Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 10. novembrīNr.18

Protokols Nr.22, 26.punkts

Uzņēmējdarbības licencēšanas
un individuālā darba komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 31.augusta
saistošo noteikumu Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”
9.1.18. punktu

 1. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija (turpmāk tekstā – KOMISIJA) izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”.
 2. KOMISIJA tiek izveidota 7 cilvēku sastāvā.
 3. KOMISIJA veic savu darbību, pamatojoties uz šo nolikumu un saskaņā ar citiem Latvijas Republikas un Jūrmalas pilsētas domes spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 4. KOMISIJAS sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 plkst.9.00, Mazajā zālē.
 5. KOMISIJAS sēdes gaita tiek protokolēta.
 6. KOMISIJAS sēdi protokolē Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieks.
 7. KOMISIJAS sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka KOMISIJAS priekšsēdētājs.
 8. KOMISIJAS sēdes darba kārtību sagatavo Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa un nodod KOMISIJAS priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms KOMISIJAS sēdes. KOMISIJAS sēdes darba kārtība ir pieejama arī visiem KOMISIJAS locekļiem ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms KOMISIJAS sēdes Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļā.
 9. KOMISIJAS sēdi vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.
 10. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no KOMISIJAS locekļiem.
 11. KOMISIJA pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnē-KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieka balss.
 12. KOMISIJAS loceklim, kurš nepiekrīt KOMISIJAS lēmumam, parakstot protokolu, ir tiesības pieprasīt rakstveidā papildināt protokolu ar savu atšķirīgo viedokli vai pievienot to protokolam.
 13. KOMISIJAS sēdes protokolu paraksta KOMISIJAS sēdes vadītājs un protokolists. Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.
 14. KOMISIJAS pieņemtie lēmumi var tikt pārsūdzēti Jūrmalas pilsētas domē viena mēneša laikā.
 15. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikumu Nr.10 „Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta