Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.83

Protokols Nr.10, 3.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Ņemot vērā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu, kā arī deputāta A.Tampes pieteikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

  1. 1.punktā:
  2. 1.1. vārdus „10 deputātu sastāvā” aizstāt ar vārdiem „11 deputātu sastāvā”;

    1.2. papildināt ar 1.11.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „Aigars Tampe”.

  3. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta