Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.557

protokols Nr.24, 4. punkts

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”
darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.pantu, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 7.pantu, Jūrmalas dome nolemj:

 1. Ar 2006.gada 1.janvāri apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” darbinieku skaita sarakstu:

 2. Nr. p.k.

  Amata nosaukums

  Darbinieku vienību skaits, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 06.07.2005. lēmuma Nr.153

  2.punktu

  Samazināt likmes sakarā ar nakts grupu samazi-nāšanos

  Papildināt likmes sakarā ar divu jaunu grupu atvēršanu pirmsskolas vecuma bērniem

  Vienību skaits

  Amata alga (Ls)

  Mēneša darba alga (Ls)

  1.

  Iestādes vadītāja

  1.0

   

  -

  1.0

  265

  265

  2.

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  6.4

   

  0.8

  7.2

  164.53

  1184.62

  3.

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

  1.0

   

  -

  1.0

  172

  172

  4.

  Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

  0.5

   

  -

  0.5

  190

  95

  5.

  Pirmsskolas izglītības metodiķis

  0.5

   

  -

  0.5

  202

  101

  6.

  Saimniecības daļas vadītājs

  1.0

   

  -

  1.0

  182

  182

  7.

  Lietvede

  0.5

   

  -

  0.5

  99

  49.5

  8.

  Medicīnas māsa

  0.75

   

  -

  0.75

  149

  111.75

  9.

  Aukle

  4.0

   

  -

  4.0

  102

  408

  10.

  Nakts aukle

  2.6

  1.3

  -

  1.3

  101

  131.3

  11.

  Pavārs

  2.0

   

  -

  2.0

  102

  204

  12.

  Virtuves strādnieks

  0.75

   

  -

  0.75

  99

  74.25

  13.

  Veļas pārzinis

  0.5

   

  -

  0.5

  99

  49.5

  14.

  Mazgāšanas operators

  1.0

   

  -

  1.0

  100

  100

  15.

  Apkopēja

  1.2

   

  -

  1.2

  99

  118.8

  16.

  Sargs

  3.0

   

  -

  3.0

  99

  297

  17.

  Sētnieks

  1.5

   

  -

  1.5

  99

  148.5

  18.

  Remontstrādnieks

  1.0

   

  -

  1.0

  101

  101

  KOPĀ

  29.2

  1.3

  0.8

  28.7

   

  3793.22

 3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmuma Nr.153 „Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu” 2.punktu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta