Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.aprīlīNr.5

Protokols Nr.6, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 „Vides aizsardzības komitejas nolikums”

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums"

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikuma Nr.2 „Vides aizsardzības komitejas nolikums” 3.6.punktu ar vārdiem: „licencētās makšķerēšanas un zvejas jautājumus”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta