Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.92

Protokols Nr.10, 25.punkts

Par dalību Phare 2003 programmā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Tūrisma likuma 8.pantu par pašvaldības kompetenci tūrisma jomā un ņemot vērā LS “Tūrisma informācijas sniedzēji”, LVS 200-7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt projekta “Vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveide Jūrmalas pilsētā” pieteikuma izstrādi un iesniegšanu PHARE 2003.gada Nacionālajā programmā "Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā" 3.komponentē „Investīcijas dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā piedalīties projekta īstenošanā, paredzot domes 2005.gada budžetā līdzfinansējumu 2 000 EUR un 2006.gadā 5000 EUR, kas ir 5% no projekta kopējām izmaksām.
 3. Projekta izstrādes uz iesniegšanas koordinēšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (Ģ.Trencis).
 4. Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldei (A.Tukāne) paredzēt 2005.gada budžetā projekta līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā un 2006. gadā 5000 EUR apmērā.
 5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 25.maija lēmumam Nr.92

Protokols Nr.10, 25.punkts

Informācija par projektu

„Vienotās tūrisma informācijas sistēmas (VTIS) ieviešana Jūrmalas pilsētā”

BO SIA „Rīgas Reģiona attīstības aģentūra” (RRAA) 2005.gadā uzsākusi darbu pie projekta „Vienotās tūrisma informācijas sistēmas (VTIS) ieviešana Jūrmalas pilsētā” pieteikuma gatavošanas Phare 2003.gada Nacionālajai programmai "Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā" 3.komponentei „Investīcijas dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā”.

Izvērtējot dažādu projektu ideju atbilstību augstākminētai programmai, tika nolemts sagatavot projektu „Vienotās tūrisma informācijas sistēmas (VTIS) ieviešana Jūrmalas pilsētā” iesniegšanai programmā. Pēdējais projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2005. gada 6. jūnijs.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir veicināt Jūrmalas viesu un iedzīvotāju informētību par Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī citiem tūrisma produktiem un pakalpojumiem pilsētā, izveidojot vienotu aktuālās informācijas plūsmas ietvaru.

Projekta uzdevums:

Izveidot Jūrmalas pilsētā informācijas sistēmu, kuras ietvaros tiktu apkopota visa aktuālā tūrisma informācija par pilsētu un tā interaktīvā un ikvienam pieejamā un redzamā veidā tiktu izplatīta pilsētas teritorijā, kā arī ārpus tās.

Īss projekta aktivitāšu uzskaitījums:

 1. Programmatūras izstrāde, kas apkalpotu vienoto informācijas sistēmu
 2. Galvenā servera iegāde un uzstādīšana
 3. Jūrmalas atpūtas vietu un citu objektu savienošana vienotā informācijas aprites tīklā
 4. Dažādu vienotās informācijas sistēmas sastāvdaļu iegāde (elektroniskie tabloīdi, e-kioski, datori)
 5. Wi-Fi iekārtu iegāde un WiFi pilottīkla izveide Jūrmalas pilsētā, tā pieslēgšana vienotai tūrisma informācijas sistēmai
 6. Pilsētas viesu un iedzīvotāju informēšana par jaunās informācijas sistēmas lietošanas priekšrocībām

 

Projekta orientējošās izmaksas: 140 000 EUR

Nepieciešamais Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums: 7000 EUR