Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2007.gada 04.oktobra 867 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 2 .lēmumu

2005.gada 17. augustāNr.297

protokols Nr.16, 9. punkts

Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 2 .lēmumu
  Izveidot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju 7 cilvēku sastāvā. Izveidot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju 6 cilvēku sastāvā

 2. Apstiprināt uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. A.Tampe, komisijas priekšsēdētājs;

  2.2. J.Poļaks, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

  2.3. I.Augustova;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 2 .lēmumu
  2.4. J.Branders; Svītrot 2.4 punktu;

  2.5. R.Emuliņš;

  2.6. J. Salenieks; Izmaiņa ar Domes 2007.gada 04.oktobra 867 .lēmumu

  2.7. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

 4. Uzdot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijai mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai grozījumus nolikumā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.8 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta