Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2007.gada 3. maija 427. lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 13.jūlija 665. lēmumu

2005.gada 8.decembrīNr.575

protokols Nr.24, 26. punkts

Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu
Jūrmalā, Vārnukrogs 1304
un adrešu piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” 2005.gada 14.aprīļa iesniegumu Nr.8 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 (kadastra Nr.1300 001 1304) sadalījuma priekšlikumu, kas izstrādāts pēc zemesgabala īpašnieka Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarotās Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” pieprasījuma, pamatojoties uz Rīgas domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Vārnukrogs 1201” (kadastra Nr.13000011201) un „Vārnukrogs 1304” (kadastra Nr.13000011304) izmantošanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 26.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt zemesgabala sadali Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 ar kopējo platību 193426m2. Zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 ir atdalīti zemesgabali 4071m2, 4847m2, 4669m2, 5529m2, 4466m2, 4758m2, 4647m2, 3198m2, 2216m2, 1789m2, 1655m2, 2129m2, 4191m2, 5820m2, 5596m2, 3629m2, 3637m2, 3729m2, 5315m2, 4293m2, 6615m2, 5501m2, 5248m2, 4839m2, 4861m2, 3684m2, 3962m2, 9418m2, 3608m2, 5904m2, 3731m2, 3532m2, 3552m2, 6391m2, 3625m2, 5027m2, 3034m2, 4164m2, 4438m2, 3823m2, 6118m2, 2953m2 un 9214m2 platībā, saskaņā ar pievienoto skici.

 2. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4071m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8, saskaņā ar pievienoto skici.

  2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai– 0602.

  2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8:

  2.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  2.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  2.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  2.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  2.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 īpašniekam:

  2.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  2.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  2.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 3. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4847m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10, saskaņā ar pievienoto skici.

  3.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10:

  3.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  3.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  3.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  3.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  3.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10 īpašniekam:

  3.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  3.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  3.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 4. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4669m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12, saskaņā ar pievienoto skici.

  4.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12:

  4.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  4.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  4.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  4.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  4.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12, īpašniekam:

  4.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  4.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  4.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 5. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5529m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14, saskaņā ar pievienoto skici.

  5.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14:

  5.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  5.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  5.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  5.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  5.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14, īpašniekam:

  5.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  5.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  5.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 6. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4466m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16, saskaņā ar pievienoto skici.

  6.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  6.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16:

  6.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  6.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  6.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  6.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  6.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16, īpašniekam:

  6.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  6.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  6.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 7. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4758m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18, saskaņā ar pievienoto skici.

  7.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  7.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18:

  7.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  7.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  7.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  7.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  7.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš, 18 īpašniekam:

  7.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  7.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  7.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 8. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4647m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20, saskaņā ar pievienoto skici.

  8.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  8.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20:

  8.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  8.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  8.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  8.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  8.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20, īpašniekam:

  8.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  8.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  8.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 9. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3198m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, saskaņā ar pievienoto skici.

  9.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  9.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22:

  9.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  9.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  9.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  9.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  9.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, īpašniekam:

  9.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  9.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  9.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 10. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 2216m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24, saskaņā ar pievienoto skici.

  10.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  10.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24:

  10.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  10.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  10.2.3. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  10.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  10.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24, īpašniekam:

  10.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  10.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  10.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 11. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 1789m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas iela 4, saskaņā ar pievienoto skici.

  11.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 4 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  11.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 4:

  11.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  11.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  11.2.3. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  11.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  11.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 4 īpašniekam:

  11.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  11.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  11.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 12. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 1655m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6, saskaņā ar pievienoto skici.

  12.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  12.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6:

  12.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  12.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  12.2.3. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  12.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  12.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6 īpašniekam:

  12.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  12.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  12.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 13. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 2129m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8, saskaņā ar pievienoto skici.

  13.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 ietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  13.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8:

  13.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  13.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  13.2.3. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  13.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  13.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 īpašniekam:

  13.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  13.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  13.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 14. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4191m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10, saskaņā ar pievienoto skici.

  14.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  14.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10:

  14.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  14.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  14.2.3. zemesgabals atrodas „jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas” rajonā;

  14.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  14.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 īpašniekam:

  14.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  14.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  14.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 15. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5820m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12, saskaņā ar pievienoto skici.

  15.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  15.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12:

  15.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  15.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  15.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  15.2.4. zemesgabala daļa 3863m2 platībā atrodas vietējās nozīmes dabas pieminekļa „Baltā kāpa” aizsargjoslā;

  15.2.5. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  15.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 īpašniekam:

  15.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  15.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  15.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 16. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5596m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14, saskaņā ar pievienoto skici.

  16.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  16.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14:

  16.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  16.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  16.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  16.2.4. zemesgabala daļa 4182m2 platībā atrodas vietējās nozīmes dabas pieminekļa „Baltā kāpa” aizsargjoslā;

  16.2.5. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  16.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 īpašniekam:

  16.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  16.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  16.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 17. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3629m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3, saskaņā ar pievienoto skici.

  17.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  17.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3:

  17.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  17.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  17.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  17.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  17.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 īpašniekam:

  17.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  17.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  17.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 18. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3637m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5, saskaņā ar pievienoto skici.

  18.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  18.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5:

  18.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  18.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  18.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  18.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  18.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 īpašniekam:

  18.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  18.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  18.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 19. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3729m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7, saskaņā ar pievienoto skici.

  19.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  19.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7:

  19.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  19.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  19.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  19.2.4 atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  19.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7 īpašniekam:

  19.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  19.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  19.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 20. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5315m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9, saskaņā ar pievienoto skici.

  20.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  20.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9:

  20.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  20.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  20.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 13.jūlija 665. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2007.gada 3. maija 427. lēmumu
  20.2.4. noteikt caurbraukšanas tiesības Baltās kāpas ielas 11 un Kleistes ielas 5 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas izbūvei; 20.2.4. noteikt caurbraukšanas tiesības Baltās kāpas ielas 11, Baltās kāpas ielas 13 un Kleistes ielas 5 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas izbūvei; 20.2.4. noteikt caurbraukšanas tiesības Baltās kāpas ielas 11, Baltās kāpas ielas 13 un Kleistes ielas 5 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas izbūvei;

  20.2.5. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  20.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9 īpašniekam:

  20.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  20.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  20.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 21. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4293m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11, saskaņā ar pievienoto skici.

  21.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  21.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11:

  21.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  21.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  21.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  21.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 3. maija 427. lēmumu
  21.2.5. noteikt caurbraukšanas tiesības Kleistes ielas 5 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas un Kleistes ielas izbūvei; 21.2.5. noteikt caurbraukšanas tiesības, Baltās kāpas ielas 13 un Kleistes ielas 5 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas izbūvei

  21.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 īpašniekam:

  21.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  21.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  21.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 22. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 6615m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13, saskaņā ar pievienoto skici.

  22.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  22.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13:

  22.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  22.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  22.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  22.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  22.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 īpašniekam:

  22.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  22.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  22.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 23. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5501 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15, saskaņā ar pievienoto skici.

  23.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  23.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15:

  23.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  23.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  23.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  23.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  23.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 īpašniekam:

  23.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  23.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  23.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 24. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5248m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17, saskaņā ar pievienoto skici.

  24.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  24.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17:

  24.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  24.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  24.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  24.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  24.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 īpašniekam:

  24.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  24.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  24.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 25. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4839m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19, saskaņā ar pievienoto skici.

  25.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  25.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19:

  25.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  25.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  25.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  25.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  25.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 īpašniekam:

  25.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  25.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  25.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 26. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4861 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21, saskaņā ar pievienoto skici.

  26.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  26.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21:

  26.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  26.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  26.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  26.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  26.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 īpašniekam:

  26.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  26.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  26.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 27. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3684m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23, saskaņā ar pievienoto skici.

  27.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  27.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23:

  27.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  27.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  27.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  27.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  27.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23 īpašniekam:

  27.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  27.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  27.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 28. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3962m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25, saskaņā ar pievienoto skici.

  28.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  28.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25:

  28.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  28.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  28.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  28.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  28.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25 īpašniekam:

  28.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  28.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  28.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 29. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 9418m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, saskaņā ar pievienoto skici.

  29.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304 lietošanas mērķis ir zemes zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām - 1101.

  29.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304 - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  29.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304 īpašniekam:

  29.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  29.3.2. nodrošināt plānotās ielas izbūvi saskaņā ar detalplānojuma risinājumiem;

  29.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 30. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3608m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 2, saskaņā ar pievienoto skici.

  30.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 2 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  30.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 2:

  30.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  30.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  30.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  30.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  30.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 2 īpašniekam:

  30.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  30.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  30.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 31. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5904m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 4, saskaņā ar pievienoto skici.

  31.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 4 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  31.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 4:

  31.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  31.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  31.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  31.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  31.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 4 īpašniekam:

  31.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  31.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  31.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 32. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3731m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 6, saskaņā ar pievienoto skici.

  32.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 6 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  32.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 6:

  32.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  32.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  32.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  32.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  32.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 6 īpašniekam:

  32.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  32.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  32.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 33. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3532m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 8, saskaņā ar pievienoto skici.

  33.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 8 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  33.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 8:

  33.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  33.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  33.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  33.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  33.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 8 īpašniekam:

  33.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  33.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  33.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 34. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3552m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 10, saskaņā ar pievienoto skici.

  34.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 10 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  34.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 10:

  34.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  34.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  34.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  34.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  34.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 10 īpašniekam:

  34.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  34.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  34.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 35. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 6391m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 12, saskaņā ar pievienoto skici.

  35.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 12 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  35.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 12:

  35.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  35.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  35.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  35.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  35.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 12 īpašniekam:

  35.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  35.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  35.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 36. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3625m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 14, saskaņā ar pievienoto skici.

  36.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 14 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  36.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 14:

  36.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  36.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  36.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  36.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  36.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 14 īpašniekam:

  36.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  36.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  36.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 37. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 5027m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 16, saskaņā ar pievienoto skici.

  37.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 16 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  37.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 16:

  37.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  37.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  37.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  37.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  37.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 16 īpašniekam:

  37.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  37.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  37.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 38. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3034m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 18, saskaņā ar pievienoto skici.

  38.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 18 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  38.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 18:

  38.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  38.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  38.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  38.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  38.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 18 īpašniekam:

  38.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  38.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  38.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 39. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4164m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 1, saskaņā ar pievienoto skici.

  39.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 1 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  39.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 1:

  39.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  39.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  39.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  39.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  39.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 1 īpašniekam:

  39.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  39.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  39.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 40. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 4438m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 3, saskaņā ar pievienoto skici.

  40.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 3 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  40.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 3:

  40.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  40.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  40.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  40.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  40.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 3 īpašniekam:

  40.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  40.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  40.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 41. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 3823m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 5, saskaņā ar pievienoto skici.

  41.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 5 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  41.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 5:

  41.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  41.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  41.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  41.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 3. maija 427. lēmumu
  41.2.5. 41.2.5. noteikt caurbraukšanas tiesības, Baltās kāpas ielas 13 iedzīvotājiem, līdz Baltās kāpas ielas izbūvei

  41.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 5 īpašniekam:

  41.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  41.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  41.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 42. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 6118m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 7, saskaņā ar pievienoto skici.

  42.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 7 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  42.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 7:

  42.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  42.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  42.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  42.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  42.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 7 īpašniekam:

  42.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  42.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  42.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 43. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 2953m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 9, saskaņā ar pievienoto skici.

  43.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 9 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai – 0602.

  43.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 9:

  43.2.1. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;

  43.2.2. noslēgt zemes nomas līgumu ar namīpašuma īpašniekiem;

  43.2.3. zemesgabals atrodas „priežu parka” rajonā ar apbūvi;

  43.2.4. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  43.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 9 īpašniekam:

  43.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  43.3.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  43.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 44. No Vārnukrogs 1304 atdalītajam zemesgabalam 9214 m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kleistes ielā 1304, saskaņā ar pievienoto skici.

  44.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 1304 lietošanas mērķis ir zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām un šosejām - 1101.

  44.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 1304 - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

  44.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Kleistes ielā 1304 īpašniekam:

  44.3.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  44.3.2. nodrošināt plānotās ielas izbūvi saskaņā ar detalplānojuma risinājumiem;

  44.3.3. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā.

 45. Likvidēt adresi zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā.

 46. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta