Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 27. aprīlīNr.2

Protokols Nr.6, 25. punkts

Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumu Nr.635
„Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skrundas ielā 3”
un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumu Nr.46
“Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.635
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skrundas ielā 3””

  1. Apstiprināt detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu, saskaņā ar detālā plānojuma projektu pielikumā.
  2. Atzīt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) daļu teritorijai starp Laidzes ielu, Tirzas ielu un Skolas ielu par spēku zaudējušu.
  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta