Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 8. decembra 557. lēmumu

2005.gada 6. jūlijāNr.***

Protokols Nr.14, 16.punkts

Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”
un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR Izglītības likuma 7.pantu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2005.gada 19.maija lēmumu (protokols Nr.1.1.-60/3), Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/5), sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” pārcelšanu uz jaunām telpām Poruka prospektā 14, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2005.gada 11.jūliju atvērt pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” papildus divas grupas pirmsskolas vecuma bērniem.
  2. Apstiprināt darbinieku skaita sarakstu ar 2005.gada 6.jūliju saskaņā ar pielikumu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija lēmumu Nr.153
(Protokols Nr.14, 16.punkts)

Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”

darbinieku skaita saraksts

Nr.
p.k

Amata nosaukums

Darbinieku vienību skaits, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 15.12.04. noteikumu Nr.13, 5.pielikumu

Darbinieku skaita izmaiņas

Vienību skaits

Amata alga
(Ls)

Mēneša darba alga
(Ls)

Samazinātas likmes

Papildināt likmes sakarā ar divu grupu atvēršanu pirmsskolas vecuma bērniem

1.

Iestādes vadītāja

1.0

-

-

1.0

238

238

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.2

-

3.2

6.4

140.63

900.03

3.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.5

-

0.5

1.0

133

133

4.

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

-

-

0.5

0.5

170

85

5.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

-

0.25

0.5

182

91

6.

Saimniecības daļas vadītājs

0.5

-

0.5

1.0

162

162

7.

Lietvede

0.25

-

0.25

0.5

88

44

8.

Medicīnas māsa

0.5

-

0.25

0,75

132

99

9.

Aukle

2.0

-

2.0

4.0

91

364

10.

Nakts aukle

1.3

-

1.3

2.6

90

234

11.

Pavārs

1.5

-

0.5

2.0

91

182

12.

Virtuves strādnieks

0.5

-

0.25

0.75

88

66

13.

Veļas pārzinis

0.25

-

0.25

0.5

88

44

14.

Mazgāšanas operators

0.5

-

0.5

1.0

89

89

15.

Apkopēja

0.25

-

0.95

1.2

88

105.60

16.

Sargs

3.0

-

-

3.0

88

264

17.

Gada kurinātājs

1.0

1.0

-

-

-

-

18.

Sezonas kurinātājs

1.4

1.4

-

-

-

-

19.

Sētnieks

1.5

-

-

1.5

88

132

20.

Remontstrādnieks

0.5

-

0.5

1.0

90

90

 

KOPĀ:

19.9

2.4

11.70

29.2

 

3322.63