Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 22. jūnijāNr.13

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10.05

Sēdi vada domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.05 līdz 10.07)

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.13.10 līdz sēdes beigām), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.11.21 līdz 11.26), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.13.30 līdz 13.35), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.10.55 līdz 10.57), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.11.10 līdz 11.15, no plkst.12.05 līdz 12.10, no plkst.13.10 līdz sēdes beigām), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis.

Nepiedalās deputāts Agris Kalnciems

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Laima Grobiņa, Anda Leišavniece, Elita Kalniņa, Maija Putniņa, Veronika Ramāne, Rita Ansule, Irēna Kausiniece, Gunta Liepiņa, Rita Kņūtiņa, Andželika Legante, Māris Demme, Aleksandra Pugina.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

I.Aizstrauta – domes sēde notiks pēc sagatavotās darba kārtības.

Sēdes darba kārtība

 1. Informācija
 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 3. Par Jūrmalas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu
 4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”
 5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju
 6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.34 „Par drošības un kārtības komisiju”
 7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.6 „Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju”
 8. Par piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizāciju
 9. Par nomas maksas maksājumiem
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 11. Par nodokļu parādu dzēšanu
 12. Par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu
 13. Par galvojuma sniegšanu
 14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu
 15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 60/62 un adreses piešķiršanu
 16. Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86A un adreses piešķiršanu
 17. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22 septembra lēmuma Nr.673 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9” anulēšanu
 18. Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielumes tilta līdz Varkaļu kanālam apstiprināšanu
 19. Par darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu Pumpuru vidusskolā
 20. Par viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.002 Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 59 nodošanu privatizācijai
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 pārdošanu
 22. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jūras ielā 23/25
 23. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112a
 24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 19
 25. Par būves ar kadastra apzīmējumu 13000077604002 Jūrmalā, Viestura ielā 27 dāvinājumu
 26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 27. Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas priekšlikuma noraidīšanu
 28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 9 nodošanu privatizācijai

 

 

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta īsumā informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

J.Hlevickis – Jūs pieminējāt savā ziņojumā, ka tiek izstrādātas izmaiņas saistošajos noteikumos par azartspēlēm, bet šodienas domes darba kārtībā ir atkal iekļauti divi jautājumi, turklāt viens no tiem vairākkārt ir atcelts. Kāpēc viņš tiek virzīts uz domi, ja nav izstrādāti saistošie noteikumi līdz galam mums pieņemamā veidā?

I.Aizstrauta - Tas jāiekļauj, jo ir iesniegts iesniegums domē, mēs viņu izskatīsim, bet balsojums ir atkarīgs no katra deputāta.

J.Hlevickis – Kad varētu būt jaunie saistošie noteikumi?

A.Tampe skaidro, ka pirmdien notiks darba grupas pēdējā sanāksme, pēc tam saistošie noteikumi projekta veidā tiks iesniegti priekšsēdētājai izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.119)

Ziņo:

A.V.Alaine

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par Jūrmalas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.120)

Ziņo:

V.Ramāne – Atbilstoši likumam ir sagatavots Jūrmalas pašvaldības 2004.gada publiskais pārskats, kurš ir jāapstiprina domē līdz 1.jūlijam, pēc tam viņš tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par valsts līdzekļiem.

 

I.Aizstrauta aicina balsot un apstiprināt iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs aicina atturēties.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.121)

Ziņo:

I.Kalvāne

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju” (lēmums Nr.122)

Ziņo:

I.Kalvāne – Ir divi iesniegumi no komisijas locekļiem, kuri vēlās izstāties no šīs komisijas, viens iesniegums no deputāta, kurš vēlās darboties šajā komisijā un atbilstoši tam tika sagatavots šis lēmuma projekts.

Izsakās:

J.Kuzins ierosina iekļaut deputātu V.Maksimovu komisijas sastāvā.

V.Maksimovs piekrīt darboties komisijā.

I.Kalvāne – 1.punktu varētu atstāt tādā pašā redakcijā un 2.punktā rakstīt: „1.14.punktā vārdus Ķ.Ceriņš” aizstāt ar vārdiem „V.Maksimovs”.

I.Aizstrauta – Ir divi priekšlikumi:

 1. Balsot pēc sagatavotā lēmuma projekta.
 2. Svītrot 1.14.punktā „K.Ceriņš”, aizstājot ar „V.Maksimovs”.

Apkopojot izteiktos priekšlikumus, aicina balsot par katru punktu atsevišķi:

 1. Par lēmuma projekta 1.punktu „1.19.punktā vārdus „M.Priede, komisijas loceklis”, aizstāt ar vārdiem „D.Urbanovičs, domes priekšsēdētāja vietnieks”.
 2. Par sagatavotā lēmuma projekta 2.punktu „Svītrot 1.14.punktu”.
 3. Iekļaut komisijā V.Maksimovu.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavotā lēmuma projekta 1.punktu – „M.Priedi aizstāt ar D.Urbanoviču”.

Vārdiskās balsošanas rezultāti: („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis). Priekšlikums pieņemts.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavotā lēmuma projekta 2.punktu „Svītrot 1.14.punktu”.

Vārdiskās balsošanas rezultāti: („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav). Priekšlikums pieņemts.

I.Aizstrauta aicina balsot par priekšlikumu iekļaut iepirkumu komisijā V.Maksimovu.

Vārdiskās balsošanas rezultāti: („par” – 6 (M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Dreija, R.Munkevics, J.Kuzins,), „pret” – nav, „atturas” – 8 (V.Maksimovs, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns). Priekšlikums nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju” pēc projekta.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.34 „Par drošības un kārtības komisiju” (lēmums Nr.123)

Ziņo:

I.Kalvāne – Ir iesniegums no K.Ceriņa atbrīvot viņu no darba komisijā un G.Grūbas iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu komisijas sastāvā. Atbilstoši ir sagatavots lēmuma projekts.

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.34 „Par drošības un kārtības komisiju”.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.6 „Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju” (lēmums Nr.124)

Ziņo:

I.Kalvāne – Namīpašumu denacionalizācijas komisijas locekle Laila Grāvere ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas šajā komisijā un atbilstoši tam sagatavots lēmuma projekts.

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.6 „Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju”.

8. Par Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizāciju (lēmums Nr.125)

Ziņo:

G.Smalkā

Izsakās:

I.Dreija – Jautājums jau ir daudz reizes skatīts, ierosina balsot.

I.Aizstrauta – Ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Visi deputāti ar to ir iepazinušies. Darbs pie šī projekta ir jau no 2000.gada, tātad darbs ir veikts piecus gadus ministrijas uzraudzībā. Projekts par atkritumu savākšanu tiks finansēts pārsvarā par Eiropas naudu, mums ir jādod tikai garantija, ka pašvaldība no savas puses to arī finansēs. Jāpiekrīt, ka palielināsies iedzīvotāju izmaksas, taču samazināsies atkritumu apjoms, sakarā ar šķirošanas stacijas būvniecību Slokā.

R.Munkevics – Nebalsos par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Uzskata, ka atkritumu poligona attālums no Jūrmalas sadārdzinās tarifus. Neskatoties uz to, ka būs piesaistīti Eiropas līdzekļi, tomēr pamatlīdzekļi tiks iegādāti šim te SIA un, kā amortizācijas izdevumu veidā viņi tiks iekļauti tarifos. Galu rezultātā par visu būs jāmaksā iedzīvotājiem.

G.Smalkā – Runājot par tarifiem (vidējais tarifs Ls 6,43 pēc konsultanta aprēķiniem), jāsaka, ka līdz 2003.gadam tarifs uz šāda veida konteineriem bija Ls 10. Pēc četriem gadiem tarifu pieaugums par Ls 1, pieļauju, ka cilvēki to izjutīs.

Vides ministrijas pārstāve – Kas saistās ar Eiropas fondiem, ir stingri definēts un Eiropas fondi tiek izmantoti pēc noteiktas shēmas, noteiktiem projektiem un attiecīgi šie projekti ir jāievieš līdz noteiktam termiņam, tai skaitā arī atkritumu saimniecībā, tātad 2009.gads, kad tam jābūt nodrošinātam saskaņā ar valsts stratēģiju atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Šobrīd Latvijā pārsvarā ir izgāztuves, kuras neatbilst vides nosacījumiem. Visas izgāztuves jārekultivē līdz 2012.gadam. Kā jau minēju, Eiropa dod naudu konkrētiem projektiem, un šajā gadījumā tie ir atkritumu savākšanas poligoni, to infrastruktūras izveidošana. 85% no projekta finansējuma plānots pieprasīt no ES Kohēzijas fonda dāvinājuma veidā, atlikušos 15% veidos SIA „AAS „Piejūra”” kredīts, kas jāgarantē katram kapitāldaļu turētājam atbilstoši to ieguldījumam šajā komercdarbībā. Uzskata, ka pašvaldībai tas ir izdevīgi.

J.Griķis – Kāpēc projekts tik ilgi tika izstrādāts – no 2000.gada?

Vides ministrijas pārstāve skaidro, ka vides projekti ir ļoti nopietni, tie saistīti ar ietekmes uz vidi novērtēšanu. Neviena no pašvaldībām nav sajūsmināta, ka to teritorijā tiek izvietoti atkritumu savākšanas poligoni, jābūt pašvaldības iedzīvotāju piekrišanai, jābūt bioloģiskajiem apstākļiem utt. Tas process tiešām ir ilgs. Nākošais faktors – tie ir ekonomiskie aprēķini, t.i. pašvaldības spēja līdzfinansēt vai piedalīties projektā.

D.Urbanovičs – Vai Vides ministrija ir tā, kas plānoja šos reģionus?

Vides ministrijas pārstāvis (projekta izpildītājs) – Tas ir pirmais un vienīgais gadījums, kad iniciatīva nāca no pašvaldības.

D.Urbanovičs – Vai Jūrmalas pašvaldība piedāvā arī vietu Talsu rajonā?

Vides ministrijas pārstāvis (projekta izpildītājs) – Informācija tika vākta par daudzām vietām. Poligona vietas tika meklētas Jelgavas, Tukuma, Talsu un citās pašvaldībās, taču dažādu iemeslu dēļ ietekmes uz vidi novērtējumam tika izvirzītas tikai 2 vietas: Tukuma rajona Slampes pagastā un Talsu rajona Laidzes pagastā? Ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā poligonu nolemts būvēt Talsu rajonā.

M.Mežapuķe – Vai Talsos piedāvātā teritorija ir bezgalīgi lielā?

Vides ministrijas pārstāvis (projekta izpildītājs) – Teritorija, kas nodalīta poligonam ir 15,4 ha un mēs rēķinam, ka pirmās kārtas infrastruktūrai, kas tiek plānota uz 10-12 gadiem, nepieciešami apmēram 10 ha. Paliek reāla teritorija otrās kārtas krātuvei.

I.Ančāns – Vai Latvijas valstī ir atkritumu pārstrādes rūpnīcas un vai to celtniecība ir paredzēta?

Vides ministrijas pārstāvis (projekta izpildītājs) – Tāda pārstrādes centra izveide ekonomiski dārga, prasītu vairākus miljonus latu, atkritumu daudzums, ko varētu pārstrādāt tāda rūpnīca – 25 tūkstoši kubikmetri, tarifs iznāktu aptuveni 40-45 Ls/kub.m. Vai pašvaldības būs spējīgas finansēt šādu projektu? Starp citu, šāda centra izbūvi nevar arī Jūrmala, jo atšķiroto atkritumu daudzums ir pārāk mazs, šī iemesla dēļ būs ļoti augstas izmaksas.

R.Munkevics – Par kādiem līdzekļiem tiks finansēta otrā kārta pēc desmit gadiem?

Vides ministrijas pārstāvis (projekta izpildītājs) – Es domāju, jo nevaru šodien pateikt kāda būs Eiropas politika pēc desmit gadiem, galvenokārt par pašvaldības līdzekļiem. Domāju, ka perspektīvā Jūrmalai, protams, ir jādomā par savu poligonu.

Vides ministrijas pārstāve – Šodien neviens nezin, kāda būs Eiropas politika pēc desmit gadiem, mūsu indikācija ir tāda, kad šī politika, kas ir pašlaik, turpināsies arī nākošajā periodā. Mēs nevaram apgalvot, ka tā būs tikai pašvaldības finansējuma daļa, bet tāpat tā var būt arī Eiropas finansējuma daļa.

D.Urbanovičs – Atbalsta projektu par Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sekojošu iemeslu dēļ:

 1. Tāpēc, ka ir liels spiediens no Vides ministrijas, pat ar draudu slēgt vietējo izgāztuvi š.g. 31.decembrī, ja pašvaldība neatbalstīs šo projektu un arī draudus par soda naudām.
 2. Tāpēc, ka mums par to nekas nav jāmaksā. Jūrmalas pašvaldība ir pietiekoši bagāta, lai varētu uz pāris gadiem iesaldēt 1,5 mij. latu un palīdzēt realizēt šo Piejūras projektu.
 3. Lai iegūtu laiku un līdz 2009.gadam varbūt varam atrast kādu labāku variantu, kā arī turpināt izmantot Priedaines izgāztuvi.

I.Ančāns piekrīt D.Urbanoviča teiktajam. Pārsteidz Vides ministrijas nostāja gan par Piejūras projektu, gan par to, ka nav domāts par atkritumu pārstrādes rūpnīcas projektu. Atbalstīs projektu, jo šodien nav citas izejas.

Ģ.Trencis – Iepazīstoties ar projektu tuvāk, radies viedoklis, ka Jūrmala nostādīta interesantā stāvoklī. Šajā projekta Talsu un Tukuma pašvaldības ir salīdzinoši labākā situācijā nekā Jūrmala, par kuru ir piedomāts stipri maz. Taču, kas notiks ja mēs projektu noraidīsim. 2009.gadā tiek slēgta Priedaines izgāztuve un mums atkritumi kaut kur būs jāved. Varētu vest tos uz Jelgavas reģionu, taču viņiem ir jāpiekrīt vispār, ka mēs drīkstam to darīt. Pieņemsim, ka Jelgava piekrīt, bet pieprasīs ļoti lielu cenu, jo esam pievienojušies viņiem pēdējā brīdī. Galu rezultātā, mēs nedaudz vinnēsim uz transporta izdevumiem, kas būs mazāki, taču zaudēsim uz atkritumu daudzumu, par katru tonnu mēs maksāsim krietni vairāk, nekā šajā projektā. Kaut arī nepatīk piedāvātais variants, tas tomēr ir jāatbalsta un jābalso par.

Z.Starks – Piekrīt, ka poligona attālums - 100 km varbūt ir biedējošs, taču neredz iespēju izvietot poligonu Jūrmalas teritorijā vai kādā citā vietā. Balsos par iesniegto projektu un uzskata, ka tas ir jāīsteno.

I.Aizstrauta - Noteikti balsos par šo projektu. Pie projekta ir strādāts pieci gadi, tam ir arī pozitīvie momenti, t.i. atkritumu šķirošana, izvešana. Jāņem vērā to, ka Priedaines izgāztuve nav mūžīga. Minētais poligona attālums ļaus saglabāt pilsētu tīru. Aicina pārējos deputātus atbalstīt un balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizāciju.

9. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.126)

Ziņo:

A.Tukāne – Uz finanšu komitejas atzinuma pamata ir sagatavots lēmuma projekts par nomas maksas samazināšanu O.Mentelim, viņš ir represētais.

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.127)

Ziņo:

A.Tukāne vērš deputātu uzmanību 4.punktam, kurā saskaņā ar finanšu komitejas lēmumu paredzēts piešķirt atvieglojumu ar nosacījumu, ja līdz domes sēdei tiks iesniegta izziņa par bezdarbnieka statusu (māte pensionāre, dēls bezdarbnieks). Izziņa nav iesniegta un, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, šādai personai nevar piešķirt atvieglojumu. Lūdz deputātus izlemt par atvieglojuma piešķiršanu V.Dembergai. Pārējie lēmuma punkti sagatavoti atbilstoši finanšu komitejas atzinumam.

Izsakās:

I.Ančāns ierosina atlikt 4.punktu un izskatīt nākošajā domes sēdē, kad būs iesniegta prasītā izziņa..

A.Tukāne – Dēls bezdarbnieks, pazaudējis pasi, māte pensionāre.

D.Urbanovičs aicina atbalstīt šo atlaides piešķiršanu.

I.Ančāns noņem savu iepriekšējo priekšlikumu un ierosina 4.punkta beigās svītrot vārdus „ar nosacījumu, ja līdz domes sēdei tiks iesniegta izziņa par bezdarbnieka statusu” un piešķirt atvieglojumu. Lūdz balsot par šo priekšlikumu.

I.Aizstrauta aicina balsot par lēmuma projektu kopumā, ņemot vērā I.Ančāna priekšlikumu piešķirt visiem atlaides, svītrojot 4.punkta beigās vārdus: „ar nosacījumu, ja līdz domes sēdei tiks iesniegta izziņa par bezdarbnieka statusu”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu ar minētām izmaiņām („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, svītrojot 4.punkta beigās vārdus: „ar nosacījumu, ja līdz domes sēdei tiks iesniegta izziņa par bezdarbnieka statusu”.

11. Par nodokļa parādu dzēšanu (lēmums Nr.128)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs aicina balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

12. Par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.129)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs aicina balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

13. Par galvojuma sniegšanu (lēmums Nr.130)

Ziņo:

A.Tukāne

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par galvojuma sniegšanu.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

I.Dreija aicina balsot pēc projekta.

M.Mežapuķe ierosina neatbalstīt iesniegto sadalījumu. Tādā lielā ēkā (atpūtas bāze) vienmēr atpūšas ģimenes ar bērniem, bērni spēlējās sporta laukumā un tagad šo sporta laukumu grib atdalīt un veikt tajā apbūvi.

A.Tampe – Vai ir zināms kāds būs apbūves blīvums?

R.Ansule – Nav rēķināts apbūves blīvums.

I.Aizstrauta – Vai atbilst apbūves noteikumiem? Vai atbilst arī būvnormatīviem? Ja tas tiešām ir atpūtas nams, tad jābūt arī atpūtas teritorijai.

R.Ansule – Ēka atbilst apbūves noteikumiem. Pēc būvnormatīviem attālums starp 2-3 stāvu ēkām jāievēro ne mazāks par 15 m un attālums starp dzīvojamām mājām un atklātām autostāvvietām ir 30 m. Varbūt lietderīgi būtu izstrādāt detalizēto projektu, ņemot vērā īpašnieku vēlmes.

I.Aizstrauta aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), lēmums par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu nav pieņemts.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 60/62 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.131)

Ziņo:

R.Ansule – Būvvalde, izskatījusi iesniegumu par zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar Jūrmalas apbūves noteikumiem un atbilstoši iesniegtajam priekšlikumam, sagatavoja iesniegto lēmuma projektu (sadalīt zemesgabalu divos: 800 kv.m un 983 kv.m platībā).

Izsakās:

M.Mežapuķe – Neatbalstīt, uzskata, ka šāda sadale nav lietderīga.

I.Ančāns – Aicina atbalstīt projektu, ņemot vērā zemesgabala īpašnieces lūgumu.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 60/62 un adreses piešķiršanu.

Pārtraukums no plkst.11.30 līdz plkst.12.05

16. Par zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86A (lēmums Nr.132)

Ziņo:

R.Ansule – Zemesgabala sadales projekts izstrādāts saskaņā ar apstiprināto un spēkā stājušos detālplānojumu, kurā tika izstrādāti sadalīšanas projekti, apbūves rādītāji, sakārtotas īpašumu apsaimniekošanas robežas.

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86A.

17. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmuma Nr.673 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9” anulēšanu (lēmums Nr.133)

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

I.Dreija – Ir priekšlikums nobalsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmuma Nr.673 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9” anulēšanu.

18. Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam apstiprināšanu

Ziņo:

R.Ansule – 2003.gada 2.aprīlī bija pieņemts domes lēmums par šīs teritorijas detālplāna izstrādāšanu. Zemesgabala nomnieks ir SIA „Bražuciems”, kas arī ir detālplānojuma pasūtītājs, zemes īpašnieks ir Jūrmalas pašvaldība, kas šo zemesgabalu 2003.gadā iznomājusi minētam nomniekam ar mērķi apsaimniekot teritoriju, kā arī nomas līgumā noteikts punkts, ka veicot ēku legalizāciju vai jebkādu būvniecību jāizstrādā detālplānojums. Tika izvērtēta kempinga būvniecības uzsākšana ar iespējamo zonējuma maiņu. Izstrādāta pirmā redakcija un nodota sabiedriskajai apspriešanai, kā rezultātā saņemts ieteikums izstrādāt teritorijas zonējuma maiņu. 2004.gada maijā dome pieņēma lēmumu izstrādāt detālplānojuma otro redakciju, veicot izmaiņas pilsētas attīstības plānā. Detālplānojumā detalizēti noteikta teritorijas izmantošana, noteiktas atļautās būves, kas šeit paredzētas – moteļi, kempinga mājas un vissezonas tipa kotedžas. Saņemti visi nepieciešamie atzinumi no plānošanas institūcijām. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā detālplānojums tiek pabeigts pēc Ministru kabineta 2004.gada noteikumiem Nr.883 un atbilstoši minētajam sagatavots iesniegtais projekts.

Izsakās:

I.Ančāns – Kāds pamatojums ir zonējuma maiņai no dabas pamatnes uz citu?

I.Ansule – Pamatojums tam ir kempingu mājiņu izvietojums šajā teritorijā un ir veiktas bioloģiskās izpētes, ainavas analīzes.

I.Ančāns – Cik koki būs jānocērt jaunu kempingu mājiņu būvniecībai?

R.Ansule – Apmēram 1300 koki.

Ģ.Trencis – Vai Bražciems ir atkritumu izgāztuves teritorija? Ja nē, tad kāpēc 11,5 ha no kopējās platības 25 ha skaitās degradētā teritorija?

J.Alksnis (arhitekts, projekta autors) - Balstoties uz ekoloģisko un bioloģisko vērtību izpēti, mežniecības izvērtējumu (kuri koki aizsargājami, kurās vietās gadu gadiem uzkrājušies sadzīves atkritumi, kur atrodas nelikumīgi uzbūvētas ēkas, ar automašīnām izbraukātā zemsedze, haotiska cilvēku ietekme uz vidi) šī meža vide atzīta par degradētu. Arī detālplānojumā ir fotomateriāls, kurā atspoguļota degradētā vide.

Ģ.Trencis – Vai kempingu mājiņu teritorijā ir lietderīgi būvēt arī moteļa ēkas, kā tas paredzēts plānā?

J.Alksnis – Tas ir paredzēts projektā no paša sākuma un tas tika saskaņots visās redakcijās. Projektā ir apsvērti daudzi varianti, gan kempinga mājiņas, gan motelis, gan paredzēta telšu zona, sporta laukuma zona u.tml.

I.Aizstrauta – Šeit Jūs paredzējāt 35 vai 36 mājiņas par visiem teritorijas hektāriem. Vai nebūtu bijis objektīvāk, ja mēs šīs mājiņas sablīvētu, mums nevajadzētu būvēt tādus lielus asfaltētos ceļus šajā dabas pamatnes teritorijā? 35 mājiņas var izvietot 1 ha. Kempinga būves ir mazas vieglas konstrukcijas mājiņas ar divām istabiņām un nebūt nav vajadzīgi tādi attālumi no vienas līdz otrai. Vai šāds variants tiek apsvērts projekta ietvaros?

J.Alksnis – Tāds variants bija apsvērts 1.redakcijas ietvaros, tad bija ieteikums kompaktāk veidot šo degradēto teritoriju, līdz ar to samazinot mājiņu skaitu līdz 15, lai nebūtu jāizcērt vairāk koku. Uzsver, ka mājas tiek izvietotas tikai degradētajā teritorijā.

J.Hlevickis – Uzskata, ka šīs projekts visnotaļ atbalstāms, jo tādā veidā šo teritoriju varēs sakārtot, rekultivēt degradēto zonu, arī kempinga, kā sabiedriskā atpūtas objekta būvniecība Jūrmalas pilsētai – kūrorta pilsētai nepieciešama.

D.Urbanovičs – Ir bijis uz vietas vairākas reizes. To, kas tur tagad notiek, tas ir fakts, vide tiešām ir degradēta. Ja tas tā turpināsies, vide aizies nebūtībā, tas ir pirmkārt. Otrkārt, tā ir vienīgā iespēja, ka tik galā ar nelegālo apbūvi, kas ir Lielupes labajā krastā, gan sakārtot īpašuma tiesības. Ja mēs neatbalstām iesniegto detālo plānojumu, tad mēs atbalstām to, kas tur šobrīd notiek (šobrīd tur ir izgāztuve, ir nelikumīgā būvniecība, notiek vides degradēšana). Treškārt, šo projektu ir atbalstījušas visas ministrijas. Nesaprot kāpēc notiek tāda pretestība. Cilvēki reāli jau izmanto teritoriju, taču nekāda labuma no tā nav. Mēs nevaram no viņiem pieprasīt nedz sakārtot teritoriju, nedz uzstādīt konteinerus, nedz iekasēt nodokļus. Tā arī ir iespēja atbalstīt uzņēmējus. Vēlreiz atkārto, ka tie, kas nobalsos pret šo detālo plānojumu, faktiski nobalsos par to, ka legalizē tur to „miskasti” un visas nelikumīgās darbības, kas notiek šobrīd, un jautājums par nelikumīgo būvniecību nekad netiks atrisināts.

Ģ.Trencis – Ierosina organizēt izbraukuma sēdi un visiem deputātiem uz vietas apskatīt reālo situāciju, izvērtēt to un tad pieņemt lēmumu. Varbūt projekts nedaudz jāpārstrādā, lai viņš būtu dabai vairāk draudzīgs un atkristu vajadzība pēc liela asfaltēto ceļu daudzuma, kā arī samazināt koku izciršanu.

I.Ančāns - Ja mēs nolemjam šo zemi atdot un atļaujam tur celtniecību, tad nav noslēpums, ka tās nebūs kempinga mājiņas, tas būs pilnīgi kaut kas cits. Sākuma šī terminoloģija tiek lietota, lai panāktu pozitīvo lēmumu. Uzskata, ka labāk būtu vienoties par aptaujas veikšanu pilsētā un pārdot starptautiskajā izsolē, par iegūtajiem līdzekļiem varētu daudz ko izdarīt Jūrmalas pilsētā iedzīvotāju labā. Ierosina šodien noņemt jautājumu no dienas kārtības un organizēt izbraukuma sēdi, pieaicinot speciālistus, lai novērtētu reālo teritorijas degradāciju.

D.Urbanovičs – Nevajag organizēt izbraukuma sēdi, vajag pašam aizbraukt un apskatīties. Varētu atbalstīt I.Ančāna ierosinājumu par pārdošanu vai izsoli, bet tam ir nepieciešams apstiprināt detālo plānojumu, jo tikai tad šai zemei ir vērtība un mēs varam viņu pārdot.

J.Hlevickis – Piekrīt D.Urbanoviča teiktajam. Jāmaina attīstības plāns un jāpārdod jau kā apbūves zemesgabals. Par to nopietni jādomā.

J.Griķis – Atbalsta detālā plāna apstiprināšanu, kas attiecas uz degradēto teritorijas daļu un attiecīgi samazināt iznomāto platību – 11,5 ha. Ierosinās iznomāšanas komisijas priekšsēdētājam noslēgto nomas līgumu pārskatīt.

T.Keivs (Iedzīvotāju konsultatīvās padomes loceklis) – Ir pamatotas bažas, ka kempinga mājiņas ar laiku varētu pārvērsties par dzīvojamām mājām. Teritorija ir ļoti vērtīga, to vajadzētu saglabāt kā pilsētas dabas pamatni. Lūdz deputātus nepieņemt projektu.

I.Aizstrauta – Neskatoties uz ilgstošām debatēm un, neskatoties uz to, ka projekts deputātiem tika izdalīt jau iepriekš, taču šobrīd vēl ir daudz neskaidru jautājumu. Mēs nevaram vienoties un nonākt pie vienota secinājuma, kā arī pamatojoties uz to, ka nomas līgums tika noslēgts pirms četriem gadiem 2001.gadā, t.i. mēs strādājam jau četrus gadus pie šī projekta un vēl nekas nav atrisināts. Jautājums jāatliek. Ierosina organizēt apvienoto vides un attīstības jautājumu komiteju izbraukuma sēdi, lai paskatītos kas reāli šai dabas pamatnē notiek. Lūdz administratīvo pārvaldi informēt par iespējamo izbraukuma sēdes datumu. Noņem jautājumu „Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam apstiprināšanu” no darba kārtības.

19. Par darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā (lēmums Nr.134)

Ziņo:

I.Kausiniece

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā.

20. Par viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.002 Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 59 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.135)

Ziņo:

M.Putniņa

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.002 Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 59 nodošanu privatizācijai.

21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 pārdošanu (lēmums Nr.136)

Ziņo:

M.Putniņa

 

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 pārdošanu.

22. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jūras ielā 23/25 (lēmums Nr.137)

Ziņo:

A.Leišavniece – Atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūras ielā 23/25 (tā ir viesnīca „Baltic Bich Hotel”) lūdz SIA „Alfor”.

Izsakās:

I.Ančāns – Priekšlikums balsot.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jūras ielā 23/25.

23. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112A

Ziņo:

A.Leišavniece – Atļauju organizēt azartspēļu zāli Raiņa ielā 112A lūdz SIA „DLV”. Jautājums skatīts attīstības jautājumu komitejā š.g. 26.maijā, kā arī noņemts no izskatīšanas pagājušajā domes sēdē, jo nebija saskaņots ar attiecīgajām amatpersonām.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Neatbalstīt spēļu zāli Kauguru vidusskolas tuvumā, sociālās dzīvojamās mājas un Kauguru kultūras nama tuvumā.

J.Kuzins – Kad būs jaunie saistošie noteikumi?

A.Tampe –Pēdējā darba grupas sanāksme plānota nākošo pirmdienu plkst.12.00, tad arī pieņems galīgo variantu jaunajiem saistošajiem noteikumiem, kas tiks tālāk virzīts izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

J.Griķis – Vai konkrēti šo adresi darba grupa atbalsta?

A.Tampe – Konkrēti šo adresi nē, tādēļ ir lūgums iesniegto projektu neatbalstīt. Likums paredz pašvaldībai noteikt tās teritorijas, kurās nav atļauts nodarboties ar azartspēlēm un šī teritorija ir to vidū, kurā nebūs atļauts nodarboties ar azartspēlēm, ja dome pieņems tādu lēmumu.

E.Rakiša – Kamēr nav stājušies spēkā jaunie saistošie noteikumi, lēmums jāpieņem saskaņā ar esošajiem saistošajiem noteikumiem.

I.Ančāns – Pieņemsim, ka mēs atļaujam azartspēļu organizēšanu minētajā adresē un pēc tam pieņemam jaunos saistošos noteikumus, kā mēs rīkojamies ar šo firmu?

E.Rakiša – Būs pārējas noteikumi. Likums paredz 6 mēnešu laikā automātus demontēt. Bet Saeimā ir iesniegti grozījumi, iespējams termiņš tiks samazināts.

Ģ.Ludaks (Latvijas spēļu biznesa asociācijas direktors) – Jūrmalas dome pieņēmusi saistošos noteikumus, ar kuriem SIA „DLV” lūgtā adrese atrodas atļautajā teritorijā. Arī likums „Par izlozēm un azartspēlēm” atļauj firmai organizēt azartspēles šajā vietā. Aicina deputātus tomēr vadīties no likuma un saviem spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un atļaut SIA „DLV” organizēt spēļu zāli Raiņa ielā 112A. Informē, ka š.g. 6.jūnijā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome ir pieņēmusi un apstiprinājusi koncepciju par azartspēļu organizēšanu. Uz šīs koncepcijas bāzes tiks sagatavots likums, kurš rudenī jāiesniedz Saeimā. Koncepcijā paredzēts, ka azartspēļu zālēm jābūt vismaz 20 kv.m lielām, azartspēļu organizēšanas vietās būs jāuzstāda videonovērošana, gan iekšējā, gan ārējā, kas savukārt kalpos arī pilsētas drošības jautājumu risināšanai, jābūt apsardzei un vēl virkne kvalitatīvu prasību. Kas attiecas uz SIA „DLV” lūgumu, vēlreiz aicina deputātus pieņemt lēmumu, ievērojot esošo likumdošanu un savus saistošos noteikumus, kuri vēl ir spēkā.

I.Ančāns aicina atbalstīt iesniegto lēmumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Kad Saeima pieņems jaunu likumu, tad dome varēs pārskatīt šo jautājumu.

A.Tampe – Atturēsies, balsojot par lēmuma pieņemšanu, jo objekts atrodas tuvumā pie skolas un kultūras nama. Uzskata, ka vispirms jāpieņem jaunie saistošie noteikumi.

D.Urbanovičs – Nebalsos par azartspēļu zāles atvēršanu šajā vietā.

J.Kuzins – Domā, ka jāsagaida jaunie saistošie noteikumi. Neatbalsta lēmuma pieņemšanu.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 5 (Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), lēmums par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Raiņa ielā 112A nav pieņemts.

24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 19

Ziņo:

E.Kalniņa – Saņemts iesniegums un pirkuma līgums par nekustamo īpašumu Eglaines ielā 19. Ir priekšlikums neizmantot pirmpirkuma tiesības.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Vai kāds šajā adresē ir deklarējis savu dzīvesvietu?

E.Kalniņa – Jā, tas ir pārdevējs, kā arī līgumā ir punkts, kurā atrunāts, ka viņam ir tiesības dzīvot namīpašumā līdz viņa mūža galam.

D.Urbanovičs – Ir informācija, ka pārdevējs ir miris.

E.Rakiša – Jebkurā gadījumā šo informāciju vajag pārbaudīt, tā ir tikai mutiska informācija. Līgums slēgts pie notāra. Nav pamata apšaubīt līguma likumību.

D.Urbanovičs - Ierosina izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties šo īpašumu pašvaldības vajadzībām, gadījuma ja tur neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu. Arī pārdošanas cena ir neadekvāti zema.

A.Tukāne – Ja dome pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad jāsasauc ārkārtas sēde par grozījumiem budžetā.

E.Rakiša – Saskaņā ar likumu, pašvaldībai jāpieņem lēmums 20 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas (09.06.2005.).

I.Ančāns atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

D.Urbanovičs ierosina lemjošās daļas beigas papildināt ar tekstu „un finansēt no pašvaldības budžeta rezerves fonda”.

I.Aizstrauta aicina balsot par D.Urbanoviča priekšlikumu – izmantot pirmpirkuma tiesības un papildināt lemjošās daļas beigas papildināt ar tekstu „un finansēt no pašvaldības budžeta rezerves fonda”.

Vārdiskās balsošanas rezultāti: („par” - 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret”- nav, atturas”- 6 (Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija). D.Urbanoviča priekšlikums nav pieņemts.

I.Aizstrauta aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Vārdiskās balsošanas rezultāti: („par” – 6 (Z.Starks, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics), „pret”- nav, atturas”- 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija). Iesniegtais lēmuma projekts nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus, lēmums par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 19 nav pieņemts.

25. Par būves ar kadastra apzīmējumu 13000077604002 Jūrmalā, Viestura ielā 27 dāvinājumu (lēmums Nr.138)

Ziņo:

E.Kalniņa – 2004.gada 20.septembrī bija noslēgts sadarbības līgums starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Livonijas īpašumi” par katlu mājas celtniecību Viestura ielā 27 un par to, ka pēc celtniecības pabeigšanas katlu māja pāriet pašvaldības īpašumā dāvinājuma veidā. Uz šī pamata sagatavots lēmuma projekts.

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par būves ar kadastra apzīmējumu 13000077604002 Jūrmalā, Viestura ielā 27 dāvinājumu.

26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.139)

Ziņo:

E.Kalniņa – Ir izstrādāti privatizācijas noteikumi apbūvētajam zemesgabalam Tirzas ielā 37 un attiecīgi sagatavots lēmuma projekts.

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevis, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

27. Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas priekšlikuma noraidīšanu (lēmums Nr.140)

Ziņo:

E.Kalniņa – Uz zemesgabala daļas Turaidas ielā 1 atrodas AS „Fēnikss” kafejnīcas ēka. 29.04.2005. domē reģistrēts AS „Fēnikss” ierosinājums par minētā zemesgabala 0,01 d.d. nodošanu privatizācijai, kurš tika izskatīts privatizācijas komisijā un pieņemts lēmums noraidīt šo priekšlikumu. Atbilstoši minētajam sagatavots iesniegtais lēmuma projekts.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Ierosina svītrot lēmuma projekta 3.punktu. Lai kafejnīca pagaidām paliek tur kur ir un, lai „Fēnikss” turpina nomāt zemi.

R.Munkevics – Uzsver, ka lēmuma 3.punkts nosaka sagatavot priekšlikumus trīs mēnešu laikā, tādēļ to var atstāt.

G.Smalkā skaidro, ka pēc Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas autoru viedokļa, šī kafejnīcas ēka būtu jānovāc no šīs teritorijas, jo viņa tajā vidē neiederas. Viens no veidiem, kā to varētu izdarīt, būtu kompensācijas zemesgabala iedošana, tādēļ ierosina atstāt lēmuma 3.punktu.

A.Tampe – Svītrot 3.punktu, jo tas ir tīri deklaratīvs. Domes vadībai vajadzētu uzsākt sarunas ar AS „Fēnikss” par to, lai viņai kompensētu šo īpašumu. Nedomā, ka pašvaldībai obligāti jākompensē kaut kāda ēka ar zemesgabalu. Ēku var kompensēt arī naudas veidā vai kā citādi. Atbalsta arī to, ka jāatbrīvojas no kopīpašuma.

D.Urbanovičs – Pašvaldībai nav prioritāte meklēt kompensācijas zemesgabalus kafejnīcām un objektiem, prioritāte ir meklēt kompensācijas zemi tajās vietās, kur atrodas skolas un bērnudārzi, tām iestādēm, kuras saistītas ar pašvaldības funkciju pildīšanu. Tas būtu īpašuma pārvaldes uzdevums.

I.Aizstrauta ierosina svītrot lēmuma projekta 3.punktu un uzdot domes izpilddirektoram veikt sarunas ar kafejnīcas īpašnieku par kompromisa variantu.

I.Aizstrauta aicina balsot par lēmuma projekta 1. un 2.punktu, svītrojot 3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas priekšlikuma noraidīšanu, svītrojot 3.punktu.

28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 9 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.141)

Ziņo:

E.Kalniņa –

Izsakās:

J.Griķis aicina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevis, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājuši deputāti M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 13.55

Nākamā domes sēde 2005.gada 6.jūlijā plkst.10.00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

 

   

Sēdes protokolētāja

 

I.Skrastiņa

2005.gada 1.jūlijā