Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 24.novembrīNr.535

protokols Nr.23, 15. punkts

Par grozījumiem Kauguru kultūras
nama darbinieku vietu sarakstā

Sakarā ar Kauguru kultūras nama darbības sfēras paplašināšanos – iesaistīšanos starptautiskajos pasākumos saglabājot kultūrvēsturiskās tradīcijas un veicinot to pārmantojamību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu un Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmuma Nr.1314 „Par Kauguru kultūras namu” Kauguru kultūras nama nolikuma 4.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:”

 1. Papildināt Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu sarakstu) ar sekojošām darba vietām:

  Amata nosaukums

  Vienību skaits

  Amatalga (Ls)

  Mēneša darba algas fonds (Ls)

  Bērnu tautisko deju kolektīva vadītājs

  1

  90

  90

  Kinofotofono pulciņa vadītājs

  1

  90

  90

  KOPĀ:

  2

  180

  180

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta