Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 10.novembrīNr.509

protokols Nr.22, 23. punkts

Par atbalstu projektam
„Publisko interneta pieejas
punktu izveide Rīgas
plānošanas reģionā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt „Nodibinājuma “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”” projektu „Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā” ieviešanu un publisko interneta pieejas punktu izveidošanu saskaņā ar projekta tehnisko specifikāciju un ieviešanas plānu Jūrmalas pilsētā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 1.3.2.aktivitātē “ Publisko interneta pieejas punktu attīstībā”.
  2. Noslēgt sadarbības līgumu ar „Nodibinājumu “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”” projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā” realizācijai Jūrmalas pilsētā.
  3. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam laikā no 2006.-2007.gadam nodrošināt 100% priekšfinansējumu Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma 25% apmērā jeb LVL 4800,00 no projekta attiecināmajām izmaksām Jūrmalas pilsētā.
  4. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2006.-2007.gadu budžetiem.
  5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītājai I.Petrovskai projekta dokumentāciju sagatavot un iesniegt „Nodibinājumam “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”” līdz 2005.gada 15.novembrim.
  6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta