Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 9. martāNr.7

Protokols Nr.6, 24. punkts

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu saistošās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 12.maija lēmumu Nr.310
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai
starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu”

  1. Apstiprināt detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis