Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.559

protokols Nr.24, 6. punkts

Par sākumskolas „Taurenītis”
darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta papildināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.25 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2005.gada 28.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-60/10) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 1.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar sekojošiem darbiniekiem no 2006.gada 1.janvāra:

Nr.

p.k.

Amata nosaukums

Skaita

vienības

Amata

likme (Ls)

Amatalga

(Ls)

1.

Sporta nama vadītājs

1

248.00

248.00

2.

Administrators

3

105.00

315.00

3.

Apkopēja

4

90.00

360.00

4.

Iekārtu inženieris

1

220.00

220.00

 

Kopā:

9

 

1143.00

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta