Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.85

Protokols Nr.10, 7.punkts

Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles
– Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikumu
Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē tika iesniegts publiskajai apspriešanai Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikums Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumiem Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” tika organizēta projekta priekšlikuma publiskā apspriešana laikā no 2005.gada 25.janvāra līdz 2005.gada 21.februārim.

Publiskās apspriešanas sapulce un tikšanās ar priekšlikuma autoru notika Aspazijas mājā 2005.gada 10.februārī.

2005.gada 25.februārī izdots Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr.116 „Par valsts nekustamās mantas Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”. Zemesgabals 2580 m2 platībā un ēkas ierakstītas Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda 2005.gada 3.maijā.

Ņemot vērā minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt būvniecības ieceri Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 saskaņā ar publiskajā apspriešanā izskatīto priekšlikumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā un apbūves noteikumos noteiktās prasības.
  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt domes lēmumu un sēdes protokola izrakstu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un izvietot domes ēkā.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta