Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.6

Protokols Nr.10, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 „Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums”

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums"

Izdarīt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 „Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums”:

 1. Izteikt 2.1. un 2.2.punktus sekojošā redakcijā:
 2. „2.1. Veidot transporta un komunālās saimniecības politiku Jūrmalā.

  2.2. Sekmēt transporta un komunālās saimniecības attīstības programmu un projektu izstrādi un realizāciju.”

 3. Izslēgt 2.5. un 2.6.punktus.
 4. Izteikt 3.2., 3.3. un 3.4.punktus sekojošā redakcijā:
 5. „3.2. Sniegt atzinumus un priekšlikumus par pašvaldības lēmumu projektiem transporta un komunālajos jautājumos.

  3.3. Sniegt atzinumus satiksmes, ielu, ceļu, sabiedriskā transporta un komunālās saimniecības plānošanas projektiem.

  3.4. Saņemt informāciju no Jūrmalas pilsētas domes amatpersonām, pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām ar komitejas darbību saistītos jautājumos.”

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta