Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 24.novembrīNr.23

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1200 - 1235), Igors Dreija, Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst. 1105 - 1110), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1007 – 1010, 1105 - 1115), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1035 - 1037), Ģirts Trencis

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Gunta Jubele, Ruanete Meža, Aleksandra Pugina, Māra Kalvāne, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepiņa, Līga Bērziņa, Dagnija Reimane, Gunta Smalkā, Alvils Rudzītis, A.Kalniņa, Māra Putniņa, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skautu ielā 2 nodošanu pašvaldības īpašumā.

Noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 3

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 36

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ķemeru ielā 24 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu

 

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 9 cenas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.141

 

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

 

Par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skautu ielā 2 nodošanu pašvaldības īpašumā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu

 

Par nomas maksas maksājumiem

 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

 

Par grozījumiem Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā

 

Par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņu brīvpusdienu maksas noteikšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītījošo skolu skolēniem”

 

Par dalību starptautiskajā projektā „EVA” – Agenda 21 procesa izplatība Eiropā – Moderatoru apmācības moduļu izstrādāšana un pārbaude

 

Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Pumpuru ielā 6

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 11 nodošanu privatizācijai

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 7 nodošanu privatizācijai

 

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 48

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 24b

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 45a

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 34

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 26

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Pērļu ielā 10

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82

 

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40

 

Par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Kauguri 1220

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 10 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 73 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sabiles ielā 11 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala daļai Dubulti 0106

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.524)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 3

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe uzskata, ka šo objektu iegādāties nav lietderīgi jo cena ir mākslīgi augsta, tādēļ balsos pret šo lēmuma projektu.

Z.Starks – šis zemesgabals tiešām ir dārgāks kā varētu maksāt salīdzinot ar citu zemesgabalu, taču, ja dome nopirktu šo zemesgabalu tiktu pacelta zemes vērtība pašvaldībai piederošajam zemesgabalam Dubultu prospektā 1. Otrkārt būtu nepieciešams atcerēties, ka dome ir ieplānojusi attīstīt šo rajonu, Pils ielā būvējot mūzikas un mākslas skolu. Aicina balsot par šo lēmuma projektu.

J.Hlevickis piekrīt Z.Starkam un atbalsta šo lēmuma projektu.

A.Kalnciems atbalsta Z.Starka teikto un atbalsta pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

J.Griķis uzskata, ka izmantojot pirmpirkuma tiesības un izlietojot līdzekļus šim pirkumam būs jāatsaka līdzekļi izglītībai, labklājībai. Šis balsojums parādīs vai dome prot tērēt līdzekļus pareizā virzienā. Balsos pret šo lēmumu.

I.Ančāns uzskata, ka šī nav tā ēka, par kuru tērēt tik lielu naudu. Ir jāspēj orientēties un saprast kas ir jādara vispirms. Neatbalstīs šo lēmuma projektu, jo neuzskata par vajadzīgu pirkt šo objektu.

Ģ.Trencis - cena tiešām ir augsta, taču padomājot saprata, ka ir jābalso par šo lēmumu, jo blakus atrodas divi citi pašvaldības zemesgabali, kurus ir paredzēts attīstīt. Aicina atbalstīt pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – 5 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Maksimovs, J.Kuzins), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma 104.punktu, ja balsis sadalījušās vienādi izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus pārbalsojot par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – 5 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Maksimovs, J.Kuzins), lēmums nav pieņemts.

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 36 (lēmums Nr.525)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 36.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ķemeru ielā 24 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.526)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ķemeru ielā 24 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu.

6. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 9 cenas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.141 (lēmums Nr.527)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, ), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Griķis, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 9 cenas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.141.

7. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.528)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par objektu privatizācijas pabeigšanu.

8. Par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu (lēmums Nr.529)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skautu ielā 2 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.530)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skautu ielā 2 nodošanu pašvaldības īpašumā.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, , I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics), „nebalso” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.531)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.532)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

13. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.533)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

14. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.534)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

15. Par grozījumiem Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā (lēmums Nr.535)

Ziņo:

D.Reimane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā.

16. Par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņu brīvpusdienu maksas noteikšanu (lēmums Nr.536)

Ziņo:

A.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņu brīvpusdienu maksas noteikšanu.

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” (instrukcija Nr.2)

Ziņo:

A.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

18. Par dalību starptautiskajā projektā „EVA” – Agenda 21 procesa izplatība Eiropā – Moderatoru apmācības moduļu izstrādāšana un pārbaude (lēmums Nr.537)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību starptautiskajā projektā „EVA” – Agenda 21 procesa izplatība Eiropā – Moderatoru apmācības moduļu izstrādāšana un pārbaude.

19. Par namīpašumu denacionalizāciju Jūrmalā, Pumpuru ielā 6 (lēmums Nr.538)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Kalnciems, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par namīpašumu denacionalizāciju Jūrmalā, Pumpuru ielā 6.

20. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 11 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.539)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Kalnciems, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 11 nodošanu privatizācijai.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 7 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.540)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Kalnciems, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 7 nodošanu privatizācijai.

22. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.541)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.542)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumiem.

24. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.543)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

I.Ančāns sakarā ar to, ka lēmuma pielikuma 12.punktā minētajai personai Rīgā pieder māja un viņa ir atteikusies no dzīvojamās platības, lūdz 12.punktu svītrot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

25. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 48 (lēmums Nr.544)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 48.

26. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 24b (lēmums Nr.545)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 24b.

27. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 45a (lēmums Nr.546)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 45a.

28. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 34 (lēmums Nr.547)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 34.

29. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 26 (lēmums Nr.548)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 26.

30. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Pērļu ielā 10 (lēmums Nr.549)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Pērļu ielā 10.

31. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics ierosina šo jautājumu nesasteigt un skatīt kādā no nākamajām domes sēdēm. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā tiks skatīts jautājums par nomas līguma pagarināšanu.

I.Aizstrauta – noņem šo jautājumu no izskatīšanas. Pašvaldības īpašumu pārvaldei vienoties ar īpašnieku par nomas līguma pagarināšanu.

Lēmuma projekts noņemts no izskatīšanas.

32. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40 (lēmums Nr.550)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40.

33. Par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Kauguri 1220 (lēmums Nr.551)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics neatbalsta šo lēmumu, jo nav pareizi no sākuma atdot zemesgabalus iekškvartālos un pēc tam meklēt kompensācijas zemesgabalus.

M.Mežapuķe ierosina balsot atsevišķi par 1. un 2.lēmuma punktiem.

R.Munkevics ierosina svītrot no lēmuma 2.punktu.

J.Griķis ierosina svītrot lēmuma konstatējošajā daļā 5 līdz 7 rindkopas.

Balsošanas rezultāti par J.Griķs priekšlikumu „par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), priekšlikums tiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma 1.punktu „par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma 1.punkts tiek apstiprināts

Balsošanas rezultāti par lēmuma 2.punktu „par” – 5 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Dreija, ), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe), lēmuma 2.punkts netiek apstiprināts

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, I.Dreija, J.Hlevickis), „nebalso” – 1 (Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu svītrojot lēmuma konstatējošajā daļā 5 līdz 7 rindkopas un 2.punktu.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Kauguri 1220.

Pārtraukums no plkst. 1150-1230

34. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 10 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.552)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem, („par” – 12 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 10 un adreses piešķiršanu.

35. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 73 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.553)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, J.Hlevickis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 73 un adreses piešķiršanu.

36. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sabiles ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.554)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sabiles ielā 11 un adreses piešķiršanu.

37. Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 (lēmums Nr.555)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4.

38. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala daļai Dubulti 0106

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns jautā kas notiks ar zemesgabalu Dubulti 0106 nākotnē?

M.Kalvāne skaidro, ka šo zemesgabalu ir paredzēts atstāt kā pilsētas parku.

I.Ančāns - mehānisms lai būvētu kāpu zonā ir detālplānojums?

M.Kalvāne – apbūve ir paredzēta ar Jūrmalas attīstības plānu, detālplānojums ir tikai plānošanas sastāvdaļa.

I.Ančāns vai ir lietderīgi atļaut būvniecību Parka ielā 2?

M.Kalvāne neredz pamatu aizliegt, ja netiek pārkāpti apbūves noteikumi.

I.Ančāns jautā kāda pēc 10 gadiem izskatīsies krasta kāpu zona, ja tagad nebūs pamata aizliegt tajā būvniecību.

M.Kalvāne ievērojot apbūves noteikumus, krasta kāpu aizsargjosla izskatīsies sakopta. Dabas pamatnes teritorijas piekrastē tiks saglabāta.

R.Munkevics aicina neatbalstīt un balsot pret.

A.Kalnciems skaidro, ka viens no Baznīcas ielas 1 īpašniekiem sarunā ir izteicies, ka neko nav zinājis par detālplānojumu.

I.Ančāns aicina neatbalstīt.

Z.Starks neredz šajā lēmumprojektā nekādus zemūdens akmeņus tādēļ balsos par šo lēmumu.

J.Griķis neatbalsta šo lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 3 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 11 (J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Hlevickis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe – topogrāfijā ir skaidri redzams, ka šis zemesgabals ir meža zeme. Neatbalsta šo lēmumu un uzskata, ka deputāti, kas balsos par šo lēmumu atbalsta mežu izciršanu pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Z.Starks, Ģ.Trencis, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” –3 (I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins, J.Hlevickis), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka šajā zemesgabalā pareizi būtu iestādīt jaunu mežu nevis veikt detālplānojumu lai veiktu apbūvi.

R.Munkevics ierosina šo lēmumu neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 4 (I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „atturas” – 6 (A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Hlevickis, R.Munkevics, A.Tampe), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

Sēde slēgta plkst. 13 20

Nākamā domes sēde 2005.gada 8.decembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

     

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 28.novembrī