Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.567

protokols Nr.24, 16. punkts

Par skatu torņa projekta priekšlikumu
Jūrmalā, dabas parkā “Ragakāpa”
kadastra Nr.13000021301

2005.gada oktobrī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē iesniegts skatu torņa projekta priekšlikums Jūrmalā, dabas parkā „Ragakāpa” kadastra Nr.13000021301, izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevumu un iepriekš saskaņoto parka labiekārtojuma risinājumu. Projekta priekšlikuma pasūtītājs ir Latvijas Universitāte un Jūrmalas pašvaldība, zemesgabala īpašnieks ir Latvijas valsts, autors - sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Arhis”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma IV.nodaļas „Būvniecības pamatnoteikumi” 12.panta (1) p.1 un p.3, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 19.punktu, notika projekta priekšlikuma publiskā apspriešana no 2005.gada 2.novembra līdz 30.novembrim. Būtiski ierosinājumi un iebildumi netika saņemti.

Projekta priekšlikums tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 30.novembra.sēdē (protokols Nr.1.1-57/11), kur nolēma atbalstīt projekta priekšlikumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu (1) p.1 un p.3, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt skatu torņa Jūrmalā, dabas parkā „Ragakāpa” projekta priekšlikumu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta