Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2006.gada 7.decembra 1195.lēmumu

2005.gada 8.decembrīNr.565

protokols Nr.24, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006.-2009.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu, kā arī, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2006.-2009.gadā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā 2006.-2009.gadam iekļauto pilsētai nozīmīgo projektu (saskaņā ar 2.pielikumu) virzību ar mērķi piesaistīt finansējumu no Valsts Investīciju Programmas, Eiropas Savienības Strukturālajiem fondiem, Publiskās Privātās Partnerības, un citiem finansējuma avotiem.
 3. Jūrmalas pilsētas domes investīciju projektu sekmīgai ieviešanai katram projektam var veidot īpašu projektu ieviešanas vienību, kas tiktu izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojumu.
 4. Izvērtēt iespējas apstiprinot un izpildot 2006.gada budžetu, precizēt investīciju plānu:
 5. 4.1. uzsākt vēl viena bērnudārza projektēšanu 2006.gadā;

  4.2. palielināt izglītības iestāžu kapitālā remonta plānu par 100 tūks.Ls 2006.gadā;

  4.3. tuvināt Pumpuru skolas rekonstrukcijas termiņus;

  4.4. paredzēt sociālā un ģimeņu centra būvniecību Jūrmalā līdz 2008.gadam;

  4.5. paredzēt jauno tehniķu stacijas remontu 2007.-2008.gadā.

 6. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (Ģ.Trencis) līdz 2006.gada 1.oktobrim precizēt un iesniegt izskatīšanai domē Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.–2010.gadam.
 7. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2006.-2009.gadam izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniekam A.Tampem.
 8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmuma Nr.800 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2005.-2008.gadam” 1.-5.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra lēmumu Nr.73 „Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


1. pielikums
2. pielikums