Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.oktobrīNr.485

protokols Nr.21, 29. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1224 “Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr.1224 “Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā” tika apstiprināta “krasta kāpu aizsargjosla” (KK) saskaņā ar Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumu, kā arī “Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves”(PK) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu (ģenerālplānu). Lēmumā ir noteikts, ka noteikto joslu izmaiņas ir iespējamas, izstrādājot detālplānojumus atsevišķiem zemesgabaliem vai apbūves kvartāliem.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums. Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 2005.gada 8.jūnijā ir sniegusi atzinumu par detālplānojumu vēstulē Nr.1-22/3852/4170, norādot, ka projektētā „Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves”(PK) ir koriģēta detālplānojuma teritorijā, nosakot to pa zemesgabala ziemeļu un austrumu robežām.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Aizsargjoslu likuma 33.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr.1224 „Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmuma Nr.1224 “Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā” pielikuma plānā „Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslai bez apbūves” (PK) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A apstiprināšanu”.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas galvenajai plānotājai M.Kalvānei aizsargjoslas izmaiņas ieviest Jūrmalas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) sastāvā esošajā plānā „Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla Jūrmalas pilsētā” līdz Jūrmalas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta