Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.aprīlīNr.38

Protokols Nr.6, 8.punkts

Par rūpnieciskās zvejas komisiju

Ievērojot to, ka ar 2003.gada 19.jūlija izmaiņām Latvijas Republikas „Zvejniecības likumā” ir aizliegta rūpnieciskā zveja Jūrmalas pilsētas teritorijā esošajos iekšējos ūdeņos, kā arī to, ka Valsts Zivsaimniecības pārvaldes piešķirtie nozvejas limiti rūpnieciskajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastē pilnībā apmierina zvejnieku pieprasījumu, un rūpnieciskās zvejas komisijas darbība uzskatāma par nelietderīgu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Likvidēt Rūpnieciskās zvejas komisiju ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes nolikumā.
  3. Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļai (R.Kņūtiņa) jautājumus, kas saistīti ar zveju un makšķerēšanu iesniegt izskatīšanai domes vides aizsardzības komitejā.
  4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 19.jūnija lēmumu Nr.284 „Par rūpnieciskās zvejas komisijas nolikumu”.
  5. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmumu Nr.172 „Par rūpnieciskās zvejas komisiju”, 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.11 „Par rūpnieciskās zvejas komisiju” un 2003.gada 10.decembra lēmumu Nr.809 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11 „Par rūpnieciskās zvejas komisiju””.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta