Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.227

Protokols Nr.14, 62.punkts

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13
lit.3 istabas Nr.10 īres līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2005.gada 10.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt M.L.(personas kods ***, dzīvo ***) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 (zemesgabala kadastra Nr.1300 011 2805) daļas, kas sastāv no ēkas lit.3 istabas Nr.10 ar platību 14,64 m² un koplietošanas telpu daļas 7,56 m² platībā, īres līgumu līdz 2005.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma atsavināšanai.
  2. Noteikt īres līgumā, ka M.L. sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus 15,79 (t.sk.PVN) Ls/gadā zemesgabala īpašniekiem par zemesgabala daļas 32,96 m² platībā izmantošanu.
  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
  4. Ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta