Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 74.lēmumu

2005.gada 8.decembrīNr.571

protokols Nr.24, 22. punkts

Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu
Jūrmalā, Kalēju ielā 30
un Kalēju ielā 32

Izskatot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas mērniecības un topogrāfijas daļas 2005.gada 17.novembra iesniegumu Nr.2A-5.1/10527 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 (kadastra Nr.1300 014 6808) un Kalēju ielā 32 (kadastra Nr. 13000 014 6809) sadalīšanas un apvienošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemesgabalu īpašnieces S.V. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt zemesgabala sadali Jūrmalā, Kalēju ielā 30 ar kopējo platību 2092m2. Zemesgabalam Jūrmalā, Kalēju ielā 30 ir atdalīts zemesgabals 270m2 platībā un noteikts, ka zemesgabala Jūrmalā, Kalēju ielā 30 platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1822m2, saskaņā ar pievienoto skici.

  1.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kalēju ielā 30 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve – 0601.

  1.2. Zemesgabalam Jūrmalā, Kalēju ielā 30 atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

  1.2.1. zemesgabala daļa 72m2 platībā atrodas Kalēju ielās 15m ekspluatācijas aizsargjoslā;

  1.2.2. zemesgabals 1822m2 platībā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas 100m aizsardzības zonā;

  1.2.3. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

 2. Apstiprināt atdalītā zemesgabala 270m2 platībā apvienošanu ar zemesgabalu Jūrmalā, Kalēju ielā 32 un noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kalēju ielā 32 platība pēc zemesgabala pievienošanas ir 2400m2, saskaņā ar pievienoto skici.

  2.1. Zemesgabalam Jūrmalā, Kalēju ielā 32 atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

  2.1.1. zemesgabala daļa 94m2 platībā atrodas Kalēju ielās 15m ekspluatācijas aizsargjoslā;

  2.1.2. zemesgabals 2400m2 platībā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas 100m aizsardzības zonā;

  2.1.3. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta