Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 17.augustāNr.11

Protokols Nr.16, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.31
„Jūrmalas pilsētas domes
bilanču komisijas nolikums”

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums” 2.punkta 2.1.apakšpunktu izsakot to sekojošā redakcijā:

„2.1. Komisija sastāv no 11 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.”

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta