Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.574

protokols Nr.24, 25. punkts

Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu
Jūrmalā, Vārnukrogs 1201
un adrešu piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” 2005.gada 14.aprīļa iesniegumu Nr.8 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 (kadastra Nr.1300 001 1201) sadalījuma priekšlikumu, kas izstrādāts pēc zemesgabala īpašnieka Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarotās Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” pieprasījuma, pamatojoties uz Rīgas domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Vārnukrogs 1201” (kadastra Nr.13000011201) un „Vārnukrogs 1304” (kadastra Nr.13000011304) izmantošanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 26.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt zemesgabala sadali Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 ar kopējo platību 135817m2. Zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 ir atdalīti zemesgabali 2714m2, 3249m2, 3614m2 , 4010m2 , 4714m2, 3171m2, 4138m2, 3807m2, 3364m2, 5706m2, 3871m2, 3874m2, 2899m2, 3113m2, 4578m2, 6418m2, 4017m2, 3650m2, 3823m2, 4216m2, 4756m2, 3549m2, 3092m2, 3532m2, 3842m2, 4460m2, 2661m2, 1066m2, 5284m2, 4018m2, 4925m2, 3967m2, 3936m2, 3386m2 un 4397m2 platībā, saskaņā ar pievienoto skici.

 2. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 2714m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 3, saskaņā ar pievienoto skici.

  2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 3 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai– 0602.

  2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 3:

  2.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  2.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  2.2.3. zemesgabals atrodas „darījumu iestāžu teritorijas” rajonā;

  2.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju;

  2.2.5. zemesgabala daļa 278 m2 platībā ir koplietošanas teritorija, kas nepieciešama satiksmes joslas uzturēšanai māju „Līņi”, „Mežmaļi”, „Upmaļi” un „Upmaļi 1” iedzīvotājiem, līdz Kantora ielas izbūvei.

  2.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 3, īpašniekam:

  2.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  2.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  2.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 3. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3249m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5, saskaņā ar pievienoto skici.

  3.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5:

  3.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  3.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  3.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  3.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  3.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 īpašniekam:

  3.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  3.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  3.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 4. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3614m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7, saskaņā ar pievienoto skici.

  4.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7:

  4.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  4.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  4.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  4.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  4.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7 īpašniekam:

  4.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  4.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  4.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 5. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4010m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9, saskaņā ar pievienoto skici.

  5.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9:

  5.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  5.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  5.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  5.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  5.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 īpašniekam:

  5.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  5.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  5.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 6. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4714m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11, saskaņā ar pievienoto skici.

  6.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  6.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11:

  6.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  6.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  6.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  6.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  6.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 īpašniekam:

  6.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  6.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  6.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 7. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3171m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13, saskaņā ar pievienoto skici.

  7.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  7.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13:

  7.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  7.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  7.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  7.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  7.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 īpašniekam:

  7.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  7.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  7.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 8. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4138m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15, saskaņā ar pievienoto skici.

  8.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  8.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15:

  8.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  8.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  8.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  8.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  8.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15 īpašniekam:

  8.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  8.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  8.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 9. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3807m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17, saskaņā ar pievienoto skici.

  9.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  9.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17:

  9.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  9.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  9.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  9.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  9.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 17 īpašniekam:

  9.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  9.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  9.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 10. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3364m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19, saskaņā ar pievienoto skici.

  10.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  10.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19:

  10.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  10.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  10.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  10.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  10.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 īpašniekam:

  10.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  10.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  10.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 11. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 5706m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21, saskaņā ar pievienoto skici.

  11.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  11.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21:

  11.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  11.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  11.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  11.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  11.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 īpašniekam:

  11.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  11.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  11.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 12. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3871m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora iela 2, saskaņā ar pievienoto skici.

  12.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 2 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  12.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 2:

  12.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  12.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  12.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  12.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  12.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 2 īpašniekam:

  12.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  12.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  12.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 13. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3874m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora ielā 4, saskaņā ar pievienoto skici.

  13.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 4 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  13.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 4:

  13.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  13.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  13.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  13.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  13.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 4 īpašniekam:

  13.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  13.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  13.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 14. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 2899m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora ielā 1, saskaņā ar pievienoto skici.

  14.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 1 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  14.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 1:

  14.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  14.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  14.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  14.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju;

  14.2.5. zemesgabala daļa 231 kv.m platībā ir koplietošanas teritorija, kas nepieciešama satiksmes joslas uzturēšanai māju „Pīlādži” un „Spulles” iedzīvotājiem.

  14.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 1 īpašniekam:

  14.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  14.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  14.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 15. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3113m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora ielā 3, saskaņā ar pievienoto skici.

  15.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 3 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  15.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 3:

  15.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  15.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  15.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  15.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju;

  15.2.5. zemesgabala daļa 79 kv.m platībā ir koplietošanas teritorija, kas nepieciešama satiksmes joslas uzturēšanai māju „Spulles” iedzīvotājiem.

  15.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 3 īpašniekam:

  15.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  15.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  15.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 16. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4578m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora ielā 5, saskaņā ar pievienoto skici.

  16.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 5 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  16.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 5:

  16.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  16.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  16.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  16.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  16.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 5 īpašniekam:

  16.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  16.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  16.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 17. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 6418m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kantora ielā 1201, saskaņā ar pievienoto skici.

  17.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 1201 lietošanas mērķis ir zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām un šosejām - 1101.

  17.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 1201:

  17.2.1. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  17.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kantora ielā 1201 īpašniekam:

  17.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  17.3.2. nodrošināt plānotās ielas izbūvi saskaņā ar detalplānojuma risinājumiem;

  17.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 18. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4017m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes iela 1, saskaņā ar pievienoto skici.

  18.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  18.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 1:

  18.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  18.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  18.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  18.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  18.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 īpašniekam:

  18.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  18.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  18.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 19. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3650m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 3, saskaņā ar pievienoto skici.

  19.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  19.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 3:

  19.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  19.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  19.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  19.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  19.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 īpašniekam:

  19.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  19.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  19.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 20. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3823m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 5, saskaņā ar pievienoto skici.

  20.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  20.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 5:

  20.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  20.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  20.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  20.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  20.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 īpašniekam:

  20.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  20.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  20.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 21. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4216m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 7, saskaņā ar pievienoto skici.

  21.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 7 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  21.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 7:

  21.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  21.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  21.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  21.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  21.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 7 īpašniekam:

  21.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  21.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  21.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 22. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4756m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 9, saskaņā ar pievienoto skici.

  22.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  22.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 9:

  22.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  22.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  22.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  22.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  22.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 īpašniekam:

  22.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  22.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  22.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 23. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3549m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 11, saskaņā ar pievienoto skici.

  23.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 11 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  23.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 11:

  23.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  23.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  23.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  23.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  23.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 11 īpašniekam:

  23.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  23.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  23.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 24. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3092m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 2, saskaņā ar pievienoto skici.

  24.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  24.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 2:

  24.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  24.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  24.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  24.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  24.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 īpašniekam:

  24.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  24.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  24.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 25. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3532m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 4, saskaņā ar pievienoto skici.

  25.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  25.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 4:

  25.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  25.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  25.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  25.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  25.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 īpašniekam:

  25.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  25.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  25.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 26. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3842m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 6, saskaņā ar pievienoto skici.

  26.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 6 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  26.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 6:

  26.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  26.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  26.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  26.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  26.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 6 īpašniekam:

  26.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  26.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  26.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 27. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4460m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 8, saskaņā ar pievienoto skici.

  27.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  27.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 8:

  27.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  27.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  27.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  27.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  27.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 īpašniekam:

  27.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  27.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  27.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 28. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 2661m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 10, saskaņā ar pievienoto skici.

  28.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 10 lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība – 0201.

  28.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 10:

  28.2.1. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  28.2.2. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  28.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 10 īpašniekam:

  28.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  28.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  28.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 29. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 1066m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 12, saskaņā ar pievienoto skici.

  29.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 12 lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība – 0201.

  29.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 12:

  29.2.1. zemesgabals atrodas „tehniskās apbūves teritorijas” rajonā;

  29.2.2. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  29.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 12 īpašniekam:

  29.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  29.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  29.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 30. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 5284m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Buļļupes ielā 1201, saskaņā ar pievienoto skici.

  30.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1201 lietošanas mērķis ir zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām un šosejām - 1101.

  30.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 1201 - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  30.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1201 īpašniekam:

  30.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  30.3.2. nodrošināt plānotās ielas izbūvi saskaņā ar detalplānojuma risinājumiem;

  30.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 31. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4018m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas iela 27, saskaņā ar pievienoto skici.

  31.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  31.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27:

  31.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  31.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  31.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  31.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  31.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 īpašniekam:

  31.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  31.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  31.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 32. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4925m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29, saskaņā ar pievienoto skici.

  32.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  32.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29:

  32.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  32.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  32.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  32.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  32.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 īpašniekam:

  32.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  32.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  32.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 33. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3967m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31, saskaņā ar pievienoto skici.

  33.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  33.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31:

  33.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  33.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  33.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  33.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  33.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 31 īpašniekam:

  33.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  33.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  33.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 34. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3936m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33, saskaņā ar pievienoto skici.

  34.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33 lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība – 0201.

  34.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33:

  34.2.1. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  34.2.2. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  34.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33 īpašniekam:

  34.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  34.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  34.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 35. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 3386m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201, saskaņā ar pievienoto skici.

  35.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201 lietošanas mērķis ir zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām un šosejām - 1101.

  35.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201 - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  35.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201 īpašniekam:

  35.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  35.3.2. nodrošināt plānotās ielas izbūvi saskaņā ar detalplānojuma risinājumiem;

  35.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 36. No Vārnukrogs 1201 atdalītajam zemesgabalam 4397m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bolderājas ielā 18, saskaņā ar pievienoto skici.

  36.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Bolderājas ielā 18 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  36.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Bolderājas ielā 18:

  36.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  36.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  36.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  36.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  36.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Bolderājas ielā 18 īpašniekam:

  36.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  36.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  36.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 37. Likvidēt adresi zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā.

 38. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta