Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 8. jūnijāNr.11

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.1105-1107)

izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Juris Hlevickis, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

nepiedalās: Vladimirs Maksimovs, Agris Kalnciems

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadīja p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītājs

Staņislavs Skirmants

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Anda Leišavniece, Rita Ansule, Elita Kalniņa, Aleksandra Pugina, Veronika Ramāne, Gunta Liepiņa, Māris Demme, Aina Birina, Dzintars Krūmiņš, Juris Tračums, Guna Voitkāne, Maija Putniņa,

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Noņemt no izskatīšanas un nodot no juridiskajai pārvaldei ziņojuma sagatavošanai par līguma neizpildi jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.marta lēmumā Nr.138 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19”.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar I.Aizstrautas ierosinātajām izmaiņām „par” – 12 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvārā nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”

 

Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.396 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”

 

Par Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu

 

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspāzijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā

Par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Ātrā ielā 5

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu

 

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3 saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

 

Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.001 Jūrmalā, Mellužu prospektā 27 nodošanu privatizācijai

 

Par valstij piekrītošo zemesgabala domājamo daļu noteikšanu un adreses maiņu Jūrmalā, Dubultu prospektā 69/73

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112 a

 

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Par veselības aprūpes sniedzēju attīstības programmu

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 59;

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 3.

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.101)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”.

4. Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām (lēmums Nr.102)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics), „nebalso” – 1 (A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par tiesas piesēdētāju vēlēšanām.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.396 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā” (lēmums Nr.103)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.396 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”.

6. Par Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu (lēmums Nr.104)

Ziņo:

I.Kauseniece

Izsakās:

I.Aizstrauta – lēmuma 5 punktā vārdu „I.Čaklais” aizstāt ar vārdu „E.Imša”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā (lēmums Nr.105)

Ziņo:

I.Baumane

Izsakās:

I.Aizstrauta – lēmuma 5 punktā vārdu „I.Čaklais” aizstāt ar vārdu „E.Imša”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā.

8. Par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Ātrā ielā 5 (lēmums Nr.106)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgi uzbūvēto būvju nojaukšanu Jūrmalā, Ātrā ielā 5.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.107)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.108)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu.

11. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā Eduarda Veidenbauma ielā 3 saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā Eduarda Veidenbauma ielā 3 saistošās daļas apstiprināšanu.

12. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.109)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.

13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.110)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

14. Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.001 Jūrmalā, Mellužu prospektā 27 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.111)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.001 Jūrmalā, Mellužu prospektā 27 nodošanu privatizācijai.

15. Par valstij piekrītošo zemesgabala domājamo daļu noteikšanu un adreses maiņu Jūrmalā, Dubultu prospektā 69/73 (lēmums Nr.112)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1(J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par valstij piekrītošo zemesgabala domājamo daļu noteikšanu un adreses maiņu Jūrmalā, Dubultu prospektā 69/73 zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 un adreses piešķiršanu.

16. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

Ziņo:

A.Leišavniece jautājums domes sēdēs ir skatīts vairākkārt un SIA „Amugames” ir vērsusies administratīvajā rajona tiesā un saņēmusi spriedumu. Tiesas spriedums stājas spēkā 20 dienu laikā no pilna tiesas sprieduma sastādīšanas dienas.

Izsakās:

E.Rakiša – tiesa savā spriedumā pirmajā daļā ir pateikusi konkrētus termiņus, kuros Jūrmalas pilsētas domei ir jāveic faktiskā rīcība. Tiesas spriedums ir kā informācija pie lēmuma projekta. Lēmums ir jāpieņem, jo saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ko apstiprinājusi dome šajā teritorijā ir atļauts organizēt azartspēļu zāles.

I.Aizstrauta jautā vai ņemot vērā, ka Jūrmalas dome gatavojas iesniegt apelāciju, šo jautājumu var neizskatīt.

E.Rakiša – tad ir jāpamato kādēļ tas tiek darīts. Protokolā ierakstīt, ka Jūrmalas dome konkrētu administratīvo aktu šajā lietā nepieņem, jo par minēto tiesas spriedumu tiek gatavota apelācijas sūdzība un firmai vēl pusgadu ir spēkā esoša licence, viņi ar iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē ir vērsušies pāragri.

D.Urbanovičs ierosina lemjošo daļu rakstīt sekojošā redakcijā „ņemot vērā, ka ar priekšsēdētājas rīkojumu ir uzsākta saistošo noteikumu grozījumu izstrāde, noraidīt SIA „Amugames” priekšlikumu rīkot azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3 un izskatīt šo jautājumu atkārtoti, pēc saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanas.”

I.Ančāns uzskata, ka šādu lēmumu pieņemt ir pāragri, jo firma šajā adresē jau darbojas un viņiem vēl pusgadu ir spēkā esoša licence.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un uzdod Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei sagatavot SIA ”Amugames” atbildi.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

17. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112 a

Ziņo:

A.Leišavniece

Izsakās:

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas, jo lēmuma projekts nav pienācīgi sagatavots. Lēmuma projektu nav parakstījusi G.Smalkā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

 

18. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.114)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

19. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.115)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

A.Tampe ierosina lēmuma pielikuma 7.ailē, izņemot 8.punktu, ierakstīt „noslēgt īres līgumu bez tiesībām privatizēt dzīvokli”.

I.Ančāns atbalsta A.Tampes priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par A.Tampes priekšlikumu „par” – 6 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 7 (R.Munkevics, I.Dreija, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, Z.Starks, M.Mežapuķe)

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, J.Griķis, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, I.Aizstrauta, A.Tampe, ), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

20. Par veselības aprūpes sniedzēju attīstības programmu (lēmums Nr.113)

Ziņo:

J.Tračums

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par veselības aprūpes sniedzēju attīstības programmu.

21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 3 (lēmums Nr.116)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 3.

22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 59 (lēmums Nr.117)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 59.

Sēde slēgta plkst. 11 40

Nākamā domes sēde 2005.gada 22.jūnijā plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 13.jūnijā