Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 769.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 9. augusta 680 .lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 29. septembrīNr.394

protokols Nr.19, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem

Lai efektīvāk attīstītu pilsētas tūrisma nozari un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2005.gada 29.septembri apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmuma Nr.37 „Par maksas pakalpojumiem” 1.punktu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.394
(protokols Nr.19, 5. punkts)

Jūrmalas pilsētas domes sniegto maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi

Nr.

Pakalpojumu veids

Izcenojums bez PVN (LVL)

PVN 18% (LVL)

Izcenojums

(t.sk. PVN 18%)

(LVL)

1.

Reklāmas laukums līdz A6 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

0,85

0,15

1

2.

Reklāmas laukums līdz A5 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

0,76

0,14

0,90

3.

Reklāmas laukums līdz A4 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

0,68

0,12

0,80

4.

Reklāmas laukums līdz A6 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,42

0,08

0,50

5.

Reklāmas laukums līdz A5 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,34

0,06

0,40

6.

Reklāmas laukums līdz A4 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,25

0,05

0,30

7.

Dalība Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos Latvijā

55,09

9,91

65,00

8.

Dalība Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos ārvalstīs

105,93

19,07

125,00

9.

Dalība ārvalstu tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos ārvalstīs

338,98

61,02

400,00

10.

Par pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs

8,48

1,52

10,00

11.

Dalība semināros, vieslektoru lekcijās un konferencēs

8,48

1,52

10,00 dienā

12.

Divpusējās norāžu plāksnītes nodrošināšana tūrisma mītnēm uz 2 gadiem

42,37

7,63

50,00

13.

Par tūrisma produktu piedāvāšanas pakalpojumu sniegšanu

3-10%

14.


Izmaiņa ar Domes 2007.gada 9. augusta 680 .lēmumu