Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.jūnijāNr.103

Protokols Nr.11, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.396
“Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas
Kauguru vidusskolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.12 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” 53.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 1.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.396 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”, papildinot pielikumu “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumi” ar 7.punktu sekojošā redakcijā:

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena (Ls)

7.

Klases telpu īre diennakts nometnei

1 persona diennakti

1.50

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta