Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 10.novembrīNr.508

protokols Nr.22, 22. punkts

Par Jūras ielas
un Ērgļu ielas renovāciju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 20.jūnija pasūtījumu (līgums Nr.1.1-16.4.3/604) projektēšanas firma SIA ”Firma L4” ir izstrādājusi Jūras un Ērgļu ielas renovācijas projektu. 2005.gadā no 2.augusta līdz 30.augustam projektam ir veikta projekta skices publiskā apspriešana. Ir saņemti 3 iesniegumi par jaunu iebrauktuvju izveidošanu. Iebildumi par projekta risinājumiem nav saņemti.

2005.gada 27.septembrī projekts izskatīts un atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.1.1-62/7).

2005.gada 28.septembrī projekts izskatīts un atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.1.1-57/9).

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu 1 un 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 19.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2 un 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūras ielas un Ērgļu ielas renovācijas projektu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta