Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 27. aprīlīNr.6

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.12 35 līdz sēdes beigām), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.13.10 līdz sēdes beigām), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.11 25-11 27, 12 40-12 45, 13 05 līdz sēdes beigām), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.11 00-11 10), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

   

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Māra Kalvāne, Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepiņa, Pēteris Leiškalns, Jānis Vaišļa, Anna Deičmane, Māris Demme, Rita Leice, Guna Voitkāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

I.Dreija lūdz deputātus nobalsot par jautājuma par soda naudu anulēšanu iekļaušanu nākamās domes sēdes darba kārtībā.

D.Urbanovičs aicina deputātus atbalstīt jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes bāriņtiesu un pirmpirkuma tiesībām iekļaušanu darba kārtībā, taču jautājuma par soda naudu anulēšanu iekļaušanu neatbalstīt un ļaut domes priekšsēdētājai lemt kādās komitejās šis jautājums jāskata pirms to skatīt domes sēdē.

J.Hlevickis uzskata, ka nebūtu korekti skatīt domes sēdē jautājumu, kuru nav saskaņojusi domes juridiskās pārvaldes vadītāja.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu iekļaušanu darba kārtībā „par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu.

I.Aizstrauta pieņem I.Dreijas iesniegto jautājumu par soda naudu anulēšanu un novirzīs to tālāk noteiktajā kārtībā.

Balsošanas rezultāti par jautājumu par pirmpirkuma tiesībām iekļaušanu darba kārtībā „par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumus:

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu

 

Jūrmalas sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2004.gadā

 

Par drošības un kārtības komisiju

 

Par pašvaldības iepirkumu komisiju

 

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumā Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums”

 

Par rūpnieciskās zvejas komisiju

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 „vides aizsardzības komitejas nolikums”

 

Par nodokļu termiņa pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par nodokļa parādu dzēšanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 

Par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Cīruļu ielā 85

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 39 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krusas ielā 1 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 59 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 12 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 37 un Konkordijas ielā 38 un adreses piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.471 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 20/20a/20b”

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3

 

Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu apstiprināšanu

 

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112 a

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jomas ielā 47/49

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no O.G.

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no Dz.K.

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 14;

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63;

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 61;

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 63;

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 4.

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu (lēmums Nr.33)

Ziņo:

B.Spīgule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu.

3. Jūrmalas sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2004.gadā

Ziņo:

P.Leiškalns informē, ka pagājušajā gadā ir notikušas 17 sēdes, ir saņemti 7 uzņēmumu pieteikumi par tarifiem un 3 pieteikumi par licencēm no kurām 1 izsniegta un 2 noraidītas.

Informācija pieņemta zināšanai

4. Par drošības un kārtības komisiju (lēmums Nr.34)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis noņem savu kandidatūru.

J.Kuzins noņem savu kandidatūru.

Balsošanas rezultāti par deputātu A.Kalnciema, R.Munkevica, D.Urbanoviča iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)

Balsošanas rezultāti par Riharda Bunka kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 6 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe)

Balsošanas rezultāti par Ērika Annuškāna kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 1 (J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 14 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Hermaņa Paškeviča kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 11 (M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe)

Balsošanas rezultāti par Viestura Krauksta kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 15 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Raimonda Zaiceva kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 15 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Tālivalda Keiva kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (I.Dreija), „atturas” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Romāna Redliha kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 1 (Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 14 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Andra Strēļa kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 10 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „nebalso” - 2 (I.Dreija, J.Hlevickis)

Balsošanas rezultāti par Kaspara Ceriņa kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – 12 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 3 (I.Dreija, J.Hlevickis, Ž.Kupčika)

Balsošanas rezultāti par Gunta Grūbas kandidatūras iekļaušanu drošības un kārtības komisijā „par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 15 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Dreija, J.Hlevickis)

Nolēma apstiprināt drošības un kārtības komisiju sekojošā sastāvā:

1. A.Kalnciems;

2. R.Munkevics;

3. D.Urbanovičs;

4. M.Romanovskis;

5. A.Civjans;

6. J.Kārkliņš;

7. A.Apsītis;

8. A.Strēlis;

9. K.Ceriņš.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par drošības un kārtības komisiju.

5. Par pašvaldības iepirkumu komisiju (lēmums Nr.35)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks noņem savu kandidatūru.

A.Kalnciems noņem savu kandidatūru.

M.Mežapuķe ierosina iekļaut komisijas sastāvā savu kandidatūru.

J.Hlevickis ierosina iekļaut komisijas sastāvā Broņislavu Sadovsku.

Ģ.Trencis ierosina iekļaut komisijas sastāvā Gunti Grūbu.

I.Dreija ierosina iekļaut komisijas sastāvā savu kandidatūru.

Balsošanas rezultāti par Andra Millera kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 12 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija)

Balsošanas rezultāti par Mārtiņa Priedes kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Jāņa Kuzina kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 5 (J.Hlevickis, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 10 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, M.Mežapuķe)

Balsošanas rezultāti par Māra Baltruma kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Raimonda Zaiceva kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Armanda Bērziņa kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Ģirta Trenča kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)

Balsošanas rezultāti par Kaspara Ceriņa kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 12 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija)

Balsošanas rezultāti par Līgas Knisles kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 15 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis)

Balsošanas rezultāti par Māra Mežapuķes kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 8 (I.Ančāns, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 7 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems)

Balsošanas rezultāti par Broņislavas Sadovskas kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 1 (J.Hlevickis), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 13 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)

Balsošanas rezultāti par Gunta Grūbas kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (J.Hlevickis, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins)

Balsošanas rezultāti par Igora Dreijas kandidatūras iekļaušanu pašvaldības iepirkumu komisijā „par” – 6 (J.Hlevickis, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe)

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 1.punktu kopumā „par” – 11 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, V.Maksimovs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Nolēma apstiprināt pašvaldības iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā:

1. J.Griķis;

2. A.Tukāne;

3. G.Smalkā;

4. E.Rakiša;

5. A.Priede;

6. M.Demme;

7. A.Rudzītis;

8. A.Millers;

9. M.Priede;

10. M.Baltrums;

11. R.Zaicevs;

12. A.Bērziņš;

13. Ģ.Trencis;

14. K.Ceriņš;

15. G.Grūba.

I.Kalvāne lūdz deputātus ierosināt kandidatūras komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un komisijas sekretāra amatiem. Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks jāievēl no komisijas sastāvā esošajiem cilvēkiem, taču komisijas sekretārs no komisijas sastāvā neesošiem cilvēkiem.

D.Urbanovičs ierosina par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Juri Griķi un par komisijas priekšsēdētāja vietnieku Alvilu Rudzīti.

J.Kuzins ierosina par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Andri Milleru.

J.Griķis ierosina par komisijas sekretāri ievēlēt Ilzi Ķīsi.

Balsošanas rezultāti par J.Griķa kandidatūru komisijas priekšsēdētāja amatam „par” – 13 (I.Dreija, V.Maksimovs, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Balsošanas rezultāti par A.Rudzīša kandidatūru komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatam „par” – 9 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.Kuzins, A.Kalnciems, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Balsošanas rezultāti par A.Millera kandidatūru komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatam „par” – 5 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kalnciems, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - 9 (Z.Starks, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Hlevickis), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Balsošanas rezultāti par I.Ķīses kandidatūru komisijas sekretāres amatam „par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 2 (I.Dreija, Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe

Nolēma:

 1. Ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju J.Griķi;
 2. Ievēlēt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku A.Rudzīti;
 3. Ievēlēt par komisijas sekretāri I.Ķīsi.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības iepirkumu komisiju.

6. Par Lielupes ostas pārvaldes valdi (lēmums Nr.36)

Ziņo:

I.Kalvāne lūdz izdarīt korekcijas lēmuma 1.5.punktā Gata Dekšņa vietā rakstot Daini Liepiņu.

Izsakās:

D.Urbanovičs noņem savu kandidatūru.

Z.Starks ierosina iekļaut Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā Agri Kalnciemu.

Z.Starks lūdz iekļaut Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā Uldi Kronblūmu - 3.jūras skautu un gaidu novada burāšanas instruktoru.

Balsošanas rezultāti par Jāņa Apena kandidatūras iekļaušanu Lielupes ostas pārvaldes valdē „par” – 15 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav

Balsošanas rezultāti par Eižena Kanska kandidatūras iekļaušanu Lielupes ostas pārvaldes valdē „par” – 5 (I.Dreija, V.Maksimovs, J.Griķis, J.Kuzins, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Ančāns)

Balsošanas rezultāti par Ulda Kronblūma kandidatūras iekļaušanu Lielupes ostas pārvaldes valdē „par” – 12 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Maksimovs), „nebalso” – 2 (I.Dreija, J.Hlevickis)

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 2 (I.Dreija, J.Hlevickis)

Nolēma apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi sekojošā sastāvā:

 1. Inese Aizstrauta;
 2. Aivars Draudiņš;
 3. Henrijs Avots;
 4. LR Zemkopības ministrijas pārstāvis;
 5. Dainis Liepiņš;
 6. Zigurds Starks;
 7. Juris Griķis;
 8. Agris Kalnciems;
 9. Jānis Apens;
 10. Uldis Kronblūms.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajiem grozījumiem, nolēma pieņemt lēmumu par Lielupes ostas pārvaldes valdi

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumā Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.4)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumāNr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums”.

8. Par rūpnieciskās zvejas komisiju (lēmums Nr.38)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija), balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas komisiju.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 „Vides aizsardzības nolikums” (nolikums Nr.5)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 „Vides aizsardzības nolikums”.

10. Par nodokļu termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.39)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par nodokļu termiņa pagarināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.40)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

12. Par nodokļa parādu dzēšanu (lēmums Nr.41)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina lēmuma konstatējošajā daļā ierakstīt, ka nodokļu parāds sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Smilga” tiek dzēsts, jo ir pabeigta bankrota procedūra.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodokļa parādu dzēšanu.

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.42)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.43)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

J.Griķis ierosina lēmumā svītrot 1.1.3. punktu.

Balsošanas rezultāti par J.Griķa priekšlikumu „par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns ), nolēma pieņemt J.Griķa priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 15 (I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajiem grozījumiem nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

15. Par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Cīruļu ielā 85

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā vai kaimiņi ir devuši savu piekrišanu šāda projekta realizācijai.

S.Skirmants skaidro, ka kaimiņi ir devuši piekrišanu.

I.Ančāns nevar atbalstīt šo lēmuma projektu, jo šis jautājums ir pārāk sarežģīts.

I.Aizstrauta aicina balsot deputātus par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Pārtraukums no plkst.11 40 – 12 10

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 39 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne lūdz šo jautājumu noņemt no izskatīšanas, jo zemesgrāmatā nav reģistrēti pievienotie pirkuma līgumi, un zemesgrāmatā ir reģistrēti trīs zemes īpašnieki, no kuriem tikai viens ir iesniedzis iesniegumu par zemesgabala sadalīšanu.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

17. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka zemesgabalu ir iespējams sadalīt atbilstoši attīstības plānam.

M.Kalvāne skaidro, ka arī būvvalde ir pret šādu sadalījumu, taču īpašnieki ir griezušies ar iesniegumu kas ir jāizskata.

M.Mežapuķe ierosina zemesgabalu sadalīt divās daļās.

J.Hlevickis uzskata, ka jautājumu vajadzētu noņemt no izskatīšanas un novirzīt atkārtotai izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

I.Ančāns atbalsta J.Hlevicka priekšlikumu.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

Jautājumu noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krusas ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.44)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krusas ielā 1 un adreses piešķiršanu.

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Valteru prospektā 59 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.45)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Hlevickis) „nebalso” – 1 (Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Valteru prospektā 59 un adreses piešķiršanu.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.46)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 12 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 37 un Konkordijas ielā 38 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.47)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 37 un Konkordijas ielā 38 un adreses piešķiršanu.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.471 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 20/20a/20b” (lēmums Nr.48)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.471 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 20/20a/20b”.

23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1 (lēmums Nr.49)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs,), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1.

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 (lēmums Nr.50)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančānsaicina deputātus pievērst uzmanību tam cik viegli Jūrmalā tiek izcirsti meži un piekrīt meža zemes transformācijai.

D.Urbanovičs uzskata, ka ja tiek ievērotas attīstības plāna un būvnoteikumu prasības, tad lēmums ir pareizs.

J.Griķis aicina šo lēmumu atbalstīt, jo zemesgabala īpašnieki ir lūguši uzsākt detālplānojuma izstrādi.

I.Aizstrauta aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (I.Ančāns, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika) balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3.

25. Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņo:

M.Kalvāne lūdz papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu sekojošā redakcijā: „2. Atzīt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) daļu teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu par spēku zaudējušu.”

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu apstiprināšanu”
 2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu apstiprināšanu” 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
 3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

26. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.37)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav , „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

27. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

M.Mēžapuķe jautā vai saistošie noteikumi nenosaka, ka azartspēles drīkst organizēt tikai tajās vietās kur Jūrmalas pilsētas dome ir devusi atļauju?

E.Rakiša – saistošajos noteikumos Jūrmalas pilsētas dome ir noteikusi konkrētas teritorijas, kurās nav atļauta azartspēļu organizēšana, ja šī teritorija nav minēta saistošajos noteikumos domei nav tiesiska pamata atteikt atļauju organizēt šeit azartspēles.

Ģ.Trencis uzsver, ka šajā adresē jau darbojas azartspēļu zāle.

I.Ančāns uzskata, ka būtu jāmaina saistošie noteikumi, kas noteiktu, ka azartspēles Jūrmalā tiek aizliegtas un ir atļautas tikai atsevišķās vietās dārgos kazino un viesnīcās. Šodien jautājumus atlikt un skatīt pēc tam, kad būs izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos.

A.Tampe nebalsos, par azartspēļu zāles organizēšanu šajā adresē un arī Raiņa ielā 112a, bet piekrīt tam, ka būtu jāgroza saistošie noteikumi un ievērojami jāpaplašina teritorijas, kurās nedrīkst organizēt azartspēļu zāles.

Z.Starks – ir grūti noteikt teritorijas, kurās atļaut azartspēļu organizēšanu tādēļ varbūt vajadzētu noteikt, ka azartspēles ir aizliegtas visā Jūrmalas teritorijā un minēt konkrētas vietas kur atļaut.

I.Aizstrauta – šajā gadījumā balsos par šiem lēmumu projektiem, jo nepieņemt šos lēmumus ir prettiesiski. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, ), „pret” – 3 (J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (I.Ančāns, R.Munkevics, A.Tampe, A.Kalnciems, V.Maksimovs), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

28. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112a

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – nav , „atturas” – 6 (I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, A.Tampe, V.Maksimovs), „nebalso” – 1 (R.Munkevics), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Hlevickis, J.Griķis) balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

29. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jomas ielā 47/49

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ģ.Trencis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (I.Ančāns, Ž.Kupčika, A.Kalnciems,), „nebalso” – 2 (R.Munkevics, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Hlevickis, J.Griķis) balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55 (lēmums Nr.52)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav , „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55.

31. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no O.G. (lēmums Nr.58)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „pret” – nav , „atturas” – 2 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no O.G.

32. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no Dz.K. (lēmums Nr.51)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav , „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no Dz.K.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 14 (lēmums Nr.53)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav , „atturas” – 1 (Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 14.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63 (lēmums Nr.54)

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 61 (lēmums Nr.55)

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 63 (lēmums Nr.56)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 4 (lēmums Nr.57)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav , „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis) nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63;

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 61;

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 63;

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 4.

Sēde slēgta plkst. 14 15

Nākamā domes sēde 2005.gada 11.maijā plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 2.maijā