Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 10.novembrīNr.22

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1000-1025)

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Gunta Ušpele, Māra Kalvāne, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepiņa, Uģis Vīksna, Līga Bērziņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Noņem no izskatīšanas jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”

 

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA „Jūrmalas Siltums” tās dalībai Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atklātā projektu konkursā

 

Par dalību projektā „Fokuss uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā”

 

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nosaka zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijas vajadzībām

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 4

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 14

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Baltezera ielā 1

 

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Augļu ielā 15

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Madonas ielā 7

 

Par zemesgabala sadali Jūrmalā, Gāršas ielā 1 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un Kāpu ielā 133

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104

 

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai un Raga ielai

 

Par Jūras un Ērgļu ielas renovāciju

 

Par atbalstu projektam „Publisko interneta pieejas punktu izveidi Rīgas plānošanas reģionā”

 

Lielupes ostas pārvaldes nolikums

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.272 „Par zemes piešķiršanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lielajā prospektā 12”

 

Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nometņu ielā 11/13

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49a

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 40a

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 52

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ d.d. pārdošanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

 

Par telpu daļu nomas līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Rīgas reģiona attīstības aģentūra”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Pie Jovitas”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar IU „Elita-4”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar V.U.

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar G.S.

 

Par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.B.

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Z.Starks, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

3. Par galvojumu sniegšanu pašvaldības SIA „Jūrmalas Siltums” tās dalībai Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.490)

Ziņo:

U.Vīksna

Izsakās:

D.Urbanovičs – ņemot vērā, ka caurules jau ir nolietojušās un pēc projekta realizācijas vairs nepaaugstinātos siltuma tarifi, projekts ir atbalstāms.

R.Munkevics uzskata, ka ieguvums šobrīd būtu tikai siltuma zuduma samazināšana.

Ģ.Trencis – tā kā darbus uzsākt būs iespējams tikai pēc apkures sezonas slēgšanas, tad uz darbu sākšanas brīdi būs jau zināms vai ir saņemti līdzekļi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

J.Hlevickis – vēlme sakārtot siltumapgādi Kauguros ir saprotama, taču jautājums nav skatīts nevienā komitejā. Ierosina no sākuma jautājumu izskatīt komitejās un tikai tad virzīt izskatīšanai domes sēdē.

Ģ.Trencis – jautājums nav skatīts komitejās jo projekta iesniegšanas termiņš ir 21.novembris.

Z.Starks uzskata kas šis ir pašvaldībai nepieciešams projekts, aicina balsot un atbalstīt.

A.Tampe – atbalsta un balsos par.

J.Griķis – uzdot U.Vīksnam iesniegt sagatavoto projektu par siltumtīkla rekonstrukciju Kauguros izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.

D.Urbanovičs ierosina lēmuma konstatējošo daļu papildināt ar vārdiem „Lai uzlabotu siltumapgādi Kauguros un apturētu siltuma tarifu pieaugumu pēc projekta realizācijas un”, un tālāk kā tekstā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča ierosinātajām izmaiņām („par” – 9 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par galvojumu sniegšanu pašvaldības SIA „Jūrmalas Siltums” tās dalībai Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atklātā projektu konkursā.

4. Par dalību projektā „Fokuss uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā” (lēmums Nr.491)

Ziņo:

L.Grobiņa lūdz papildināt lēmuma 2.punktu ar cipariem „4,6 %”.

Izsakās:

I.Dreija ierosina nomainīt projekta nosaukumā vārdu „Fokuss” pret vārdu „uzmanība”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektā „Uzmanība uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā”.

5. Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nosaka zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijas vajadzībām (instrukcija Nr.1)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nosaka zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijas vajadzībām.

6. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 (lēmums Nr.492)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 4.

7. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 14 (lēmums Nr.493)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 14.

8. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Baltezera ielā 1 (lēmums Nr.494)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Baltezera ielā 1.

9. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.495)

Ziņo:

I.Maldupe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

10. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Augļu ielā 15 (lēmums Nr.496)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Augļu ielā 15

11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Madonas ielā 7 (lēmums Nr.497)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Madonas ielā 7.

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gāršas ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.498)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gāršas ielā 1 un adreses piešķiršanu.

13. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un Kāpu ielā (lēmums Nr.499)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un Kāpu ielā.

14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15 (lēmums Nr.500)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 (lēmums Nr.501)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4.

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 (lēmums Nr.502)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4.

17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 (lēmums Nr.503)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Dzintara prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu (lēmums Nr.504)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Dzintara prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu.

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu (lēmums Nr.505)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu.

20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 (lēmums Nr.506)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (D.Urbanovičs, J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104.

21. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51 F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai un Raga ielai (lēmums Nr.507)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51 F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai un Raga ielai.

22. Par Jūras ielas un Ērgļu ielas renovāciju (lēmums Nr.508)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

J.Griķis ierosina svītrot lēmuma 2.punktu un lēmuma 1.punktu papildināta arī ar Ērgļu ielu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūras ielas un Ērgļu ielas renovāciju.

23. Par atbalstu projektam „Publisko interneta pieejas punktu izveidi Rīgas plānošanas reģionā” (lēmums Nr.509)

Ziņo:

I.Petrovska

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Publisko interneta pieejas punktu izveidi Rīgas plānošanas reģionā”.

24. Par Lielupes ostas pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.17)

Ziņo:

E.Cepurnieks

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina nolikuma 29.7. punktā aiz vārdiem „1000 Ls” iekavās ierakstīt vārdu „gadā”. Tukšajā vietā ierakstīt ciparu „1”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt nolikumu par Lielupes ostas pārvaldes nolikumu.

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.272 „Par zemes piešķiršanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lielajā prospektā 12” (lēmums Nr.510)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.272 „Par zemes piešķiršanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lielajā prospektā 12”.

26. Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikumu (nolikums Nr.18)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikumu.

27. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nometņu ielā 11/13 (lēmums Nr.511)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49a (lēmums Nr.512)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 40a (lēmums Nr.513)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121 (lēmums Nr.514)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 52 (lēmums Nr.515)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nometņu ielā 11/13;
  2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49a;
  3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 40a;
  4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121;
  5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 52.

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ d.d. pārdošanu

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – nav, „atturas” –15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari” (lēmums Nr.516)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Hlevickis, R.Munkevics), balsošanas laikā izgājis J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”.

30. Par telpu daļu nomas līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Rīgas reģiona Attīstības aģentūra” (lēmums Nr.517)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu daļu nomas līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Rīgas reģiona Attīstības aģentūra”.

31. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Pie Jovitas” (lēmums Nr.518)

32. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar IU „Elita – 4”(lēmums Nr.519)

33. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar V.U. (lēmums Nr.520)

34. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar G.S. (lēmums Nr.521)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem, („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Griķis), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Pie Jovitas”;
  2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar IU „Elita – 4”;
  3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar V.U.;
  4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar G.S.

35. Par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri” (lēmums Nr.522)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs šo jautājumu atbalstīt, taču juridiskajai pārvaldei un finanšu pārvaldei vērsties ar piedziņu pret SIA „DL un partneri”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri”.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.B. (lēmums Nr.523)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.B.

Sēde slēgta plkst. 12 00

Nākamā domes sēde 2005.gada 24.novembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

     

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 14.novembrī