Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.jūnijāNr.101

Protokols Nr.11, 2.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas domes darba organizāciju un darba kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.754 „Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”:
 2. 1.1. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes būvniecības un transporta nodaļā darba vietu „Nodaļas vadītājs” izteikt sekojošā redakcijā: „Nodaļas vadītājs – pārvaldes vadītāja vietnieks”.

  1.2. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes būvniecības un transporta nodaļas darba vietai „Nodaļas vadītājs – pārvaldes vadītāja vietnieks” noteikt darba algu mēnesī Ls 400 (četri simti).

  1.3. Administratīvās pārvaldes saimniecības nodaļā izveidot darba vietas:

  1.3.1. apkopējs, viena darba vieta, darba alga Ls 90 (deviņdesmit) mēnesī;

  1.3.2. galvenais speciālists, viena darba vieta, darba alga Ls 220 (divi simti divdesmit) mēnesī.

 3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta grozījumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta