Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 10. novembrīNr.490

protokols Nr.22, 3. punkts

Par galvojuma sniegšanu
pašvaldības SIA „Jūrmalas Siltums”
tās dalībai Eiropas Reģionālās Attīstības
Fonda atklātā projektu konkursā

Lai uzlabotu siltumapgādi Kauguros un apturētu siltuma tarifu pieaugumu pēc projekta realizācijas un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 1.1.4.2 atbalsta programmā „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” ar projektu „Jūrmalas siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana pārejot no 4-cauruļu uz 2-cauruļu siltuma apgādes sistēmu”.
  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Jūrmalas pilsētas domei 2006.gadā sniegt pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” galvojumu par kopējo projekta summu 720000 LVL, kas ļaus uzņēmumam ņemt kredītu un veiksmīgi pabeigt projektu līdz 2006.gada rudens apkures sezonas sākumam.
  3. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā līdz 2005.gada 21.novembrim uzdot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” valdes priekšsēdētājam U.Vīksnam.
  4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta