Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 25. maijāNr.10

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1105-1115)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1010 – 1025, 1210 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1120-1125, 1215 līdz sēdes beigām), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1300 – 1305), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadīja p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Rita Ansule, Gunta Jubele, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Gunta Liepiņa, Māris Demme, Alise Landsberga, Aina Birina, Edmunds Imša

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar I.Aizstrautas ierosinātajām izmaiņām „par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par kompensāciju sertifikātu piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 „Transporta un komunālo lietu komitejas nolikumā”

 

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

 

Informācija par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu

 

Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par patvaļīgo būvniecību Jūrmalā, Bauskas ielā 21A

 

Par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 10 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadali Jūrmalā, Sūnu ielā 4 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 52 un Oskara Kalpaka prospektā 6

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38

 

Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījuma projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30

 

Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu

 

Par dalību Phare 2003 programmā

 

Par dalību Phare 2003 programmā

 

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35

 

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkuma komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 35 nodošanu pašvaldības īpašumā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 4.marta lēmumā Nr.102

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 92

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 21

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Bites un I.Z.

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.82)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.83)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

d03d016.htm">Nr.16 „Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 „Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums”.

5. Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.84)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina komisijas sastāvā iekļaut I.Ančāna kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 10 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

6. Informācija par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu

Ziņo:

I.Kalvāne informē deputātus, ka atbilstoši likumam par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām ir noteikts, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu nosaka dome un par to paziņo publicējot informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ierosina atbilstoši likuma normām veikt publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un noteikt pieteikšanās termiņu līdz šī gada 10.jūnijam.

I.Aizstrauta atbalsta šāda termiņa noteikšanu.

Informācija pieņemta zināšanai.

7. Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 (lēmums Nr.85)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20.

8. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.86)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.99)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

9. Par patvaļīgo būvniecību Jūrmalā, Bauskas ielā 21 A (lēmums Nr.87)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgo būvniecību Jūrmalā, Bauskas ielā 21 A.

10. Par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33

Ziņo:

A.Birina

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka tā kā nav pievienoti tiesas spriedumi lēmumu nevar pieņemt. Lūdz ierakstīt protokolā, ka lēmuma projektam jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti.

D.Urbanovičs novēl būvvaldei nodarboties ar nopietnākiem jautājumiem. Jūrmalas pilsētā ir daudz nopietnākas problēmas par šo.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, R.Munkevics, ), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 9 (M.Mežapuķe, V.Maksimovs, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija)), lēmums netiek pieņemts.

11. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 10 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule lūdz noņemt no izskatīšanas šo jautājumu un jautājumus par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu, par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu un par zemesgabala sadali Jūrmalā, Sūnu ielā 4 un adreses piešķiršanu, jo nav saņemti atzinumi no VKPAI.

Izsakās:

I.Aizstrauta noņem šos jautājumus no izskatīšanas, kā nesagatavotus. Lūdz paskaidrojumu būvvaldei kādēļ nesagatavoti jautājumi tiek iesniegti izskatīšanai domes sēde. Turpmāk jautājumus skaņot ar kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļu.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

13. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (R.Munkevics), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), balsošanas laikā izgājis A.Tampe), lēmums netiek pieņemts.

14. Par zemesgabala sadali Jūrmalā, Sūnu ielā 4 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.88)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” –nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu.

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

D.Urbanovičs – ņemot vārā, ka kopš detālplānojuma izstrādes ir pagājuši 4 gadi ierosina novirzīt jautājumu būvvaldei, lai noskaidrotu vai detālplānojums vēl ir aktuāls, jautājumu izskatīt arī vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

I.Dreija ierosina šo lēmumu pieņemt un dot teritorijai Vārnukrogā iespēju attīstīties.

I.Aizstrauta noņem šo jautājumu un jautājumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

17. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

19. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 52 un Oskara Kalpaka prospektā 6

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

I.Ančāns jautā vai nebūtu lietderīgi noskaidrot, kas atradīsies uz šī zemesgabala.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā, būvvaldei lūgt īpašniekam attīstības priekšlikumu.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42 (lēmums Nr.89)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42.

21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 (lēmums Nr.90)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38.

22. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 (lēmums Nr.91)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30.

23. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav) nolēma:

  1. Pieņemt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu”.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu” 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.

Pārtraukums no plkst. 1140 – 1210

24. Par dalību Phare 2003 programmā

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

D.Urbanovičs skaidro, ka teritorijai Pils ielā 1 ir uzsākts detālplānojums kura rezultātā zemesgabala izmantošana var tikt noteikta savādāka. Jautā vai SO „Zaļais ordenis – pasaku māja Undīne” ir ar mieru parakstīt vienošanos, ka objekti, kas pēc projekta ir paredzēti izvietot Pils ielā 1 vajadzības gadījumā tiek pārvietoti uz citu vietu, piemēram, Ķemeru nacionālo parku vai brīvdabas muzeju.

SO „Zaļais ordenis – pasaku māja Undīne” pārstāvis skaidro, ka ir ar mieru vajadzības gadījumā objektus pārvietot uz citu vietu. Objekti paredzēti no vieglas koka konstrukcijas un pārvietojami nedēļas laikā.

J.Hlevickis uzskata, ka projekts ir labs taču neiederas šajā vietā.

I.Ančāns -ņemot vērā, ka objekti paredzēti no vieglas koka konstrukcijas šāda tipa pagaidu objekti šeit varētu atrasties. Kad sāksies cita projektēšana šos objektus varēs pārvietot uz citu vietu.

A.Kalnciems aicina atbalstīt šo lēmuma projektu.

D.Urbanovičs arī aicina atbalstīt šo projektu.

J.Hlevickis nemānīs sevi ar domu, ka šīs ēkas būs pagaidu ēkas. Atbalsta projektu, taču uzskata, ka Dubultu centrālais laukums nav piemērota vieta šī projekta realizācijai.

A.Tampe - projekta idejas ir atbalstāmas, taču šobrīd nevar balsot par šo lēmumu, jo nav zināms, kas nākotnē ir paredzēts Pils ielā 1 un jautājums nav izskatīts nevienā no domes pastāvīgajām komitejām.

J.Griķis nebalsos par šo lēmumu, jo uzskata, ka šī vieta nav piemērota šāda veida projekta realizācijai.

I.Aizstrauta – diskusijas radās, jo jautājums nav skatīts komitejās un lēmuma projekts nav saskaņots ne ar būvvaldi, ne ar pašvaldības īpašumu pārvaldi. Atturēsies balsojumā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – 2 (J.Hlevickis, Ž.Kupčika), „atturas”- 6 (J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), lēmums netiek pieņemts.

25. Par dalību Phare 2003 programmā (lēmums Nr.92)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par dalību Phare 2003 programmā.

26. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā (lēmums Nr.93)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 (lēmums Nr.94)

Ziņo:

A.Priede

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35.

28. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldību iepirkuma komisijas nolikums pa;svaldības iepirkuma veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (nolikums Nr.7)

Ziņo:

A.Priede

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma lēmuma projektu („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldību iepirkuma komisijas nolikums pa;svaldības iepirkuma veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 35 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.95)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 35 nodošanu pašvaldības īpašumā.

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 4.marta lēmumā Nr.102 (lēmums Nr.100)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Ančāns, V.Maksimovs, D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 4.marta lēmumā Nr.102.

31. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 92

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

Ģ.Trencis uzskata, ka vieta īsti nav pārdomāta. Tuvumā atrodas poliklīnika, dzīvojamās mājas. Aicina neatbalstīt šo lēmumu.

I.Aizstrauta – Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanas kārtību pilsētā, tāpēc balsos atbilstoši tam, kā ir noteikts šajos saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – 2 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), „atturas” – 9 (J.Griķis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) lēmums netiek pieņemts.

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 21 (lēmums Nr.96)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 21.

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Bites un I.Z. (lēmums Nr.97)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Bites un I.Z.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 (lēmums Nr.98)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oļģerta ielā 3.

Sēde slēgta plkst. 13 30

Nākamā domes sēde 2005.gada 8.jūnijā plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 30.maijā