Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2005.gada 24.novembrīNr.2

Protokols Nr.23, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra
instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu
Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Izdarīt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”:

Izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:

„1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuru vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 60, apmaksājot viņu ēdināšanu skolā”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta