Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2008.gada 24. aprīļa 382.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 10.novembrīNr.517

protokols Nr.22, 30. punkts

Par telpu daļu nomas
līguma noslēgšanu ar nodibinājumu
„Rīgas reģiona attīstības aģentūra”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā” izpildes nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar nodibinājumu „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” (reģistrācijas Nr.40003572132) par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Mellužu prospektā 83, Lienes ielā 5, Tirgoņu ielā 29, Muižas ielā 6, Jomas ielā 35, Raiņa ielā 110, Skolas ielā 5 daļu 2 m2 platībā nomu līdz 2012.gada 31.decembrim publiskā interneta pieejas punktu ierīkošanai un to darbības nodrošināšanai.
  2. Izmaiņa ar Domes 2008.gada 24. aprīļa 382.lēmumu

  3. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļai (I.Petrovska) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta