanu investīciju projektiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.decembra vēstuli Nr.1.1-19/10661 „Par kredīta apjomu bērnudārza būvniecībai”, veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā:

  6.2.1.samazināt 2005.gadā ieņēmumus no plānotā kredīta pirmsskolas izglītības iestādes celtniecībai par Ls 254 460, samazinot izdevumus Jūrmalas pilsētas domei pirmsskolas izglītības iestādes celtniecībai (klasifikācijas kods 04.110.7000);

  6.2.2.palielināt atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri pašvaldības pamatbudžetā par Ls 356 500, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei Ls 256 500 pirmsskolas izglītības iestādes celtniecībai (klasifikācijas kods 04.110.7000) un kredīta pamatsummas dzēšanai Ls 100 000;

  6.3.samazināt 2005.gadā Jūrmalas pilsētas domei asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta sabiedrības integrācijas programmas realizēšanai par Ls 683 (klasifikācijas kods 08.300.1482), novirzot tos Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei sabiedrības integrācijas projekta realizēšanai sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.630.1170 Ls 510;

  04.630.1200 Ls 123;

  04.630.1411 Ls 30;

  04.630.1511 Ls 20;

  6.4. pamatojoties uz 2004.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.876 „Par kredīta ņemšanu”, samazināt 2005.gadā plānoto kredīta summu ūdenssaimniecības projekta realizācijai par Ls 456 665, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei ūdenssaimniecības projekta realizācijai par Ls 456 665 (klasifikācijas kods 07.200.7000);

  6.5. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 4.pielikumu.

 13. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 1209 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos kultūras pasākumu nodrošināšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 14. 08.251.1170 Ls 309;

  08.251.1310 Ls 100;

  08.251.1330 Ls 500;

  08.251.1552 Ls 60;

  08.251.1590 Ls 240.

 15. Palielināt speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 1666, t.sk.:
 16. 8.1.Lielupes vidusskolai par Ls 1000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot kapitālo izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 750;

  04.211.4180 Ls 250;

  8.2.Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 481, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1330 Ls 100;

  08.251.1479 Ls 280;

  08.251.1528 Ls 50;

  08.251.1590 Ls 51;

  8.3.Kauguru vidusskolai par Ls 5, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (ekonomiskās klasifikācijas kods 04.211.1310);

  8.4.Sākumskolai „Atvase” par Ls 137, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (ekonomiskās klasifikācijas kods 04.211.1570);

  8.5.Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolai par Ls 43, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (ekonomiskās klasifikācijas kods 04.422.1471).

 17. Palielināt speciālā budžeta Attīstības fonda atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 2332, t.sk:
 18. 9.1.pašvaldības iestādei „Sprīdītis” par Ls 564, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot vecāko klašu skolēnu apmācības nodrošināšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.210.1445 Ls 364;

  06.210.1552 Ls 100;

  06.210.1590 Ls 100;

  9.2.Jūrmalas pilsētas domei par Ls 1768, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

  9.2.1.Ziemassvētku eglei Dubultos Ls 103 (klasifikācijas kods 08.270.1482)

  9.2.2. Jūras ielas 3 rekonstrukcijai Ls 1665 (klasifikācijas kods 08.270.1482).

 19. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 4323, novirzot tos Pašvaldības iestādei „Sprīdītis” automašīnas iegādei un bērnu uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.pēc klasifikācijas kodiem:
 20. 06.210.1561 Ls 323;

  06.210.4150 Ls 4000.

 21. Palielināt speciālā budžeta pārējo ieņēmumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 3 465,t.sk.:
 22. 11.1.Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 1930, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot eksponāta – klēts niedru jumta nomaiņai un muzeja ekspozīcijas nodrošināšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1482 Ls 431;

  08.251.4700 Ls 1499;

  11.2.Jūrmalas teātrim par Ls 180, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot izrāžu nodrošināšanai (klasifikācijas kods 08.251.1590);

  11.3.Jūrmalas pašvaldības policijai par Ls 1265, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (ekonomiskās klasifikācijas kods 03.130.1150);

  11.4.Slokas pamatskolai par Ls 90 Vides aizsardzības kluba koordinētās Ekoskolu programmas realizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1511 Ls 16;

  04.211.1552 Ls 74;

 23. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārejos ieņēmumus par Ls 135, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Izglītības pārvaldei „Tiesnešu konkursa” uzvarētāju apbalvošanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 24. 04.422.1170 Ls 109;

  04.422.1200 Ls 26;

 25. Samazināt 2005.gadā speciālā budžeta Dabas resursu nodokļa ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei ūdensvada un kanalizācijas kolektora izbūvei pie Kauguru glābšanas stacijas par Ls 30000 (klasifikācijas kods 07.320.7000), novirzot tos SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā palielināšanai ūdensvada un kanalizācijas ielas cauruļvadu izbūvei Kauguros-glābšanas stacijas kanalizēšanai (klasifikācijas kods 07.320.7000).
 26. Samazināt 2005.gadā speciālā budžeta atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Kauguru vidusskolai par Ls 23, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1310).
 27. Palielināt 2005.gadā maksājumus no citiem budžetiem (klasifikācijas kods 18.4.0.0.) par Ls 276, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Vaivaru pamatskolai invalīdu - bezdarbnieku darba vietu subsidēšanai (klasifikācijas kods 04.211.1170).
 28. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no Privatizācijas fonda par Ls 650 000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 428 978, t.sk.:
 29. 16.1.Jūrmalas pilsētas domei Ls 403978, t.sk.:

  16.1.1.Jūrmalas pilsētas strūklakas izbūvei Ls 38978 (klasifikācijas kods 07.100.7000);

  16.1.2.Zvejniecības Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes izbūvei un kuģu pamatņu projektēšanai un izbūvei Ls 30 000 (klasifikācijas kods 08.220.7000);

  16.1.3.Kauguru glābšanas stacijas kapitālajam remontam Ls 100 000 (klasifikācijas kods 03.120.4700);

  16.1.4.tualetes izbūvei Majoros Ls 80 000 (klasifikācijas kods 07.100.7000);

  16.1.5.Kļavu ielas posma rekonstrukcijai Ls 40 000 (klasifikācijas kods 12.100.4700);

  16.1.6.Poruka prospekta posma rekonstrukcijai no Kronvalda līdz Slocenes ielai Ls 35000 (klasifikācijas kods 12.100.4700);

  16.1.7.Dzimtsarakstu nodaļas ēkas fasādes remontam Ls 20000 (klasifikācijas kods 01.100.4700);

  16.1.8.apgaismojuma ierīkošanai Jūrmalas pilsētas ielās Ls 40000 (klasifikācijas kods 07.400.7000);

  16.1.9.Pirmskolas iestādes „Mārīte” jumta remontam un rezerves kāpņu ierīkošanai Ls 3500 (klasifikācijas kods 04.110.4700);

  16.1.10.Pirmskolas iestādes „Bitīte” logu nomaiņai Ls 2600 (klasifikācijas kods 04.110.4700);

  16.1.11.Tehniskās jaunrades sporta un atpūtas centram divu tualešu remontam Ls 1000 (klasifikācijas kods 04.423.4700);

  16.1.12.Slokas pamatskolas logu nomaiņai Ls 4600 (04.211.4700);

  16.1.13.Mežmalas vidusskolas centrālo ieejas kāpņu remontam Ls 8300 (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  16.2. SIA „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai dīzeļģeneratora iegādei Ls 25000 (klasifikācijas kods 05.110.4180).

 30. Precizēt 2005.gadā pašvaldības speciālā budžeta atlikumu gada sākumā saskaņā ar 5.pielikumu.
 31. Veikt 2005.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 6.pielikumu.
 32. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.668-r un 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.6-r veiktās izmaiņas apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk.:
 33. 2004.gadā:

  19.1. Kauguru vidusskolai pamatbudžetā:

  04.211.1443 Ls -1;

  04.211.1445 Ls +2;

  04.211.1512 Ls -1;

  19.2. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžetā:

  08.120.1441 Ls -1;

  08.120.1482 Ls -98;

  08.120.1511 Ls -90;

  08.120.1552 Ls -125;

  08.120.1590 Ls +314;

  01.100.1412 Ls -204;

  01.100.1441 Ls -318;

  01.100.1447 Ls -1220;

  01.100.1459 Ls -32;

  01.100.1455 Ls -6;

  01.100.1462 Ls -106;

  01.100.1479 Ls -150;

  01.100.1482 Ls -172;

  01.100.1486 Ls -55;

  01.100.1529 Ls -105;

  01.100.1414 Ls +2222;

  01.100.1413 Ls +146;

  07.100.1451 Ls -1012;

  07.100.1459 Ls -640;

  07.100.1482 Ls -5920;

  07.100.1485 Ls -9;

  07.100.1512 Ls -14;

  07.100.1590 Ls -83;

  07.100.1454 Ls +7678;

  19.3. Jūrmalas pilsētas domei maksas pakalpojumos:

  01.100.1411 Ls -113;

  01.100.1482 Ls -288;

  01.100.1442 Ls -100;

  01.100.1443 Ls -7;

  01.100.1447 Ls -5;

  01.100.1492 Ls -66;

  01.100.1414 Ls +178;

  01.100.1471 Ls +113;

  01.100.1590 Ls +288;

  19.4. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei mērķdotācijās:

  04.213.1445 Ls -19;

  04.213.1454 Ls -80;

  04.213.1455 Ls -14;

  04.213.1459 Ls -97;

  04.213.1479 Ls -131;

  04.213.1563 Ls -884;

  04.213.1610 Ls -1;

  04.213.1411 Ls +34;

  04.213.1414 Ls +44;

  04.213.1415 Ls +48;

  04.213.1443 Ls +27;

  04.213.1512 Ls +225;

  04.213.1522 Ls +142;

  04.213.1523 Ls +181;

  04.213.1529 Ls +18;

  04.213.1551 Ls +7;

  04.213.1561 Ls +250;

  04.213.1570 Ls +250;

  2005.gadā:

  19.5.Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei maksas pakalpojumos:

  04.423.1512 Ls -100;

  04.423.1482 Ls +95;

  04.423.1553 Ls -95;

  04.423.1499 Ls +100.

   

 34. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr. 669-r, 576-r un 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr. 22-r, 25-r, 51-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 6 981, t.sk.:
 35. 2004.gadā:

  20.1. Jūrmalas pilsētas domei sakarā ar materiālo pabalstu izmaksu ilggadīgiem darbiniekiem Ls 380 (klasifikācijas kods 01.100.1150);

  20.2. Jūrmalas pilsētas domei sakarā ar Santa Klausa vizīti Jūrmalā Ls 1180 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  20.3. Jūrmalas pilsētas domei sakarā ar vīriešu basketbola komandas dalību spēļu un treniņu nodarbību nodrošināšanu Ls 528 (klasifikācijas kods 08.120.1471);

  20.4. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei sakarā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.decembra rīkojumu Nr.630-r Ls 150 (klasifikācijas kods 06.251.1140);

  20.5. Jūrmalas pilsētas domei konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētāju apbalvošanai Ls 400 (klasifikācijas kods 07.100.1590);

  2005.gadā:

  20.6. Jūrmalas pilsētas domei avansa maksājumiem vētras laikā radīto bojājumu novēršanai Slokas pamatskolas jumtam Ls 2848 (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  20.7. Jūrmalas pilsētas domei avansa maksājumiem vētras laikā radīto bojājumu novēršanai Ķemeru vidusskolas, Jūrmalas 1.ģimnāzijas un labklājības pārvaldes jumtam Ls 1495, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1451 Ls 858;

  06.010.4700 Ls 637;

  20.8. SO „Latvijas tenisa savienība” daļējai izdevumu segšanai Deivisa kausa sacensību rīkošanā Ls 1200 (klasifikācijas kods 08.120.1471).

 36. Ņemot vērā, ka pamatlīdzekļi pašvaldības budžeta iestādēs tika iegādāti neizmantojot līzinga iespējas, atcelt 2004.gada 26.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.363 „Par ilgtermiņa saistībām”.
 37. Veikt 2005.gadā izmaiņas darbinieku skaita sarakstos, t.sk.:
 38. 22.1. Labklājības pārvaldei, nosakot Labklājības pārvaldes vadītāja amatalgu no 2005.gada 1.marta Ls 500 apmērā;

  22.2. Izglītības pārvaldei, nosakot Izglītības pārvaldes vadītāja amatalgu no 2005.gada 1.marta Ls 500 apmērā.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielinājuma atšifrējums

Valdības

 

Ekonom.

 

klasif.

Iestādes nosaukums

klasif.

Summa

kods

 

kods

Ls

04 - 211

Slokas pamatskola

1110

143 378

 

 

1140

14 338

 

 

1200

37 994

 

Kopā

 

195 710

04 - 211

Majoru pamatskola

1110

114 207

 

 

1140

11 421

 

 

1200

30 263

 

Kopā

 

155 891

04 - 211

Alternatīvā skola

1110

45 392

 

 

1140

4 540

 

 

1200

12 029

 

Kopā

 

61 961

04 - 211

Vaivaru pamatskola

1110

74 989

 

 

1140

7 499

 

 

1200

19 871

 

Kopā

 

102 359

04 - 211

1.ģimnāzija

1110

165 251

 

 

1140

16 525

 

 

1200

43 790

 

Kopā

 

225 566

04 - 211

Kauguru vidusskola

1110

205 528

 

 

1140

27 600

 

 

1200

56 161

 

Kopā

 

289 289

04 - 211

Pumpuru vidusskola

1110

181 516

 

 

1140

18 152

 

 

1200

48 100

 

Kopā

 

247 768

04 - 211

Jaundubultu vidusskola

1110

94 440

 

 

1140

12 924

 

 

1200

25 864

 

Kopā

 

133 228

04 - 211

Lielupes vidusskola

1110

134 608

 

 

1140

15 764

 

 

1200

36 225

 

Kopā

 

186 597

04 - 211

Mežmalas vidusskola

1110

167 651

 

 

1140

20 734

 

 

1200

45 382

 

Kopā

 

233 767

04 - 211

Sākumskola"Atvase"

1110

78 402

 

 

1140

7 840

 

 

1200

20 776

 

Kopā

 

107 018

04 - 211

Sākumskola"Taurenītis"

1110

45 404

 

 

1140

4 540

 

 

1200

12 031

 

Kopā

 

61 975

04 - 211

Vakara vidusskola

1110

57 406

 

 

1140

7 444

 

 

1200

15 623

 

Kopā

 

80 473

04 - 421

Mākslas skola

1110

29 029

 

 

1140

2 903

 

 

1200

7 692

 

Kopā

 

39 624

04 - 423

Mākslas skola

1110

30 186

 

 

1140

3 018

 

 

1200

7 999

 

Kopā

 

41 203

04 - 423

Valodu centrs

1110

6 927

 

 

1140

693

 

 

1200

1 836

 

Kopā

 

9 456

04 - 421

Mūzikas vidusskola

1110

142 025

 

 

1140

14 203

 

 

1200

37 338

 

Kopā

 

193 566

04 - 423

Zaigas-Ivanovas tenisa skola

1110

2 509

 

 

1140

251

 

 

1200

665

 

Kopā

 

3 425

04 - 422

Peldēšanas skola

1110

21 758

 

 

1140

2 176

 

 

1200

5 766

 

Kopā

 

29 700

 

Izglītības pārvalde kopā, t.sk.

 

725 238

04-110

Pirmsskolas iestādes

1110

75 764

 

 

1140

7 576

 

 

1200

20 075

 

Kopā

 

103 415

04-211

Vispārizglītojošās skola

1110

149 751

 

 

1140

15 503

 

 

1200

39 808

 

Kopā

 

205 062

04-213

Speciālā izglītības skola

1110

90 567

 

 

1140

19 507

 

 

1200

25 529

 

 

1310

50

 

 

1330

1 000

 

 

1411

915

 

 

1413

20

 

 

1414

420

 

 

1415

768

 

 

1420

200

 

 

1441

40

 

 

1443

137

 

 

1445

600

 

 

1452

900

 

 

1453

300

 

 

1454

1 600

 

 

1455

550

 

 

1459

300

 

 

1469

420

 

 

1479

200

 

 

1482

1 200

 

 

1486

310

 

 

1499

126

 

 

1511

650

 

 

1512

2 500

 

 

1522

3 500

 

 

1523

2 900

 

 

1528

3 600

 

 

1529

450

 

 

1540

600

 

 

1551

1 800

 

 

1552

1 000

 

 

1553

200

 

 

1554

2 000

 

 

1555

200

 

 

1561

1 700

 

 

1562

1 000

 

 

1563

21 476

 

 

1566

100

 

 

1567

147

 

 

1568

500

 

 

1570

1 150

 

 

1583

82

 

 

1590

150

 

 

1610

400

 

 

1620

300

 

 

1630

60

 

 

4110

1 200

 

 

4140

200

 

 

4160

1 500

 

 

4180

2 000

 

 

4700

2 600

 

Kopā

 

199 624

04-422

Sporta izglītības programmas

1110

60 546

 

 

1140

6 054

 

 

1200

16 044

 

Kopā

 

82 644

04-423

Interešu izglītība

1110

47 631

 

 

1140

4 761

 

 

1170

8 362

 

 

1200

14 635

 

Kopā

 

75 389

04-630

Psiholoģiskās palīdzības centrs

1110

13 728

 

 

1140

792

 

 

1200

3 498

 

Kopā

 

18 018

04-010

Izglītības pārvalde

1170

33 110

 

 

1200

7 976

 

Kopā

 

41 086

 

Pavisam kopā summa

 

3 123 814


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu komandējuma izdevumi

Valdības

 

Ekonom.

 

klasif.

Iestādes nosaukums

klasif.

Summa

kods

 

kods

Ls

04 - 211

Slokas pamatskola

1330

299

04 - 211

Majoru pamatskola

1330

222

04 - 211

Alternatīvā skola

1330

215

04 - 211

Vaivaru pamatskola

1330

194

04 - 211

1.ģimnāzija

1330

368

04 - 211

Kauguru vidusskola

1330

486

04 - 211

Pumpuru vidusskola

1330

368

04 - 211

Jaundubultu vidusskola

1330

180

04 - 211

Lielupes vidusskola

1330

285

04 - 211

Mežmalas vidusskola

1330

368

04 - 211

Sākumskola"Atvase"

1330

160

04 - 211

Sākumskola"Taurenītis"

1330

134

04 - 211

Vakara vidusskola

1330

83

04 - 421

Mākslas skola

1330

100

04 - 423

Valodu centrs

1330

50

04 - 423

Zaigas-Ivanovas tenisa skola

1330

30

04 - 422

Peldēšanas skola

1330

200

 

Izglītības pārvalde kopā, t.sk.

 

4258

04-110

Pirmsskolas iestādes

1330

270

04-211

Vispārizglītojošās skola

1330

372

04-213

Speciālā izglītības skola

1330

160

04-422

Sporta izglītības programmas

1330

250

04-423

Interešu izglītība

1330

150

04-630

Psiholoģiskās palīdzības centrs

1330

35

04-010

Izglītības pārvalde

1330

3021

 

Pavisam kopā summa

 

8 000


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

Pašvaldības pamatbudžeta (maksas pakalpojumu) precizētie atlikumi 2005.gadam

 

Iestāde

Apstiprinātā atlikuma izmaiņas gada sākumā

Apstiprinātā atlikuma izmaiņas gada beigās

 

1

2

3

1

Kauguru kultūras nams

08.230

-264

-264

3

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210

+551

+551

6

Jūrmalas teātris

08.270

+319

+319

7

Jūrmalas 1. ģimnāzija

04.211

+479

+479

8

Kauguru vidusskola

04.211

+413

+413

10

Mežmalas vidusskola

04.211

+1121

+1121

11

Mākslas skola

04.421

+14

+14

12

Pumpuru vidusskola

04.211

-113

-113

13

Majoru pamatskola

04.211

+211

+211

14

Lielupes vidusskola

04.211

+161

+161

15

Slokas pamatskola

04.211

+647

+647

17

Sākumskola "Taurenītis"

04.211

+817

+817

18

Valodu centrs

04.423

+6309

+6309

19

Peldēšanas skola

04.422

+1129

+1129

20

Mūzikas vidusskola

04.421

+2578

+2578

22

Dome

01.100

+16589

+16589

23

Pašvaldības policija

03.130

+8

+8

24

Izglītības pārvalde, t.sk.:

 

+354

+354

 

 

04.010

+5

+5

 

 

04.110

-853

-853

 

 

04.211

+993

+993

 

 

04.213

+207

+207

 

 

04.422

-164

-164

 

 

04.423

+166

+166

 

KOPĀ

31 323

31 323


4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

 

Klasif. Kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

13.200.1330

13.200.1590

04.010.1485

05.210.1485

06.240.1485

13.010.1447

12.100.4700

01.100.1462

12.100.1170

-6000

-4070

-156000

-17500

-27500

-300

-4990

-9500

-3000

13.200.1482

13.200.4180

13.200.3600

04.211.4700

04.110.4700

04.423.4700

04.423.1451

04.213.4700

05.110.4700

05.210.4700

06.240.4700

06.220.4700

06.010.4700

13.010.1170

12.100.1447

01.100.1555

12.100.1140

+4000

+3000

+3070

+102000

+10000

+3560

+440

+40000

+8000

+9500

+12000

+10000

+5500

+300

+4990

+9500

+3000

               

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1483

04.211.1522

04.211.1330

-559

-811

-30

04.211.1310

04.211.1413

04.211.1482

04.211.1553

04.211.1555

04.211.1512

04.211.4150

04.211.1523

+50

+20

+50

+100

+99

+50

+220

+811

Labklājības pārvalde

06.251.1511

06.251.1411

-97

-13

06.251.1553

06.251.1482

+97

+13

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

06.240.1110

-690

06.240.1150

+690

06.240.1411

06.240.1568

-96

-180

06.240.1413

06.240.1590

+96

+180

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1200

08.220.7000

-4890

-1600

08.251.1170

08.251.1447

08.251.1449

08.251.1479

08.251.1482

08.251.1511

08.251.1512

08.251.1552

08.251.1590

08.251.1620

08.251.4200

08.220.1512

+100

+350

+50

+750

+650

+200

+100

+30

+2120

+200

+340

+1600

Pumpuru vidusskola

04.211.1451

-1582

04.211.1551

+1582

Majoru pamatskola

04.211.4160

-3130

04.211.4180

04.211.4110

+130

+3000

Jūrmalas teātris

08.251.1511

08.251.1552

08.251.1447

-70

-30

-848

08.251.4180

+948

Vēlēšanu komisija

01.533.1411

01.533.1453

01.533.1511

01.533.1512

-170

-100

-210

-190

01.533.1441

01.533.1554

+500

+170

Izglītības pārvalde

04.211.1110

-250

04.211.1150

+250


5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

2005.gada pašvaldības speciālā budžeta precizētie atlikumi

Iestādes nosaukums

Ieņēmumu veids

Atlikums gada sākumā

Atlikums gada beigās

Jūrmalas mākslas skola

Ziedojumi un dāvinājumi

+546

+546

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

Pārējie ieņēmumi, t.sk. pēc valdības klasifikācijas kodiem:

+619

+619

 

04.010

+88

+88

 

04.213

+444

+444

 

04.423

+87

+87

Jūrmalas sabiedrisko pakalpojumu regulators

Pārējie ieņēmumi

+1

+1

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem/ielām

+16590

+16590

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Dabas resursu nodoklis

+898

+898

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Privatizācijas fonds

+58539

+279561

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Zvejas tiesību noma

+204

+204

Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets

Apstādījumu atjaunošanas naudas līdzekļi

+928

+928

       


6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 23.februāra noteikumiem Nr.1

Izmaiņas 2005. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

PA „Jūrmalas sociālās

06.240.1568

-600

06.240.1590

+600

       

Palīdzības centrs”

               

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.4180

Privatizācijas fonds

-6864

07.100.1454 Privatizācijas fonds

+3380

       
     

07.100.1590

Privatizācijas fonds

+3484

       
 

12.100.1482

Autoceļu fonds

-25000

12.100.1512

Autoceļu fonds

+25000