Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.aprīlīNr.33

Protokols Nr.6, 2.punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 6. un 7.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.251 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas izveidošanu” 1.pielikuma „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.1. un 2.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā to, ka beidzas bāriņtiesas tiesas priekšsēdētājas un tiesas locekļu pilnvaru laiks, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Spīguli uz pieciem gadiem.
  2. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas tiesas locekļiem uz pieciem gadiem:
  3. 2.1. Irēnu Elfrīdu Drupu;

    2.2. Ilgu Krauju;

    2.3. Irenu Mariju Supi.

  4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājai B.Spīgulei mēneša laikā izstrādāt jaunu bāriņtiesas nolikumu un iesniegt to domei apstiprināšanai.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta