Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 25. maijāNr.4

Protokols Nr.10, 23. punkts

Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu,
2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem”,
un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 20.augusta lēmumu Nr.608
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97”

  1. Apstiprināt detālo plānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97, saskaņā ar detālā plānojuma projektu pielikumā.
  2. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta