Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.561

protokols Nr.24, 8. punkts

Par grozījumiem
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
iestādes „Sprīdītis” darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.oktobra nolikuma Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums” 4.3.9.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 1.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2006.gada 1.janvāri apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu:

Amata nosaukums

Darba vietu skaits

Darba alga mēnesī vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī (Ls)

Direktors

1

450

450

Direktora vietnieks audzināšanas jaut.

1

220

220

Direktora vietnieks saimniecības jaut.

1

200

200

Galvenais grāmatvedis

1

230

230

Grāmatvedis

0.5

150

75

Sekretārs – lietvedis

1

140

140

Šoferis – mehāniķis

1

175

175

Veļas pārzinis

1.25

115

143,75

Sociālais darbinieks

3

200

600

Medicīnas māsa

1

140

140

Sociālais aprūpētājs

16.25

110

1787,50

Sociālais pedagogs

1

210

210

Sociālais pedagogs

1.5

195

292,50

Sociālais pedagogs

2.25

195

438,75

Psihologs

1.5

200

300

Pedagogs

4

200

800

Pedagogs

4

195

780

Pedagogs

2

190

380

Pedagogs

3

165

495

Šefpavārs

1

140

140

Pavārs

2

115

230

Virtuves strādniece

1.5

100

150

Dārznieks

0.5

100

50

Remontstrādnieks

1

100

100

Sētnieks

1

100

100

Apkopēja

1

100

100

Pavisam kopā:

55,25

 

8727,50

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta