Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 29.septembra 414.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 3.decembra 920.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.novembra 909 .lēmumu

2005.gada 25.maijāNr.93

Protokols Nr.10, 26.punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas speciālajā internātskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.22 „Jūrmalas speciālās internātskolas nolikums” 49.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas speciālās internātskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
  2. Atcelts ar Domes 2009.gada 03.decembra 920.lēmumu

  3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas speciālās internātskolas maksas pakalpojumu kontā.
  4. Pilnvarot Jūrmalas speciālās internātskolas direktoru slēgt telpu, auto transporta nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgumus.
  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Atcelts ar Domes 2009.gada 03.decembra 920.lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 25.maija lēmumu Nr.93

Protokols Nr.10, 26.punkts

Jūrmalas speciālās internātskolas maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena

(Ls)

1.

Telpu noma

1.1.

Aktu zāles (46m2 ) noma *

1 stunda

0.50

1.2.

Trenažieru zāles (22 m2 ) noma **

1 stunda

0,27

1.3.*

Ēdamzāles (46 m2 ) noma

1 stunda

0.50

1.4.*

Klases telpu (vid. 20m2 ) noma

1 stunda

0.25

2.

Auto transporta pakalpojumi

2.1.

Mikroautobusa FORD TRANSIT (14 sēdvietas) pakalpojumi

1 km

0.15

2.2.

Autobusa pakalpojumi

1 stunda

10.00

2.3.

Autobusa dīkstāve

1 stunda

2.20

2.4.

Pakalpojumi ārpus Latvijas

(par patērēto degvielu atsevišķa maksa)

 

1 diennakts

60.00

3.

Materiālu pavairošana, izmantojot kopēšanu

3.1.

Loksnes A-4 kopēšana (no vienas puses)

1 loksne

0.04

3.2.

Loksnes A-4 kopēšana (no abām pusēm)

1 loksne

0.06

3.3

Loksnes A-3 kopēšana (no vienas puses)

1 loksne

0.08

3.4.

Loksnes A-3 kopēšana (no abām pusēm)

1 loksne

0.12

4.

Datortehnikas pakalpojumi**

4.1.

Datorlaika īre

1 st./1pers.

0.69

5.

Ēdināšanas pakalpojumi 4 reizes dienā

5.1.

Ēdināšana skolas periodā

1 pers.

1.40

5.2.

Ēdināšana vasaras brīvdienās

1 pers.

1.70

6.

Gultas vietu noma (nometnes dalībniekiem – skolas brīvlaikā)

6.1.

Gultas vietas izīrēšana

1 diennakts

2.09

6.2.

Gultas vietas izīrēšana un ēdināšana

(4 reizes dienā)

1 diennakts /1 pers.

4.45

* Jūrmalas speciālā internātskola ir tiesīga noteikt atvieglojumus maksai par pakalpojumiem līdz 50%.

** Pakalpojumi Jūrmalas speciālās internātskolas skolēniem un darbiniekiem bez maksas.