Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2005.gada 10.novembrīNr.1

Protokols Nr.22, 5. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība
nosaka zemesgabala lietošanas mērķi
vērtības noteikšanai privatizācijas vajadzībām

Šī instrukcija izstrādāta pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 1.punktu

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likuma 8.panta 2.daļā minēto apbūvēto zemesgabalu (turpmāk tekstā – Zemesgabala) lietošanas mērķi.

  1.2. Saskaņā ar šo instrukciju Dome izvērtē, vai Zemesgabalam kadastrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (mērķi) (turpmāk – spēkā esošais lietošanas mērķis) atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā (turpmāk tekstā – Attīstības plāns) norādītajam atļautajam nekustamā īpašuma izmantošanas veidam.

  1.3. Zemesgabala lietošanas mērķa izvērtēšana notiek, šajā instrukcijā noteiktā kārtībā attiecīgajām Domes struktūrvienībām aizpildot veidlapu (pielikums), kā rezultātā privatizāciju veicošajai institūcijai tiek nosūtīta attiecīga izziņa.

  1.4. Saskaņā ar šo instrukciju noteiktais Zemesgabala lietošanas mērķis tiek izmantots tikai privatizācijas vērtības noteikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  1.5. Ja par lietošanas mērķi nosaka spēkā esošo lietošanas mērķi, Domes darbiniekiem 10 (desmit) darba dienu laikā šajā instrukcijā noteiktā kārtībā jāsagatavo un jānosūta privatizāciju veicošajai institūcijai izziņu par attiecīgo lietošanas mērķa atbilstību.

  1.6. Ja par lietošanas mērķi nenosaka spēkā esošo lietošanas mērķi, Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem šajā instrukcijā noteiktā kārtībā 1 (viena) mēneša laikā jānosaka un privatizāciju veicošajai institūcijai jānosūta izziņa par Zemesgabalam noteikto lietošanas mērķi.

 2. IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

  2.1. Pašvaldības īpašumu pārvalde pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā pārbauda un veidlapā norāda šādas ziņas (1.sadaļa):

  iesnieguma par lietošanas mērķa izvērtēšanu saņemšanas datums;

  zemesgabala (zemes vienības) adrese;

  zemesgabala kadastra numurs;

  zemesgabala kopplatība;

  kadastrā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošo platību;

  ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku.

  2.2. Pēc 1.sadaļas aizpildīšanas, Pašvaldības īpašumu pārvalde 2 (divu) darba dienu laikā organizē un nodrošina Zemesgabala reālās izmantošanas pārbaudi.

  2.3. Zemesgabala reālās izmantošanas pārbaudi veic komisija šādā sastāvā:

  izpilddirektors;

  pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs vai tā norīkota persona;

  būvvaldes vadītājs vai tā norīkota persona.

  2.4. Par Zemesgabala reālās izmantošanas pārbaudes rezultātiem tiek veikts attiecīgs ieraksts veidlapas 2.sadaļā.

  2.5. Pēc veidlapas 1.-2.sadaļā minēto prasību izpildes šajā instrukcijā noteiktā kārtībā, attiecīgā veidlapa tiek nodota Finanšu pārvaldei, kas 2 (divu) darba dienu laikā veidlapas 3.sadaļā norāda ziņas par finansiālām saistībām pret Domi, kas skar Zemesgabalu (tai skaitā, bet ne tikai, vai un cik tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, tā apmaksa).

  2.6. Pēc šīs instrukcijas 2.5.punktā minēto prasību izpildes veidlapa tālākam darbam tiek nodota Būvvaldes plānošanas nodaļā, kas konstatē Attīstības plānā noteikto Zemesgabala lietošanas mērķi, aizpildot veidlapas 4.sadaļu.

  2.7. Ja saskaņā ar veidlapā minētajām ziņām un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Zemesgabala spēkā esošais lietošanas mērķis sakrīt ar Attīstības plānā atļauto izmantošanas veidu, par lietošanas mērķi nosaka spēkā esošo lietošanas mērķi. Šajā gadījumā Būvvaldes plānošanas nodaļa 4 (četru) darba dienu laikā:

  1) sagatavo privatizāciju veicošajai institūcijai nepieciešamo izziņas projektu;

  2) nodrošina un organizē tās atbilstību normatīvo aktu prasībām.

  2.8. Ja Zemesgabala spēkā esošais lietošanas mērķis nesakrīt ar Attīstības plānā atļauto izmantošanas veidu un Zemesgabala reālo izmantošanu, tad Būvvaldes Plānošanas nodaļa 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo attiecīgu Domes lēmumprojektu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā iesniedz to izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

  2.9. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Domes lēmuma pieņemšanas Būvvaldes plānošanas nodaļa:

  1) sagatavo privatizāciju veicošajai institūcijai nepieciešamo izziņas projektu;

  2) nodrošina un organizē tās atbilstību normatīvo aktu prasībām.

  2.10. Zemesgabala privatizāciju veicošai institūcijai papildus nosūtāmajai izziņai tiek norādītas ziņas par finanšu saistībām pret pašvaldību.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra

instrukcijai Nr.1 (protokols Nr.22, 5.punkts)

 

Apbūvēta zemesgabala lietošanas mērķa izvērtēšanas veidlapa

1.

Iesniegums par lietošanas mērķa izvērtēšanu ________________________________________________

(datums)

Administratīvā teritorijaJūrmala

Zemesgabala (zemes vienības) adrese ______________________________________________________

Zemesgabala kadastra numurs ____________________________________________________________

Zemesgabala (zemes vienības) platība kv.m _________________________________________________

Valsts zemes dienesta kadastrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (mērķi) un tam (tiem) piekrītošās platības _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku _____________________________________________________

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja __________________________

 

2.

Zemesgabala reālās izmantošanas pārbaudes komisija: ________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Izpilddirektors__________________________

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

vai tā norīkotā persona__________________________

Būvvaldes vadītāja

Vai tās norīkotā persona__________________________

 

3.

Finanšu pārvalde ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Finanšu pārvaldes vadītāja__________________________

4.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods un nosaukums: _________________________________

____________________________________________________________________________________

Slēdziens par zemesgabalam noteiktā lietošanas mērķa atbilstību teritorijas plānojumam: _____________

____________________________________________________________________________________

Ja zemesgabala spēkā esošais lietošanas mērķis, nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanas veidu, par lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanas veidu ________________________________________________________________________________

Būvvaldes plānošanas nodaļas vadītāja__________________________