Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.95

Protokols Nr.10, 29.punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 35
nodošanu pašvaldības īpašumā

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 35 sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 2506 un platību 3047 kv.m, uz kura atrodas namīpašums – Jūrmalas pilsētas domes Majoru kultūras nama bilancē esošā ēka: - kinoteātris-kultūras centrs ar kadastra apzīmējumu 13000092506001 (ķieģeļu mūra ēka, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1964, kopējā platība 1760,9 kv.m).

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2003.gada 16.maija lēmumu Nr.149 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jomas ielā 35” ir izveidots zemesgabals Jūrmalā, Jomas ielā 35 (bijušo zemesgabalu 137F, 134F, 132F robežās) ar platību 3047 kv.m Majoru kultūras nama uzturēšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas izrakstu no Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiāliem zemesgabals 137F 1940.gada 21.jūlijā piederēja Latvijas Kredītbankai, zemesgabals 134F piederēja Rīgas Jūrmalas pilsētai un zemesgabals 132F piederēja Rīgas Jūrmalas pilsētai.

Zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 35 lietošanas mērķi ir: zemesgabala 0,929 d.d. 2831 kv.m platībā ir pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve – 0910, zemesgabala 0,071 d.d. 216 kv.m platībā ir skvēra teritorija – 0908.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.,15. un 21.pantu, saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, lai sakārtotu īpašuma tiesības, nodrošinot pašvaldības funkciju pildīšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (būvi) Jūrmalā, Jomas ielā 35 ar kadastra apzīmējumu 13000092506001 un kopējo platību 1760,9 kv.m.
  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja>

 

I.Aizstrauta