Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 11.novembrīNr.491

protokols Nr.22, 4. punkts

Par dalību projektā
„Uzmanība uz veselību
un dzīves kvalitāti
Baltijas jūras reģionā”

Lai noskaidrotu iedzīvotāju vērtējumu veselībai Jūrmalas pilsētā, pielietojot standartizētu aptaujas anketu un izveidotu salīdzināmu datu bāzi, kuras datus varēs ņemt par pamatu veselības politikas izstrādei lokālā un reģionālā līmenī, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

  1. Piedalīties Baltijas jūras reģiona Interreg III B programmas finansētā projektā „Uzmanība uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā” (HEPRO project).
  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā laikā no 2006. līdz 2008.gadam nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu LVL 2211 (EUR 3150) jeb 4,6% apmērā no projekta attiecināmās izmaksas jeb LVL 48157 (EUR 68600).
  3. Projekta līdzfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.-2008.gada budžetiem.
  4. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.
  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas vietniekam D.Urbanovičam.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta